ГIярбукIлизиб шадлихъ

Наб имканбакIиб ГIяр­букIлизиб бе­тур­хуси мягӀничебси бай­рамличи укьес. Ил са­гаси гьу­ни бирнила хIянчи та­ман­барнилис хас­ба­рилри, ва иш­дусличибад бехӀ­би­хьили гьар дус дурабуркIуси «Рос­сияла Югла халкьла някъбани се­кIал дирнила фестиваль» би­кӀу­си балбуцличил бархби­ка­хъилри.

Савли нушала маршрутка МяхӀяч­къа­лализибад бат­би­хьиб ва сягӀят вецӀал дир­ку­хӀели нуша ГIярбукIлизи садаира. ГIярбукI дебали жагаси ши саби, амма илар мурталра дирихьми дирар. Ил бархӀира, гӀядатлибиубливан, иларти мер-муса нушаб гъагултачил ва дирихьмачил гьунидаиб. Нушала маршрутка ахъбируцад, гьатӀира тамашала жагадешуни гьаргдирулри. Дубуртала ургар дирихьми сарри, илдачир ахъли, нушара маршруткаличир, гьатӀира чедиб биалли, ГIярбукI.
Нуша ила даибхӀели, дирихьмала ва маркала асарлиур детаурти чяртли ванза би­цӀилри. Ну пикривикӀулри бал­буц дураберкIесара-дура­хIе­беркIесара или, илцадра хумарси аргъхӀели. Амма аргъла сегъуналра авара агарсигъунари разити гӀярбукӀантас — илди делхъли булхъулри, далуйтани бучӀулри. Бахъал адамти учибикилри шила дайлаб.
Балбуц бехӀбихьиб шила бекI Куртаев ГӀябдусалам ГӀяб­дул­­халикьовичли, гӀяр­букӀан­тачи ва байрамличи ба­кӀибти гӀяхӀлачи разили дугьаизурли.
ГӀур гъай бедиб Дахадаевла районна бекӀ Жаруллагь ГӀямаровлизи. Илинира гӀяр­букӀанти мубаракбариб разиси анцIбукьличил. Илини сагаси гьунила мягӀ­ни­чеб­деш­личила буриб ва гьуни бирухӀели кумекбарибси гьарил адамлис баркалла багьа­хъур. Сагаси гьунила бухъяндеш 9,2 километрличи абиркули саби.
Балбуц шадлихъла аги-хIяй­зиб бетурхулри. Даргала бу­рибти далайчибани чу­ла гьай­­батси тIама зай­бул­­­хъа­хъу­хIели, ши­ла гьести гIям­рула адамти ба­рхли, яхӀ­ба­рес хӀе­биуб­ли, делхъличи ка­­бул­хъулри, илдас ван­заличирти­ чярт­ра бекI­ма­х­дулхъули ахIен­ри.
ГӀярбуканти мубаракбарес фестиваль­личи бакӀиб ДГУ-ла ректор МуртазагIяли Хулаттаевич Рабаданов ва университетла «Дила Дагъистан» ансамбль (Мя­хӀям­­мад Мя­хӀяммадовичли ва Лариса Мя­хӀям­ма­довнани бур­сибарибти). Ансамбльли бал­буцличи цалабикибтас жагати делхъ чедаахъиб.
ГӀярбукӀантани гIяхIлас гьалабихьиб выставкара: илар лерри дегӀлара жагати ханжал-шушкни, кулхми ва урцӀри. ЦабехӀтани, дебали жагадизурли, чус яра чис-биалра пешкешдарес или, илди исулри.
АхӀерти гӀярбукӀанти, дигулра дила шайзирадра хIуша уркIи-уркIиларад мубаракдарес. ХIушала гIямрулизибси илцадра мягӀничебси анцӀ­букьличил, ва хIушачи адамти шадиб бикуси сагаси гьуниван, хIушала цархIилти кьялубазирра гьатӀиралра дигести ва халати сархибдешуни диаб.