Дебали пагьмучерси…

Гьалавбан «Жемчужина» кафелизиб культурала хIурматла хIянчизар Гулжанат Нажмудинова 70 дус риънила юбилей бетерхур. Барх бузути хIянчизарти, гъамти ва гьалмагъунала дурабад шадлихъличи бакIиб ДР-ла хIурматла гIяртистуни, искусствола ва культурала хIянчизарти, филологияла гIилмуртала докторти, поэтуни, писательти ва цархIилтира.

Шадлихъ дураберкIиб Россияла миллатунала культурабала гIядатласи «Хайдакьланти» бикIуси центрла сипта хIясибли. Кумекбариб МЦКДЦ-ла методикала отделли. Шадлихъ бикулри ДР-ла культурала хIурматла хIянчизар Зоя Чупановнани.
Хайдакьла районна бекI ГIялим Темирбулатовла шайзирад Гулжанат мубаракрариб администрацияла бекIла кумекчила къуллукъ бузахъуси Шарапудин АсхIябовли. Ахъси кьимат кабатур илини Гулжанатли культурализи кабикибси пайлис.
«Гулжанат пергер хIянчизар, поэт ва неш сари. ДГУ-лизиб белчIуди таманбарили гIергъи, илини Санчи бикIуси шилизиб 7 дус хIянчи бариб. 1976 ибил дуслизир хъалибаргличил рарх ил МяхIячкъалализи гечриуб. Радиовещаниела ва телевидениела шайчибси Дагъиста пачалихъла комитетла кагъуртала отделлизир сунела муруйчил рарх редакторли рузули калун. 1988-1992-ибти дусмачир Дагъиста радиолизир дарган мезла дикторли рузиб. ГIурра цархIилти мераначир рузули калун ил. Чебетаахъили устадешличил бируси сунела хIянчилис грамотабачил, баркаллала кагъуртачил ил чуйнара шабагъатларариб. Мурул вебкIибхIели, сунела лерил анцIкьи-шишимти духIнадуцили назмурти лукIес рехIрихьиб Гулжанат»,—викIи Ш.АсхIябов.
Илала гIергъи Гулжаннатла назмурти гьар дурабулхъуси районна газетализи кадирхъули дирар. Дахъалгъунти илдазирад «Хайдакьла поэтунала назмурти» бикIуси сборниклизи кадерхахъурли сари.
КIинайс Москвализибад, Каспийсклизибад, Избербашлизибад ва цархIилти мераначибад Гулжанат мубаракрарес бакIибти гIяхIлас гъай бедиб.
ДР-ла культурала хIурматла хIянчизар, Р.ХIямзатовлв уличилси Миллатла библиотекала краеведческий отделла заведующая Салимат ХIяжиевани буриб: «Гулжанатла гIямрула гьуни ВатIайс ва респуб­ликалис марси къуллукъ бузахънилизиб гIибратли бетарули саби.
«Пагьмучебти ва цабалги хIербирути Гулжанатла ва Рабаза Санчилизибцун ахIенну, лебил Хайдакьла районнизибра халаси хIурматбируси саби»,— рикIи Россияла писательтала Союзла член ГIяйшат НухIкьадиева.
Дахъал мубаракла ва гапла дугьби зайдухъун ил балбуцличир.
КIинайс биалли, далуйти делчIун Да­гъис­та миллатла гIяртистка Пирдауз Камаловани, районна культурала центрлизибти гIяр­тистунани. Санчила школала бучIан­тани Гулжаннатли делкIунти назмурти делчIун.
Шадлихъла ахирлизиб Гулжанатли лебтасалра баркалла багьахъур. «ГIямрулизир имцIатигъунти пикруми, кьасани дила муруйчил дарх детерхур. БегIлара гIяхIти дусми сарри ну дила муруйчил рарх радиолизир рузухIели. ГIямрула гьунчир жура-журала къияндешуни, гьадирклуми къаршидирки, амма нушани илди дарх ихъути дири. Жявли гIямрулизивад шалгIевухъун Рабазан. Дила леб 3 дурхIя, марти гьалмагъуни, гъамти мурталра дила мякьлаб, ну дигили алавруцили хIербирути. Баркалла багьахъес дигулра илдас»,—рикIи Гулжанат.
Шадлихъла дазурбазиб Гулжанатлис хасдарибти дахъал назмурти зайдухъун.