Суалтас — жавабти

Даг, апрельла 28-ли­чир, ДР-ла БекI­ла­ къуллукъуни заманалис ду­за­хъуси Сергей Ме­­ликовли «бархьаначиси эфирлизирад» адамтала ва журналистунала суалтас жа­ваб­ти дедиб. Суал­ти дурхьулри Интернетла кумек­ли­чил.

Республикала БекIли балбуц бехIбихьиб Дагъистанна Югла шайчирти мер-мусаличи ду­раберкIибси архIяла дазурба­зирти масъултачибад. С.Ме­ли­ковли буриливан, илдигъунти архIяби дурадеркIили дирар гъамси заманализир Дагъистанна цархIилти районтазира.
Дахъалгъунти масъулти социальный бяхIчибизла бетуцличи къячдилкути сарри, мисаллис, дурхIнала унхъразир мерани хIедиъниличила.

ДурхIнала унхърачила
Цаэсил суалра Семендер поселоклизир хIеррируси хьунул адамли хьарбаиб. Илини буриливан, дурхIнала анхълизи виштIаси акIубхIейчирад яргаличи каризурли сари, амма ил сеналра гьалабяхI аркьули ахIен, дурхIя гьанна 4 дус виубли хьалли.
«Масъала мурталра аргъбаибси саби. Гьарли-марли, алкIути дурхIнала лугIи им­цIа­бикIули саби, гьар дус 10 азир адамла кьадарлизиб, ил дебали гIяхIси саби, ам­ма лерти учреждениеби ба­жар­дидиркули ахIен. Правительствола даражаличиб масъала ирзулра, гьанналис тIашдатурти дурхIнала унхъри ибхьнила замана къалабабарес, яргаби камдиахъес багьандан», — цIакьбарили буриб С.Ме­ли­ков­ли.
Школабачила
Регионна БекIличи дугьаизур Бабаюртла районнизивадси Львовский-1 поселоклизив хIерируси Арслан Шамшудинов чучиб школа тIашбалтнила масъала арзахъес ибси тиладиличил. Илала гъай хIясибли, лебси школа багьудила учреждениебас гьаладирхьути тIалабуначи балбиркули ахIен.
Суайс жаваб бедлугули, Сергей Меликовли илис баркалла багьахъур балбуцлизир жигарла бутIакьяндеш дарнилис ва сунени ил масъалаличила бални аргъахъиб.
«Нушани аги-кьяйда пикридарилра, масъала аргъилра ва секьяйдали гьаладяхI дашутирал балулра. Бурес чебиркур, ил Дагъистаннис гIядатли бетаурси анцIбукь саби. Илдигъунти дахъал школаби лер. ХIушала школала чебкад хIукму кьабулбарилра, документуни хIядурли са­ри, илди ахтардидарили гIергъи, школа лушнила хIянчи дехI­дир­хьур (ишдуслизир)», —викIи С.Меликов.
Ванза декIарбирниличила
Дагъистанна БекIла къуллукъуни заманалис дузахъусиличи бахъал дурхIнала дегIти хъалибаргунас ванза де­кIар­бирнила хIекьлизибси суайчил дугьаизур Каспийск­лизив хIе­рируси адам.
«Ванза декIарбирнила масъала республикалис дебали мягIничебси саби. Ил шимазибад шагьуртази адамти гечбирниличилра бархбасунси саби. ИшбархIи нушани шагьуртазир дахъал хъулрачилти юртани лушнила шайчирти программаби далкьарахънила дурарад, илди масъултазиб икьалабирнила чеимцIати тяхIурти дузесаэс пикрибирулра», — багьахъур илини.

Туризмаличила
Балбуцла замана Россияла декIар-декIарти регионтазибад 42 туристли регионнизиб туризм гьалабяхI башахънила черкад суалти хьардаиб.
«Дагъистан тамашаласи регион саби. Ишар культурала, берк-бержла ва цархIилти бяхIчибизунала туризм гьа­ла­бяхI арбукести дахъал имканти лер. Буралли, нушала адамти дебали гIяхIялдеш дарес балути саби. Ил багьанданра нушачи гIяхIли халаси дигиличил башар ва разити пикруми-хIяланачил чарбулхъан», — багьахъур С.Меликовли.

ХутIличил гIеббурцниличила
Новый Хушет поселоклизив хIерируси адамли сагали дарибти юртани хутIличил гIердурцнила масъала ахъбуциб.
Юртани лушухIели, адам­тани чула чули хутIла гIягI­ни­ахълуми кадизахъурлири, чулира гIягI­ниси тяхIярли хутIличил гIер­дуцес имканхIебикIахъути. Белгити объектуни «Россети Северный Кавказ» бикIуси регионна филиалла балансличир­ агара, компанияла специалистунас илдигъунти мер-мусаличир сегъунтилра хIянчи дурадеркIес ихтияр агара. Ил багьандан ил масъалалис муниципалитетли жавабкардеш дихути сари.
Балбуцличир ахъдуцибт­и гIяхIцад масъулти гьалабван РФ-ла Президентли Фе­де­ральное Собраниеличи бархьибси Дугьабизличилра дарх­­дасунтири. С.Меликовли бу­риливан, Дугьабизлизирти да­хъалгъунти масъулти респуб­ли­калисра аргъбаиб­тили кавлули сари.
ДР-ла БекIли хаслира пикри бяхIчиаиб Сергокъалализиб жярга-зекъ калкьуси мер-мусаличиб, къулайти шуртI­ра­чилси, адамтас бамс­ри­ихъес имканбикIуси анхъ (парк) абхьниличи. Илди хIянчи дурадеркIибси районна бекI Мя­хIям­мад ГIямаровлис баркалла багьахъур.
Балбуцла дазурбазир, ДР-ла БекIла къуллукъуни заманалис дузахъуси С.Меликовлизи хьар­даиб шагьарланти шинничил гIеббурцнила, респуб­ли­кализиб спорт гьалабяхI ба­шахънила, заядиубти гьундури къулайдирнила, законагар шайчир хъулри тIашдалтнила, жярга-зекъла ва гIуррара да­хъа­л, дагъистанлантала гIям­рула шалубачил дархдасунти суалти.
Республикалис бекIдеш­ди­ранни хасти ведомствобала ва муниципалитетунала бургас 18 хъарбаркь дедиб. Бурес чебиркур, регионна руководительла адресличи хIябал азирцад суал дакIилри. Илдазирад дахъалгъунти эфирлизир дурибти масъултачи сарри къячдилкути.
Балбуц хIябал сягIят бухъянбитIун.