ЗАМАНА - Дугьабиз пикрибирули

Республикала «Замана» газетала бекI редактор, ДР-ла СМИ-ла Ассоциацияла председатель Арсен Юсупов:

«Сунела Дугьабизлизив Президентли регионтачи чуйнара хасси пикри бяхIчиаиб. Илкьяйдали, Владимир Путинни буриб Правительствола хIянчи регионтас кумекбирни саби или. Илди пикруми нушаб, дагъистанлантас, дебали мягIничертира сари. СенкIун нушани балуливан, республикала БурхIнала дазурбазир, Федерацияла Советлизир ДР-ла БекIла къуллукъуни заманалис дузахъуси Сергей Меликовли чараагарли арзес хIяжатти челукьутачила бурилицунра ахIи, илгъуна къиянси агилизирадли дурадухъести гьундурира гьаладихьибтири. Лебси агиличи асарбарес дигни, масъулти ирзни саби ил, регионнизирти къиянти гIямруличи гIярзикIни ахIенну. Илини бурули сай, ташмишдеш агарли, гIяхIла шайчи дарсдешуни дирниличила», — буриб А.Юсуповли.

 

Сергокъалала ­районна бекI МяхIяммад ГIямаров:
«Пачалихъла БекIли хаслира пикри бяхIчиаиб социальный бяхIчибизла политикаличи. Илди сари пособиябала сагати жураби, дурхIначилти цацадехIти хъалибаргуни гIердуцили лугути арц. Ил баркьудили ­нушала ­улкала социальный бяхIчибизла бетуцличила ва пачалихъла адамтачи пикрибикIниличила чебиахъули саби.
Дугьабизлизир экономикалашал гьалабяхI башниличил, инвестициябала политикаличил, тIабигIятла газличил гIеббурцниличил, гIилмуличил дархдасунти дахъал пикруми-сиптаби лер. ХIукуматла органтала уржибси бузериличил Россияла Президентла Дугьабизлизирти илди пикруми гIямрулизир детерхахъес вирниличи вирхулра».

 

Ахъушала районна бекI МяхIяч ГIябдулкаримов:
«Россияла Президент ­Владимир Путинни Федерацияла Собраниеличи гьар дусла Дугьабиз белчIун. Ил документлизиб, шалгIеббухъунси дуслизиб кьяйда, хIунтIена тугъличил декIарбарибсиванри адам социальный бяхIчибизлизив гIевурцнила тема ва иличил дархдасунти ­масъулти ирзнила гьундури гIердурни. Дигесири, улкала Президентли жагьти специалистуни хIядурбирнила масъалаличи хасси пикри бяхIчиаъни. Илкьяйда пикрила дураб кахIелун коронавирусла чейхъуси изайзибадси вакцинала темара. Илала бархьсира саби, сенкIун адамла вакциналичи сегъуна хIер биалра, илгъуна хIер саби илала сунела ва гъамтала арадешличира.
Илкьяйда вирхулра, Президентли газла хIекьлизиб бурибсилира шимала адамти разибарниличи, дурусли бурасли, хъулрала ванзаличи сабаайчи газла турба матъал лебкниличила. Хаслира гьанна, районна шими газличил гIердурцуси манзил, ил шантас разиси хабар саби».

 

Хайдакьла районна бекI ГIялим Темирбулатов:
«Улкала Президент В.Путинни хасси пикри бяхIчиаиб гIямрула лерил шалубачи.
Яшавла даража гIяшти хъалибаргунас 10 азир къуруш арцла гьарил школала учIаннис дедес пикрибариб, бегIтани школализи аркьути дурхIнас дирути харжани хIясибдарили. Илгъуна кумек бахъал биштIати лебти хъалибаргуназиб дебали асарчебсили бетарниличи ва илдала яшав ункъбирниличи бирхауди бирхьулра.
Дигеси саби, илдигъунти жамигIят гIеббуцес дурадуркIути проектунани улкала халкьла даража ахъбурцни, сенкIун Президентли бурни хIясибли, РФ-ла халкь мяхIкамбарни ва имцIабарни саби бегIлара мягIничебси.
Илала дурабад, Дугьабизла дазурбазир чедаахъибти сагати законопроектуначибли, лебил улкала халкьличил хайдакьлантанира пачалихълизибад халаси кьадрила кумек кайсу ва яшавла даража ункъбиру».

