ЗАМАНА - Даим гьалабяхI башен!

ДР-ла БекIли вируси В.Ва­сильевла сип­та хIясибли акIахъубти прог­раммаби гIям­рулизир детур­хахъули, республика гьа­­лабяхI башули саби. Проек­тунала икьай­чил районна центртазир ва шагьур­тазир гIяхIцад дарс­дешуни кадиркули че­диул­ра.

ДР-ла гьаладяхI дашути районтазибад цали бетаурли саби Сергокъалала районра. Районна бекI М.ГIямаровли «Дила Дагъистан – Дила гьундури», «Дила Дагъистан – Дила шин», «100 школа» ва «Дила Дагъистан – Шагьарла къулайти шуртIри» программабазир бутIакьяндеш дирули, халкьла гIямрула шуртIри ункъдиахъес къайгъи дакIубирули сай.
Сергокъалала шила хьарличиб жярга-зекъ лайдикIуси мер бирусири. Районна бекIла сипта хIясибли, ил нясдешуназибад умубарили, халкьли бамсриихъуси анхъ бетаахъурли саби. Иличибли ил цархIилти унхъразибад декIарбулхъули саби. Илини 7 гектарлацад чIябар кабуцили саби ва Гьалмагъдешла у бихули саби. ДР-ла БекIла къуллукъуни заманалис дузахъуси С.Меликовли «бархьаначиси эфирлизибад» жярга-зекъ лайдикIуси мерличиб анхъ бетаахъес пикрибарибси ва пикри гIямрулизиб бетерхахъурси районна бекI М.ГIямаровлис баркалла багьахъурсири. Нушала регионнизиб илгъуна анцIбукь гьаб-уб биубси ахIенри. Даргала районти-ургаб нушала Сергокъалала район декIарбухъниличи ва районна бекI гапварниличи дебали разириубра.
Унхъри акIахъни адамтала арадеш гIеббурцнилис, тIа­бигIят мяхIкамбирнилис ча­ра­агартили детарули сари. Халкьли бамсриихъеси ва умуси гьава гьигьбирес биэси унхъри акIахъни гIяхIсира саби.
Гьалмагъдешла анхъ районнизиб хIябэсил бетарули саби. Ила гьаларванра галгуби удатуртири ва кIунтIрар тяхIярли шинни далхнила шайчирти хIянчи детерхуртири. «Дила Дагъистан – Шагьарла къулайти шуртIри» программала дазурбазиб Сергокъалала районнизиб гьанна авэсил анхъ бирули саби, илкьяйдали Россияла Игит М.НурбяхIяндовла уличилси кьакьализибси кьяшла дякь жагабариб. Буралли, вавни удалтули, дерубти, дячунти кьялуби лайдикIули, кьар удули унхърала мер-мусаличи хIеруди бузахъули саби, сенахIенну илди дигалли биштIатани дигалли халатани бамсриихъути мерани детаурхIели. Сергокъалаланти унхъри ибхьниличи разили саби, хаслира чула юртанала мякьлар диалли. «Олимпийский» анхъ бируси мерличи гьарракIибхIели, цацабехIти адамти сагаси школа тIаш­ба­таллири, гIяхIси бииши би­кIул­ри. Гьайгьарагу, Сергокъалализиб хIябэсил школара хIяжатли бургар, сенахIенну ши хала­би­кIули саби, школализи башути дурхIни имцIабикIули саби. Дила пикрили, ил масъалаличира пикри бяхIчииу районна администрацияли.
Сергокъалала ши халабикI­ни­личила ва жага­бикIни­ли­чи­ла гъайрикIасли, гIергъити дус­мала бухIнаб ил дебали барсбиубли саби. Ну шагьарлизир хIеррирнила сабабли, рахъхIи районна центрлизирад къунзрухъунси ахIенри. Цагьачам илаб къуллукъ лебли рякьунхIели, делшунти сагати юртаначи, къулайдарибти кьакьурбачи, акIахъубти бамсриахъес виэсти мераначи тамашариубра. Асарчерти прог­раммабала икьайчил жагабиубси районна центрличи разихIейэс-декIар вирару?
Баркалла биаб программаби акIахъуб­си В.Васильевлис ва илди гIямрулизир детур­хахъули, Сергокъалала район гьалабяхI башахъуси М.ГIя­ма­ровлис.

 

Прочитано 2022 раз

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top