Сари ралутала уркIбазир мицIирли кавлан

Сергокъалала район­на Буц­ри­ма­хьи­­ли­зи­­бадти ГIяб­ду­­ря­хIи­м МяхIяммадов ва Ха­ми­с ХIямидова чула хIялалси бу­зе­­­ри­личибли ва къай­гъ­на­чиб­ли халкьла ургаб хIур­­ма­т сархибти, декIар-де­кIар­т­и школабазиб учи­тельла са­нигIят бузахъули гIяхI­цад дус­ми харждарибти адамти саби. Илдани чула авалра дурхIя жагали абикьур, гIяхI­си бяркъ бе­диб, чебяхIси да­ра­жала багьуди касахъиб ва хъал­ла­ба­рили гьунчибушиб.

Иш белкI биалли, илдала рурси Рукьиятличила саби.
Илини 1980 ибил дуслизиб ХIурхъила урга даражала школа белчIи гIергъи Дагъиста шила хозяйствола институт таманбариб ва бухгалтер-экономистла санигIят касиб. Амма Рукьиятли гIямрулизиб бегIлара дурхъаси ва баркаллала хIянчи чеббикIиб. Сунени деркIибти камти дусми бигуси хъалибарглис харждариб. Ил сунела гIямрула гьалмагъ, цакласслан МяхIяммадлис гIяхIси хьунул, уршби Юсуплис ва ХIябиблис пергер неш ретаур. Рукьият хъайс убяхъябси кьяца тIалгъуна сарри. Илини цархIилтани гIибрат касесли, гъамтани пахрубаресли гьар секIал бекIдири. Бируси хIянчи пергер усталиван дигиличил, чебетаахъили бири.
Мурталра гIяхIли башуси анкъилаб Рукьиятла баршибси кьумур кам­хIебири. Адамти, узи-урши, гъамти бигахъи, илдала вай-гIяхIличи гьаррикIи, децI буртIи. ДецI-шишимти биалли, сунелара даари лерри. Жагьти гIямру бегIлара вавалидяхъибси манзиллизиб алхунти, хIябал рузила ургав левси ца узи— Басир ва халасигъуна рузи Кумсиятла ур­ши — «Россияла Игит» — Мя­хIям­­мад НурбяхIяндов. Илдала агри- децIли Рукьиятличи де­бали халаси асарбариб или гьанбиркули саби.
Рукьиятли сунела азбарлизир дашахъути дахъал журала вавначи адам мяштIхIейкIес хIейри. Илдачи хIерикIухIели, хъа регIла малхIямдеш ва диги мурталра гьанарутиван кабилзи.
ГIямрула гьунила лаг ахъили, уршбани дуцибти хъали-цIаличи, илдала акIубтачи хIил­нариркьеси замана, хабарагарси ва цIакьси изай бебкIала кьялшубази руцили, кIел баз зягIиприкили гIергъи, нушала Рукьият 56 дусла гIям­руличир ахиратла хъули хьурариуб.
Гьамадли ахIен нуша лерилра ил ралутас, тухумтас, шантас иличила гьанна нуша-ургар мицIирли агнила хабар марбарес.
Рукьиятла неш — Хамисла, рузби — Кумсиятла ва Равгьаниятла, мурул — МяхIяммадла, уршби – Юсупла ва ХIябибла, лебилра ил ригутала децI бурести дугьби нуни даргес рирули ахIенра ва ил агри-дард ну­ша дарх дучIули калунти леб­танилра, хаслира — Аминат ГIя­ликьадиевани, Зарема Идзиевани, ПатIимат Мустапаевани, Зубайдат МяхIяммадовани, Са­лимат МяхIяммадовани, Ба­рият Сулайбановани, Рукьият СягIидовани, хIушачил барх бур­­тIулра ва халаси пашмандеш ба­­ла­хъулра.
АхIерси Рукьият, хIу алжанала агьлула риаби. ХIед ахIерли, гIелаб калунтала гIямру гIеркъадараб. Илдала уркIбази Кьудратла ВегIли сабур картIаб. ХIела шаласи сипат биалли, нушала уркIбазиб даимлис кавлан.