ЗАМАНА - ГIяхIгъабзала у бедиб
ГIяхIгъабзала у бедиб

Чина хабарри ишцад даршуси ва къугъаси манзиллизир ках­ти балагь-кьа­дар кадирк­ни­личила. Се­гъун­­ти сабил бекIла ме­хIе дер­хIиб­тани ярагъ ду­зе­саи­ли, давлачеббиэс кьас­бар­ниличибли ва чула дурхI­ни­ра, гъамтира, сабира чус дигуси тяхIярли кеп-чек­лизиб хIеркабирути илди­гъун­тас чила-биалра урши, узи, гIям­рула марси юлдаш кав­ш­­нила, чулахъварнила… ава­ра бекIлил агара кьалли. Се­гъуна багьаличил саби дав­­ла­чеб­бирулил ил­ди­гъун­ти ху­рани пикри­би­рули ахIен. Нушала даршуси улка­ли­зи­бад­ли ва илаб хIер­би­рути игитти халкь­ли­зибадли се дигуси вара илди убяхIтас? Сепайда, нушагъунти гIядатла адамтази хьарбиули, политика бу­захъули ахIен кьадин улк­на­ла хала бегIтани…

ГIергъиси замана лукIантас бегIлара декIси ва кьутIкьути пикрумази гIелауршуси темали бетаурли саби Украина. Илабти гIядатла адамтани чекайсути балагь-кьадар, ВатIайс марси къуллукъбирути багьадуртани ахIерти жан кьурбандирни, гьанналаур хIедиубтигъунти уряхIти ва цIахти баркьудлумази ахъибти дихьалис буцибти халахартани дурадуркIути уркIецIиагардешуни, кьяшмала удибси уряхIти баркьуд­луми чекасес хIебирули бисуси ахIерси неш-ванза… Секьяйда илгъуна темаличила гъайикIусил хIебалулра кьалли… Амма игитсун алхунти дубурлан арслантачила кьалли хъумартес асухIебирар…
ХIера, ишди бурхIназиб Да­хадаевла районна Зубанчи­ла шилизивадси Украинализир кадиркути анцIбукьуназир бу­­тIакьяндеш дирули, игитсун алхунси багьадур ургъан-де­сантник Артур СалихIов даимлис хъумхIертахъес багьандан, сай акIубси шила кьа­кьалис у лугнила баркьуди ду­ра­­беркIиб.
2022 ибил дусла апрельла 19-личир Украинала мер-мусаличир кадикибти дявила анцIбукьуназир бутIакьяндеш дирухIели, СалихIов Артур МяхIяммадхIябибович ал­хунсири. Дахадаевла рай­он­на Зу­банчила шилизивадси игит ур­ши Украинализир кадиркути дявила анцI­бу­кьуназир бу­тIа­кьяндеш да­рес укьес гьалав сунела гIям­рула гьалмагъличил ва кIел биштIатачил Рязань шагьарлизив хIерирусири. Илаб илини контракт хIясибли къул­лукъбирусири. Ишдусла августличив ил 29 дус вирусири. Гвардияла сержант дявила хъарбаркь таманбирухIели алхунсири. Къаршикартачи вя­х­IягибхIели илини сунела жан ахIерахIедарили, игитси баркьуди дураберкIибсири. ИлхIели чедаахъибти игитдеш багьандан дубурлан урши, ил вебкIили гIергъи, «Гъабзадеш багьандан» ибси орденничи гьалаихьибсири.
Багьадур урши хъум­хIерт­ни­­лис хасдарибти далдуцуни дура­дер­кIиб ил акIубси шилизир.
БегI гьалаб уршила гъамти, районнизибадли бакIибти гIяхIли А.СалихIовла у бедибси кьакьализи бякьун. Кьакьализибси ца бяхIлизиб балкьаахъурси къаркъала плитализир ургъанна суратла мякьлар ишдигъунти дугьби лер: «Ур­кIи­ли­зир дигиличил гIяхIдешуна виркьусири» ибти. Шантани бурни хIясибли, ур­ши тяп илди дугьбазив урибсигъуна ви­русири.
КIинайс балбуц Артур СалихIов учIу­ли калунси Зубанчила урга даражала­ школализиб даимбариб.
Игит кавшалра ахIен убкIуси,
Илис кIидехI гIямру лугути сари,
КIиэсти гIямру бебкIаагар­деш­ла
ЧебяхIдешли дицIибти сари.
Ургъанна игитдешличила бурути ил­дигъунти гъайличил школализиб мягI­ничебси митинг бехIбихьиб. Ил школализив учIусири ва зилантачил дур­­­хIядеш деркIибсири игит уршили. Илаб сабри гIяхIгъабзас мемориалра ка­­бихьибси.
Балбуцличир бутIакьяндеш дариб ургъанна гъамтани, шантани, ил учIули калунси школала педагогунани ва бучIантани. Игитла хIурматбарес ба­­кIилри ДГУ-ла проректор, ДР-ла Халкьла Собраниела депутатла кумекчи Ж.ГIямаров, районна бекI­ла заманалис къуллукъуни дузахъуси А.ХIямзатов, илала заместитель А.ГIябдуллаева, Дахадаевла ва Хайдакьла районтала дявила комиссар ГI.СягIидов, отставкаличивси генерал-лейтенант, ДР-ла транспортная инспекцияла профсоюзла гьавкьяна М.МуртазагIялиев, Россияла МВД-ла Дахадаевла районнизибси отделла начальник И.Рабаданов.
Артур ХIямзатовли ургъан­на бегIтази пашмандеш бала­хъу­ли, ишкьяйда буриб:
«Ну­­­шара хIушачил дарх децIлизи ди­кил­ра ва илгъуна игитси баркьу­ди ду­ра­беркIибси багьадурличила хъум­хIер­­техIе. ВатIайс марси гIяхI­гъабза айкь­нилис хIушаб халаси бар­калла. Нуша хIушала мякьлар дирехIе мурталра ва хIушаб хIяжатси кумекра гIеб­биахъехIе», — буриб районна руководительли.
Илала гъай гIердурцули цар­хIил­та­нира чула пикруми дуриб.
Игит хъумхIертнилис хасбарибси балбуцличиб ургъанна хьунуйзи Гъабзадешла Орден бедиб. ГIур мемориал ибхьнила баркьуди дураберкIиб. Ил хIурматла баркьуди хъарбариб ургъанна дудеш МяхIяммадхIябиб Сали­хIов­личи, Жаруллагь ГIямаровличи, ГIумар СягIидовличи ва Артур ХIям­затовличи.
«Мемориал – ил хъумхIертнила лишан саби. Илини нушаб мурталра дургъбачила, ВатIа гьалабси чеблаличила, нешла децIличила гьанбиркахъу», — бурулри школала педагогунани.

Прочитано 273 раз

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top