ГIилму мурхьтала мягIдан

Сентябрьла 28-личиб Серго­къа­лализиб му­ниципалитетла ца­ла­­бяхъ акIахъубла 90 дус дик­нилис хасбарибси шадлихъ бетерхур. Ил­гъуна мягIничебси бал­буцличил сер­го­къалаланти му­ба­ракбарес регионна ле­­рилра мераначибад гIяхIли ва ДР-ла Правительствола ва­килти бакIилри. Юби­лейла шадлихъ бузерила игитуни Х.Мя­­хIяммадовас ва ХI.ГIя­зи­­зовлис хас­да­рибти цIел­да журала памятникуни ибхь­ни­­­личирли ва Россияла Игит М.Нур­бя­хIяндовла памят­ник­личи вавни кадихь­ни­­ли­чибли бехIбихьиб.

Балбуцличир ДР-ла гIил­мула ва багьудила министр, ДР-ла Правительствола Председательла заместитель Уммупазиль ГIямаровани, РФ-ла пачалихъла Думала депутат, меценат Мурад ХIяжиевли, Сергокъалала районна бекI МяхIяммад ГIямаровли, ДР-ла халатала Советла председатель ГIябдуллагь МяхIяммадовли ва цархIилтанира бутIакьяндеш дариб.
Сергокъалала район 1929 ибил дуслизиб акIахъубси саби. Илала дебали тамашала тарих саби. Жяв замана районна центр Сергокъалалис ДешлахIяр бикIусири, гIур — Къоркъмаскъала. 1938 ибил дусличибадли илини машгьурси революционер Серго Орджоникидзела у бихули саби. Илкьяйда 1929 ибил дуслизиб илар сельсовет акIахъубсири ва педтехникум абхьибсири. 7-8 классла школаби делчIи, Дагъиста мер-мусаличибад ила гIяхIцад дурхIни башутири санигIятличи бегIбиэс. ИтхIелила педтехникум Избербашлизи арбухибсири. Илаб ил гьаннара бузули саби. Жяв замана бегI гьалаб урусла школа абхьибсири ДешляхIярлизиб, суненира бяркълис хьулчи кабихьибси. Ил багьандан, нушала дурхъаси ванзаличиб бахъал машгьурти адамти акIубтири.
Районна мер-мусаличиб 30 миллатла вакилти хIербирули саби. Нушала район 15 муниципальный цалабяхъуназибад ва 35 шилизибад цалабикибси саби. Районна халати шимази халдирути сари Сергокъала, Кичи-хIямри, ХIурехъи, Мурего, УбяхI МулебкIи, Мургук. Сергокъалала районна халкьла бекIлибиубси бузерила кьяли саби шила хозяйствола продукция дурайъни. Районнизир цIедеш ва тIутIи дашахънира мицIираг адилкьнира гьаладяхI дашули сари.
Сергокъалала районна тамашавиэсти, жагати мер-муса сари. Алавчарли хивла, сирмугла, цIедешла… дахъал галгубар вацIурби, къадурби, дарма кьар, умуси гьава, дубурла дяргIибти шин, кIухли кадухъунти хIуркIби… илди лерилра гьар бархIила дибгIян-хъяшти челукьутазирад, зигаръайзирад багьлабарахъес хIези жидикIутигъунти сари. Лер, илкьяйда, граждан ва ЧебяхIси ВатIа дургъбазиб алхунтала хIурматлис тарихла дахъал памятникунира. Сергокъалала район сунела пергер тIабигIятличилцунра ахIи, культураличибли, гIядатуначибли, гIякьлу мурхьти, пасихIти адам­тачибли дунъяличиб маш­гьурси саби. Нушала районнизибад Че­бяхIси ВатIа дергълизи бахъал адамти саби гIя­хIъулали арбякьунтири, граж­дан дур­гъбазир жигарла бутIакьяндеш дарибтири. Район­низибад дурабухъунти адамтани Дагъиста тарихлизир мурхьти къел датурти сари.
