ЗАМАНА - УбяхI МулебкIи архIя

Наб иш макьала бел­кIес дигулра гьа­лабван УбяхI Му­леб­кIила школализиб бетер­хурси Сергокъалала районна дарган мезла ва литера­турала мугIяллимтала ассоциа­ция­личила.

Районна илдигъунти шимази архIяби нушани гьаман дурадуркIули дирехIе. ХIера, бурасли хабар, дусла бехIбихьудлизиб ассоциацияла план балкьарахъуси саби. Ила, апрельличиб УбяхI МулебкIила урга даражала школализиб ассоциация дураберкIес ибси сипта каберхахъурра. Салимат ГIямаровнази (районнна управленияла методист) ил дила пикриличила гьанбушира: «2017 дуслизиб бетерхурси «БегIлара гIяхIси нешла мезла мугIяллим-2017» конкурслизир ПатIимат ГIяхIмадовани бутIакьяндеш дарибтири, дебали сарерхурли, хIяздухъесли дарс дураберкIиб, ахирличиб биалли, далайра зайбухъахъун. Илала бузерилизиб пайдаласи ва гIибратлабиэси хIербарес, илала пергер далайличи гьа­чам-гьатIи лехIризес дигулрагу». Дила дугьабизличи Салиматли кьабулрикили буриб: «Дебали гIяхIси пикри сабину, ил архIя бетерхахъес нунира къйгъибирис». Нушала хьуланира детерхур. Апрельла ахирличиб МулебкIила школала дарган мезла ва литературала мугIяллимтачил гьунибаъни бетерхур. Сергокъалала районна лерилра-сера шимазибад даргала учительти ила цахIнабикиб. Нушаб гьунибаиб цабалгунси учительтала коллектив. Халаси къайгъи дакIубариб илдани нушаб гIяхIялдеш дарес. Цаэсил ПатIимат ГIяхIмадовала литературала дарс сабри. Ил дарс илини машгьурси ХIурхъила шилизивадси далайчи ГIямарла Батирайла творчестволис багъишлабариб. Дарс сабухъчебси бетаур. КIинайс нуша кадиибси гIевдухь даргала анкъиличи шурбухъун. ХIяздухъесли сабри халаси устадешличил дурхIнани дучIути даргала авторти Р.Рашидовла, ГI.Батирайла ва цархIилтала назмуртачи лехIирхъес. Даргала анкъилизир зайдухъунти далуйтачи лехIерхъухIели, бурибти гIяртистуначи цугбикесли саби ишди или гьанбикиб. Ургади пергер поэт А.Каймаразовла белкIани хIясибли чедиахъути сценкабанира дукелцIидулхъахъулри. Дигалли бучIантала, дигалли илаб бузути мугIяллимтала далуйтала макьамти далдикилри. Илди далайла устнала уми гьанхIедушесра хIейрар, 7-ибил классла бучIанти — Раисат Рабазанова ва Нарипат СягIидова, учительти — ХIяжиева Эльми­ра МяхIяммадовна, Оксана Ся­гIи­­­дова, Заур ГIя­ли­беков ва ПатIимат ГIяхI­ма­дова. ПатIиматли нушаб хIя­­дур­барибси программа таманбиубхIели, даргала мугIяллимтани дарслис ва балбуцлис чихъси кьимат кабатур. Нушани гьаладихьибти ва гIурлис пикрилизи касес гIягIнити суалти арзили гIергъи, сахаватли баршибси кьумур-алав чукурдикира. Агь, илхIели сабри гьарли-марси пасихI лезмила устадеш гьаргбиуб кьалли или бурес вируси. Тямадала тахличив сайри ГIусбан МяхIяммадхIяжиев, левгIев урибси назмуртала уста. ГIусба шигIруличила декIарли бурес гIягIнибиркур. Лерилра хIяйрандиахъубра илала назмуртала парчбикIуси урунжли. ХIерая, илала ца назму хIушабра ­гьалабирхьулра

Учительницас
ХIериги наб бухгалтер
ХIедираллира хатIа,
Риги учительница
Инжили ручIул чатIа.
РигхIейги наб бригадир
Галра кIел тун анкIила,
Риги учительница
Кадаталра чум кIила.
РигхIейги наб базриган
Галра «волгала» умхьу,
Риги учительница
ГIякьлу дагьрила умхьу.
РигхIейги наб агроном
Авадан авлахъгъуна,
Риги учительница
Авлахъла вавагъуна.
РигхIейги наб гIяртистка
Къугъали далайрикIул,
Риги учительница
Дила гъайли гъайрикIул.
Мургьи-арцли раршибил
РигхIейги наб модница,
Риалра масли мискин
Риги учительница.
Ил гьавлизиб Миглакьасила школала дарган мезла учитель Шамил МяхIям­мад­са­ламовлира назму белчIун.

Учительтас даргантас
МулебкIила шилизиб
ДегIгьар дакIибти лерра,
ХIушала жан датарти
Дарган мезла гьабкьяби.
ХIушаб баркалла биаб
Даргала учительти,
ХIушани кацIиб гунзри
Мурталра баркат диаб.
Насибат ва Салимат,
Нушала къакъбяхъуни.
ГIурилтира датаба,
ЛералцадхIи дарган мез
Нуни хIушаб дулгулра
Арадеш ва разидеш.
ДяхI шалали диаба,
Районна учительти.
Илдигъунти разити аги-хIяйзиб бетурхуси нушала шадлихъ сецадхIи калалра анцIхIебулкьи, амма сепайда гьарилличи хъулибти хIерлири. Ахирличиб илдас ца назму дила шайзибадра белчIунра.

ИшбархIи шадлихъ саби
МулебкIиб школализиб,
ПатIиматличиб авид
Гьарзабариб гIяхIлани.
ГIяхIси дарс гьалабихьиб
ХIурхъан Батирайчила,
ГIергъи балбуцра сабри
Далуйтачил делхъличил.
Балбуц даимбарира
Баршибси кьумурличиб,
Гьар шайчирад хIурматла
ГIяхIти гъайра кIухдухъун,
Аргъира далуйтира,
Къугъати назмуртира,
ПасихI дугьба дурибти
Пергер чархарабира.
Гьу гьанна биахъехIе
АхIерти гьалмагъуни.
Батирай викIуливан
«Чарх гьишкIуб била хьалли,
УркIи хъайгIиб сабину!»
Илкьяйдали разили
Муртлисалра калаба
ЯхI халал мулебкIанти
Лебилра мугIяллимтас
Баркалла багьахъурли
Гьанна нуша аркьехIе.
АхIерти дарганти, арали ва хIулкIули разидешличил, гIяхIлад дашули калабая. ДучIеная даргала газетаби ва журналти, хIердикIеная даргала передачабачи. Дашеная даргала шимазира цаличи ца. ДахъхIи агарли Дахадаева районнизидяхI архIяли дукьес пикрибарилра. Ил саби, ахIерти нешла мез, культура ва тарих калнила ганзухъ.

ХIурматличил ва дигиличил Сергокъалала районна дарган мезла ва литературала ассоциацияла рководитель
Насибат ХIяжиева

 

Прочитано 368 раз

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top