Асилси бузери багьандан

Россияла Президент Владимир Путинни РФ-ла Президентла Администрацияла руководительла заместитель МяхIяммадсалам МяхIяммадов, пачалихъла гьаларти къуллукъуни ункъли тамандирни багьандан, Александр Невскийла орденничил шабагъатлавариб. Иличила нушани балулра ихтиюртала актани кадиркути порталличиб мерлабарибси ХIукмулизибад.

«МяхIяммадов МяхIяммадсалам МяхIяммадгIялиевич, Россияла Федерацияла Президентла бузери гIеббурцнилизи халаси пай кабихьни ва гIяхIцад дусмазир пачалихъла къуллукъуни жавабкардешличил тамандирни багьандан, Александр Невскийла орденничил шабагъатлаварес», — белкIи саби документлизиб.

Бурес чебиркур, М.МяхIяммадовли 2006-2007-ибти дусмазир Дагъиста Халкьла Собраниела Председательла къуллукъуни дузахъули калун. 2010-ибил дусла февральличивад 2013 ибил дусла январьличи бикайчи – Дагъистайс бекIдеш дирули.

Улкала Президентла Администрациялизив ил 2013 ибил дусла январьличивад узули сай. Ишдусла июньничив М.МяхIяммадов яргаличилси гьакIлизив пачалихъла БекIла Администрацияла руководительла заместительла къуллукъличи катур.

Александр Невскийла орден – пачалихъла кабизлизир къуллукъуни дузахъути Россияла Федерацияла адамтас бедлугуси чихъси шабагъат саби. Иличи гьалавирхьуси сай ВатIа гьаларти къуллукъуни ункъли бекIдирни багьандан, илкьяйдали гIяхIцад дусмазиб асилси хIянчи барибси ва бузерилизир гIяхIти хIясилти чедаахъибси. М.МяхIяммадов ил шабагъатличи лайикьбикибтазивад цали ветаур.