ГIялим, поэт ва макьамчи

ХIямшиман Мя­хIям­мад­за­пир ГIяб­­­дул­лаев су­не­­ла гьарли-мар­си гIялимла, шя­гIир­ла ва макьамчила у лебси адам сай. БекI­ли­биуб­си – дарган девла дазура дебш­ра да­лу­си, илди гьатIира ахъдарес ва че­ряхI­дарес бамсриагарли узуси дарган адам сай.

ЦархIил секIал хIебаралра, МяхIям­мад­запир ГIябдуллаев Да­гъис­та тарихли­зив даим­лис кавлан «Дарга» ибси де­за акIахъ­­ни­­ли­чивли. Иличи­ халкь бахъхIи хIерлири. Ил бел­­­кIес бахъал алавбухъун. Баркалла биаб лебтасалра уркIила илгъуна пергер гьуцI­лис! Ам­ма ил секIал барес Мя­­хIяммадзапирлисцун им­кан­­­бакIиб. Сен? Се­нахIенну Мя­­­хIям­мадзапир ГIябдуллаев та­рихчи сай – историяла гIил­муртала кандидат сай, Дагъиста тарих ункъли балуси; поэт сай, су­ненира вавнала халагъунала даргала поэзиялизи сай вегIси пай ка­би­хьибси; композитор сай, суненира Дарга­лара арагIебли Да­гъис­тара макьамтала хазна давлачеббарибси. Игъбар саби ил­гъуна адамли ДЕЗА белкIни. Деза гьанна даргала хIябдарш-имцIа шилизибцун ахIи, даршани Дагъиста ва ГIярасайла ши­ми-шагьуртазиб ахъли зайбикIули саби. Юл­даш МяхIяммадзапир, баркалла хIед ха­ласи дарган мезла ва литературала учи­тельтала, студентунала, писательтала, къантI­ли буралли, арагIебли лебилра даргала халкьла­ шай­зибад!
М.Н. ГIябдуллаев Россияла писательтала Союзла член сай. Илала поэзиялизир дубуртала ахъдешра, хьанцI урхьнала мурхьдешра, гъабзадешра, бузерира, хIялалдешра, уркIецIира, дигира кар­­цIира парчдикIули сари. Илала далуйтани даргала поэзияла хазна гьатIира давлачеббариб. ГIялим ГIябдулла Вя­хIи­довли Мя­хIям­мадзапир ГIяб­дул­лаевла цаибил жузла гьа­лагъайлизиб ишгъуна чархара бурибсири: «ЗайдикIаб далуйти!». Ил чархара баракат­ла уббухъун, сенахIенну да­луй­ти гIуррара ахъли ва умут­черли зайдикIули са­ри. МяхIяммадзапирли ГIя­мар­ла Батирайла, Сулайбан Ра­­ба­дановла, МяхIяммад ХIя­­ми­довла, Амир Гъазила, Га­зим-Бег Бя­хIяндовла, Расул Бя­хIям­ма­­довла ва цар­хIилтала назмуртазирад далуйти дарили, халкьличи илди гьатIира гъамдирули сари.
ГIябдуллаевла назмурти урус мезличи шурдатурли сари, илала далуйти Кавказла халкьанала гIяхIцад мезаначирра дучIули сари.
Илини дагъиста писатель­та­ла даргала секцияли дура­дур­кIути лерилра дал­дуцу­начир бегIлара жигарла бутIа­кьяндеш диру.
МяхIяммадзапир гIил­му­личи гъаргъти, хIялалти адамтала насаблизивадси сай. Халакаибси сай халаси хъалибаргла ургав – вер­хIел узи-рузила. БегIтала дурсри илис гIям­рула дурсрани детаур.
«Замана» газетализиб дурабухъунси ус­тадешличил ва пагьмуличил белкIунси статьяла автор ПатIимат Кьурбанова васвасрикIули руили сари МяхIяммадзапир филолог саял-ахIенал, сенахIенну ил урунжла шинван умути дарган мезличил гъайикIухIели. Ил шайчив ил бахълис, хаслира «чIинкIир» даргантас, гIибрат сай. Ил Дагъиста пачалихъла университетла филологияла факультетла студентуначил ва дарган мезла учительтачил чуйнара гьуниваиб. Гьанналауб вецIал дусра-сера гьалаб дурабухъунси илала «Исбагьи» жузличила ихтилатбарес учидикибтири даргала преподавательтира студентунира. Жагаси ил балбуцличи Дагъиста цархIилти мезанала вакилтира бакIибтири. Студентунас ил гьарли-марси байрам бетаур.
Илала дурабадра, МяхIям­мад­запир мезла шайчибси даргала гIилмулизира пай кабихьибси адам сай. Германиялизиб дурабухъунси жузлизи илини ХIямшимала лугъат хIясибли дучибти белкIани кадяхъибти сари.
МяхIяммадзапир ГIябдул­лаев­ли докторская диссертация хIя­дур­­барили сай. Нуша дирхехIе ил гъамли юридический гIил­мур­та­ла доктор ветарниличи.
ГIямрула ралликьяна Па­тIи­матличил барх хIябал уршира ца рурсира абилкьули саби. Ду­дешлизибад гIиб­рат касили, илди «шулали» бучIули саби. ХIяблилра школа мургьила медальличил таманбариб. Шуибил класслизив учIуси бегIлара виш­тIал Мя­­хIяммадсягIидлара чIумаси кьас леб халати узбани ва рузини тяхIярли мургьила медаль касес. Халасигъуна урши Мя­хIям­мадрасул аспирантурализив учIули сай, сту­дент­хIели ил Россияла Президентла сти­пендияла лауреат сайри.
Игъбар саби дилара кьисматли илгъуна адабчевси, кабизалачевси ва марси юлдаш наб кьадарварнилис.
МяхIяммадзапирлис сай акIубси шира шантира дебали дигахъу. ХIярамдеш хьу­­ра­хIедарили, хIялалли хIер­­диуб­ти хIурматла хIям­ши­ман­ти, бар­к­алла хIуша лебтасалра, Дар­гасра Дагъистайсра пах­рули ветаурси илгъуна асил ур­ши айкьнилис.
Юлдаш МяхIяммадзапир, хIед ХIям­ши­мала шурмалагъуна чIу­ма­си арадешра, шилизирти гIинзурбала шингъунти умути ва шалати пикрумира, хIу хIяйранварибси ХIямшимала тIабигIятгъуна пергер хъалибаргра дулгулра. Меусишанти бикIуливан, «Пикри ккамул бигьубли, баркьутти тIакка бигьубли хIиригьваби!»