 

ДР-ла бузерила ва социальный бяхIчибиз гьалабяхI башахънила министр Изумруд МухIутдинова:
«Дугьабиз социальный бяхIчибизла бетаурси ишдуслизибцун ахIен. Гьалабра кьяйда, улкала вегIбекIунас камси ахърила бегIтала челукьути масъулти ирзахъуси программа дураберкIнила масъала бекIлибиубсили кавлули саби.
ИшбархIи республикала Правительствола заседаниеличиб мискинтала лугIи камбарнила масъала ахъбуциб, сабира нушала регионнис челукьусили бетаурси. Арц лугнила дурарад, Путинни гьаладихьибти дурхIнала дегIти хъалибаргунас кумекладиэсти далдуцунани мискинтала кьадар камкабирахъу ва арц хIедиъниличибли гIямрула къиянти шуртIрази бикибтас халаси кумекли детарар. Улкала Президентла Дугьабиз бяхIчиаибси саби бахъал дурхIнала дегIти, неш-дудешлизивад ца агарти, камси ахърила дегIти ва камси доходличилти жагьти хъалибаргунала масъулти арзниличи. Камси ахърила дегIти хъалибаргуначи дяхIчиаибти илди далдуцуни дурадеркIнили мискинти хъалибаргунала лугIи камкабарес имканти алкIахъу.
Неш-дудешлизивад ца агарти ва камси ахърила дегIти хъа­либаргунас ишдусла июльла 1-личирад улкализиб ургабил хIя­сибли 5600 къуруш луга, 8-личибад 16-личи бикайчити дусмала дурхIнас. Илкьяйда, Президентли пикрибарили саби виштIасилис баибти хьунул адамтас гьар базлизир 6350 азир къуруш лугес, эгер илди къиянти аги-кьяйдализиб хIербирули биалли. Дебали халаси кумекли бетарар, школализи башути дурхIнала дегIти хъалибаргунас гьачамцун лугути 10 азир къуруш дедлугни.
Путинни илкьяйда камти доходунала дегIти хъалибаргуни гьандушиб. Пачалихъла БекIла гъай хIясибли, жамигIятла доходуни ахъдикIнила масъала бекIлидиубтазибад ца саби, ва Пачалихъли илкьяйда гIямрула къиянти шуртIрази дикибти хъалибаргунас кумекбарес чейсули саби».

 

Хайдакьла районна центральная больницала бекI тухтур МяхIяммад ГIялишихов:
«Федеральное Собраниеличи Дугьабиз бурхьули, хIебяркъурси ва кахси коронавирусла чейхъуси изайчил инсаният бяхIягибхIели, чула арадешлис урехи алкIниличи хIерхIеили, санигIятлис марли калунти медицинала хIянчизартас В.Путинни баркалла багьахъур, илкьяйдали илини россиялантала арадешра гIямрура мяхIкамдарни дебали мягIничебси биъниличилара цIакьбарили буриб. Ириъ кабикибси анцIбукьла къиянти бурхIназиб, улкала халкьли уржибдеш, цадеш дакIудариб, хIяжатсилис кумекла някъ гьабуцес, сагати шуртIразиб хIербирес ва бузес бални, гъайла къантIа къияндешунас мутIигIхIебакIни чебаахъиб. Россияла гIилмули биалли, кахси изайчи къаршити ва бирхауди бихьести хIябал вакцина дураили, сархибдешуни диахъуб. Улкала БекIли лебилра россияланти вакцинаби дарахъес жибариб.
МяхIкамдешла далдуцуни дурадуркIнила хIекь­ли­зибси программала дазурби дягIударахъес хъарбариб.
Гъамти хIябал дуслизир шимала мер-мусаличи чеимцIати къалабаси кумекла 5000 машина дурхьниличила улкала БекIли багьахънира лерилра шимала больницабас разиси хабарли бетаур».

