Къуллукъуличи каратур

Ишди бурхIназиб кIарахъан мезличил дурабулхъуси «ХIякьикьат» би­кIуси республикала газетала коллектив сагаси бекI редактор Зульфия ХIяжиевачил тянишбариб.

Илис гьалавси руководитель Умахан Умаханов, сунени гIярза белкIи, арадешла аги-хIял сабабли (бехIемцIла гIергъи) къуллукъличивад арякьун.
З.ХIяжиева акIубси сари 1976 ибил дуслизир.
Ункъли школара таманбарили, ДГУ-ла журналистикала отделениелизи карерхур. СтудентхIелла дусмазирра илини кIарахъала мезличил дурабулхъуси «ХIякьикьат» газеталичил бархбас бузахъусири.
1998 ибил дуслизиб ил таманбарили, баягъи газетализир рузес рехIрихьиб. Гьаланачи рузусири корректорли, гIур – коррес­пондентли, отделла редакторли, жавабла секретарьли. 2011 ибил дуслизиб биалли, З.ХIяжиевани цархIил мерличиб бузери даимбариб: кIарахъала хъархIерагарси «Миллат» бикIуси газеталис бекIдешдирутири, сабира цати пикрумачилти бархкьябачил акIахъубси. ИлхIелира илини декIар-декIарти СМИ-бачил уржибти бархбасуни кадизахъуртири.
Чумал дус гьалар ил «ХIякьикьат» газетализи шуррухъун. Сагаси къуллукъличи каратайчи илини багьахънибала ва политикала отделла редакторла хIянчи гьунчидиркахъутири.
Илала бузери хIукуматлира чихъли кьиматлабариб. Ил «Дагъистанна культурала рурибси хIянчизарла» уличи лайикьрикиб.
Зульфияла неш Хунзахла районнизирадси сари, дудеш биалли – Гъунибла. Совет хIукуматла замана дудеш Багъатар ХIяжиевра ил газетализив узусири. Ил жагьси прозаик-писатель вирусири. Жявли гIямрулизивад шалгIевухъун.