«Арали чарбухъаб!»

ГI.Батирайла уличилси Даргала театрлизи нушала цаванзаланти, Украинализиб бетурхуси хасси балбуцла бутIакьянчиби – Рашид Залов ва Александр Милованцев бакIиб. Илдачил барх лебри Афганистаннизир кадикибти дявила анцIбукьунала бутIакьянчи МяхIяммад Ражабов ва шагьарла администрцияла жагьилтала, туризмла ва спортла отделла хIянчизар Нариман КемцIуров.

Театрла директор МяхIяммад ГIябдулкьадиров ВатIан балтахъантачи дугьаизур: «Нушала манзилла игитуни сарра хIуша. ХIушала гIяхIгъабзадешличила лебтанилра бурули саби ва чеалкIуси наслулис хIуша гIибратли детарутира. Нушала сценаличир хIушаб хасдарибти, ВатIан дигахънилашалси бяркъличила сценкабира гьаладихьили дирар. Украинализиб бетурхуси хасси балбуц камси заманала бухIнаб таманбирниличи нуша дирхулра. Гьанна дехIдихьибти хIушала жагьти гIямрулизир разити ва шадти анцIбукьуницун кадиркаб», — викIи ил.
Ила учибикибтачи илкьяйдали дугьаризур балбуцла сиптакар, театрла музыкала бутIала заведующая Эльмира Ибрагьимовара ва музыкали гьарил ургъанна уркIила гьав ахъбурцуси саби или буриб.
«Даргала театрлизи хIуша дакIни, нуша лебтасалра дебали разиси ва дигеси анцIбукь саби. Халасигъуна летейнант А.Милованцевла хъалибарг нуни бахъхIи балути саби. Илгъуна хъалибарглизив акIубси Александр «Гъабзадешла орден»-ничи лайикьикни тамаша ахIенгу. Амма ил чараагарли разиси хабар саби нушаб. Баркалла хIушаб, игитуни, нушала бекIла чедибси даршуси заклис. Орденти диаб, хIейаб — декIардеш агара. Арали ва разили лебилра жагьилти нушачи чарбухъаб!», —рикIи ил.
ХIурматла гIяхIлас театрла хIянчизартани ва руководстволи культурала шайчиб халаси программа хIядурбарилри. Урус ва дарган мезаначил далуйти делчIун ДР-ла культурала хIурматла хIянчизар Салимат Шагьмандаровани, театрла гIяртистуни — Арсен ХIясановли, МяхIяммад Ибрагьимовли, Зарина ГIязизовани, ПатIимат Тахалаевани ва цархIилтанира.
«Избербаш» бикIуси ансамбльла солисткабани чебаахъибси грузияла делхъличил ва бархси сурат касниличил балбуц таманбиуб.