 

Северный Кавказла исламла хIялумцIлабала Центрла директор, жамигIят гьалабяхI башахънила ва адамтала ихтиюртала шайчибси ДР-ла бекIла гьалабси Советла член Руслан Гереев:
«Россияла пачалихъла БекIли федеральное собраниеличи сунела Дугьабизлизиб чебаахъили сай экономика ва бекIахъудила политика гIеббуцес хIяжатли биъни. Ил бетуцлизирти лерилра шалубала асар бирар россиялантала гIямрула даража ункъбирнилизиб. Багьни ахъдикIниличи ва яшавлашалти шуртIри цагъунти хIедиъниличи Президентли пикри бяхIчиаъни гIяхIси саби, ва рынокла механизмабала кумекличил багьни гьунчидиркахънила бетуцуни гьаладихьиб илини. Илала дурабадлира, дахъал миллатунар ва дахъал динанар Дагъистан Республикагъуна субъектунани цаибтала къяяназир хъалибарг, гьалмагъдеш, уржибдеш ибти Путинна гъай гIердурцули сари. Илди Россиялира гIердурцути сари».

 

Сергокъалала районна ветерантала ва халатала Советла председатель МяхIяммадсалам МяхIяммадов:
«2021 ибил дуслизиб улкала БекIли Федеральное Собраниеличи бархьибси Дугьабизли, социальный бяхIчибизлизиб гьалабяхI башнила шайчирти халкьла хьулани детерхахъур.
Буралли, Дугьабизла байхъалара-сера белкI Россияла хъалибарглис, чеалкIуси наслулис, багьуди гьалабяхI башахънила шайчирти масъултас хасбарилри. Коронавирусла чейхъуси изала тIинтIбикIуси манзил, къиянти шуртIразир дузути улкала лерилра кабизунала хIянчилис кьимат кабатур, хаслира халкьла арадешлис къарауйчиб тIашти ва Россияла медицинализи халаси пай кабихьибти тухтуртас. Илкьяйдали улкализибси аги ункъбиахъести масъултира хIердариб.
Улкала Президентла Дугьабизлизиб наб хаслира гIяхIбизур нушала улкаличи къаршили гьирбикIутачила илини гьала хили бални. Россияличи къаршидеш дарес дигути улкначи нушала пачалихъла руководстволи хIерани дарсдирули сари. Гъайличивад баркьудилизи ахъес замана баили саби – сенахIенну вегIла пикруми датахъес вирусила сабхIели хIурматбируси».

 

«Хайдакьла район» МР-на администрацияла мерличирти гIяхIдешунала ва багьудила управлениела начальник Шамил МяхIяммадов:
«Апрельла 21-личиб Федеральное Собраниеличи бархьибси Дугьабизла дазурбазиб улкала БекIли школабази башути лебилра дурхIнас цагьакIли 10 азир къуруш дедахъес хъарбариб. Арц август базличир дедлугес бехIбирхьур. Илди арцлис хасти гIягIниахълуми асили, заманаличиб дурхIни белчIудила сагаси дусличи балкьаахъес бегIтас имканбикIур», — викIи Ш.МяхIяммадов.
Багьудила управлениела начальникли, илкьяйдали, дуцIрум багьлабарахъес ва арадеш къулайбарахъес лагерьтази дурхIни бархьес пикрибикIути бегIти пачалихъла гIяхIдешунани пайдалабикIес бирниличилара буриб. «Улкала Президентли буриливан, нушала дурхIнала арадешличи декIарси пикри бяхIчииэс чебиркур. Иличил бархбасахъи, дурхIнани бамсриихъни пайдаласили бетаахъес гIягIниси саби. ДурхIнази бамсриихъахъес багьандан, улкала БекIли бегIтас путёвкала байхъала багьа чарбирахъесли пикрибарили саби. Илгъуна гIяхIдешли бегIтала имканти ахъдурцниличи ва лагерьтазиб дурхIнани арадеш къулайбарес бирниличи вирхулра».

 

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top