Мез гьаладяхI дикуси

Сагаси Вихърила школализи ну чуйнара рякьунсира. Иш гьакIлизирра «Замана» газетала хIянчизар, поэтес­са-писатель ПатIимат Кьурбановара нура жидарира дарган мезла ва литературала учительница Зарипат МяхIямма­довнани.

Ил гьунибаъни дарган мезлис хасбарибсири. Балбуцличир школала учительтани ва директор Чупан ЗубайрухIяжиевичлира бутIакьяндеш дариб. Зарипат МяхIяммадовнани дарган мезличи дурхIнала диги акIахъес гIяхIцад пикруми дуриб.
Дила ва П.Кьурбановала биографиялис гIергъи, дурхIнази назмуртира делчIахъун. Историяла учитель Рустам Мур­туз­агIялиевли сценкаби чедаахъиб. Бурес дигулра, ил гьунибаъни лебгIеб разиси шадлихъличи шуркабухъун. Ил шадлихъ жагали бузахъулри ХIясайни ГIяппаевли.
Наб дигулра Зарипатли дарган мезличи дурхIнала иштяхI акIахъес дирути къайгъначила ва дарган мезла лебгIеб жагали гьарра балкьаахъурси кабинетличила бурес. Илар лерри черяхI­кахъили даргала писательтала ва гIялимтала суратуни. Дарган мезла культураличила гъайдикIахIелли, палтар-кьяш гьаларла ва гьаннала, далуйтала дискани, дарган мезла пособиеби, даргала писательтала жузи, «Лачин», «Гьалмагъдеш», «Дагъиста хьунул адам» журналти ва «Замана» газетабала бекIа. Лерилра илди чедаэсли черяхIкахъилри. Кьасурбачир словарьти ва дахъал цархIилти журала, мез руркънила грамматикабала пособиебира лерри. Кабинетлизи ацIибси адам тамашахIейэс хIейрар. Гьалабван Къаякентла районна школабала ургар «ВегIла мезла кабинет» бикIуси конкурс дураберкIибсири. Илала бутIакьянчи сарри Зарипат МяхIяммадовнара. Гьайгьай ил жигарчерси учительницала къиян дугIли кахIелун. Илини илаб цаибил мер сархиб, ишди бурхIназиб МяхIячкъалала «Багьудила Министерстволира ГI.Тахо-Годила уличилси институтла хIянчизартанира «ВегIла мезла кабинет» бикIуси конкурс дураберкIиб. Илаб лебри шуцIалицад бутIакьянчи. Зарипат МяхIяммадовнала хIянчира ил конкурсличиб чихъли кьиматлабариб ва дипломличил шабагъатларариб. Нушала «Лачинна» гьалмагъ, лебилра районна школабалайчирра имцIали илди къулбасдируси Зарипат МяхIяммадовнас халаси баркалла багьахъес ва дарган мез руркънилизир гIуррара сархибдешуни диубли дигулра.
Иличила сецад гIяхIти дугьби дуралра, ил илдачи лайикьли сари. ГIурра гьарбизуни диаб хIед, хIела бамсри хIебалуси, дурхIнази нешла мез руркъяхъуси баркьудилизир ахIерси Зарипат эс дигулра наб.
Гьайгьайра нушала «Лачинна» шайзирадра илис «Баркалла» балахъуси грамота бедиб.