«Нуша дарх сарра»

Эльдерхан Темирхановла уличилси Мажалисла школализиб «Нуша дарх сарра» бикIуси балбуц бетерхур, сабира дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирути гIеббурцниличи бяхIчиаибси. Иличила багьахъур муниципалитетла пресс-службализиб.

Ил сипта гIямрулизиб дурабуркули саби директорла бяркъла шайчирси насихIятчи Луиза Мускаевани «Цаибтала хIяракат»-ла жигарчебти бутIакьянчибачил барх. Илини буриливан, балбуцли дурхIнас ва илдала бегIтас, ВатIан балтахъути илкьяйдали гIеббуцили, чула пикруми-кьасани аргъахъес ва жавабкардеш чедаахъес имканбикIахъу.

БусягIятла замана, балбуцла дазурбазиб, гIяхIцад кумек цалабяхъили саби: ванати одеялаби, убуш-чебуш, умудеш гIеббурцути гIягIниахълуми, ванати чедирти палтар, шяманас мугьла тIакьни ва цархIилти хIяжатти секIал.

Бурес чебиркур, бургъанти гIеббурцнути илдигъунти далдуцуни муниципалитетла белчIудила цархIилти учреждениебазирра гьачам дурадуркIути сари.