Гьарил назму — гьарли-марси тарих саби

Сергокъалала районна бекIлибиубсигъуна библиотекализиб Салима ГIисаевала пагьмуртала вечер дураберкIиб. Балбуцла гIяхIли сабри: поэтессала хъалибарг, гьалмагъуни, узи-урши ва лебилра поэзия диганти.

Сунела гIямруличил дархдасунти аги-кьяйда, уркIила разидешла ва пашмандешла хIялани, гIямруличи, ВатIайчи, сунела хъалибаргличи диги кадерхахъурти Салима ГIисаевала гьарил назму — гьарли-марси тарих саби.

Салима литературала пагьмулизи ахъибла халаси-декIар замана арбякьи ахIен, амма илала хIябал назмуртала жуз дурадухъи сари.  2018 ибил дуслизир «Жизнь прекрасна» ва « Благодарю» бикIути кIел жуз  дурадухъунтири. 2023 ибил дуслизиб биалли – «Вдохновение» бикIуси.

Салима ГIисаевала назмуртачил балбуц бехIбихьиб библиотекала заведующая Мариям МяхIяммадовани. Балбуцла бехIбихьудлизиб районна администрцияла бекIла заместитель Баркакьади Мажидовли Хъалибаргла Дус бетурхнила дазурбазиб, С.ГIисаевас шалати пикруми-кьасани багьандан, биштIаси ВатIайчи диги, хъалибаргла дурхъати гIядатуни тIинтIдирнилис Баркаллала кагъар бедиб.

Балбуцличир илкьяйдали гъайрухъунси Салимала тухумлизирадси Айзанат МяхIяммадовнани илала пагьмуртачила ва дурхIядешличила буриб.

КIинайс С.ГIисаевани гIяхIлас сунела назмурти делчIун.

Поэтессала творчество чихъли кьиматлабариб ЦБС-ла директор Замира ГIямаровани, Асият ХIяжиевани, Елена Кьурбановани, Эльмира МяхIяммадовани, Раисат ХIясановани, Барият СягIидовани, Казимбек Рабазановли. Сунела бузерилизир сагати сархибдешунира С.ГIисаевас илдани далгун.

М.НурбяхIяндовла уличилси 2-ибил школала бучIантани поэтессала назмурти саркъахъили делчIун. МКДЦ-ла хIянчизарти – МяхIяммад Лукьмановла ва Гьидаят МяхIяммадовала пергер далуйтани балбуц жагабариб.

Ахирличиб С.ГIисаевани балбуцла сиптакартас ва бутIакьянчибас халаси баркалла багьахъур.

Асият ХIяжиева