Район 90 дус биъниличи чекабизурли хIя­дур­деш барни чебаэслири: Че­бяхIси ВатIа дергъла бу­тIа­кьянчиби-сергокъалалантала хIурматлис кабизахъурси памятник сагабарилри, орден бихантас гьанбиркахънила уркьли кадизахъурлири, районна анхъ дебали жагабарилри, ила тIаш­батурлири Россияла Игит М.Нур­бя­хIяндовлис хасбарибси жармала бюст. Анхълизибад дамрухъяла ва дяднучIала агурбауб майдунти ва байрамла концерт чебаэс гIяхIли районна стадионнизи бякьун. Аргъ-бархIиличи хIерхIеили, районна шимала халкьли чула гIядатла культура, миллатла ужагъ, гьаларла хъа ваяхI, шила хозяйствола продукция гьаладихьилри. Шантани гIяхIлас къугъати гIяхIялдеш дариб, халкьла далуйти делчIун ва делхъани чедаахъиб.
Шадлихъличир РФ-ла, Дагъиста, Серго­къа­лала ва ХIурхъила гимнани зайдухъахъун.
Сергокъалала районна бекI М.ГIяма­ров­ли цалабикибти лебилра байрамличил мубаракбариб. ГIяхIлала гьалав гъайулхъули, илини бекIахъудила-экономикала, культурала ва спортла шайчир диахъубти сархибдешуначила буриб. Илала гъай хIясибли, ДР-ла мягIничерти программабала ва проектунала кумекличибли районна кабиз гIяхIла шайчибяхI дебали барсбиубли ва гьалабяхI арбякьи саби.
«ИшбархIи ну хIуша-ургар риъни наб дебали дигесли саби, сенахIенну дила дудеш ва хала дудеш ишаб акIубти саби. Сергокъалала район урхIмешулиахIенси ванза саби. Нушанира балуливан, Сергокъалала районнизибад Дагъиста тарихлизир мурхьти къел датурти адамти дурабухъунти саби. Илди саби машгьурти революционерти ГIялибег Тахо-Годи, МяхIяммад ва ХIямид ТIалхIят, хабарла поэтуни ва писательти ГI.Батирай, М.ХIямидов, Р.Ра­шидов ва бахъал цар­хIилти. Ишаб гьанхIебушес хIе­рирус Россияла Игит М.Нур­бя­хIян­довла ура. Илала баркьуди чеабиуси наслулис гIибрат саби. Дебали дигесли саби нушала районнизир игитунас памятникуни тIашдатнира. ИшбархIи Сергокъалала район республикала гьаладяхI дашути районтазибад цали бетаурли саби. АхIерти гьалмагъуни, иш разиси анцIбукьличил хIуша мубаракдирулрая. ХIушала хъулиб баракат, къаркъаван чIумаси арадеш каммадиаб. ГIяхIти пикруми-кьасани гьардизаб!» — рикIи вице-премьер У.ГIя­ма­рова. Илини М.ГIя­маровлис ДР-ла БекIла шайзибад саламтала кагъар бедиб.
Илкьяйдали балбуцличиб са­ламла дугьбачил дугьа­би­зурли сергокъалаланти ра­зиси анцI­букьличил мубаракбариб М.ХIя­жиевли ва ГI.Мя­хIям­ма­дов­­ли.
Лебилра гъайбухъи гIер­гъи, бузерилизир сархибдешуни диахъубти хIянчизарти У.ГIямаровани, М.ХIяжиевли, М.ГIямаровли декIарли мубаракбариб ва шабагъатлабариб. Мургукла урга даражала школала директор Зубалжат Шагьнавазова, Дегвала урга даражала школала мугIяллим ХIясанбек ГIямаров, Краснопартизанскла урга даражала школала мугIяллим Насибат ХIяжиева «ДР-ла урибси учитель»-ла умачи лайикьбикиб, ХIурхъила больницала заведующая Жаннат ГIя­­лиева «ДР-ла урибси тухтур»-ла уличи лайикьрикиб, «Сергокъалала район» МР-ла экономикала шайчирти масъултала администрацияла бекIла заместитель Убайдат ГIусманова «ДР-ла урибси экономист»-ла уличи лайикьрикиб, Сергокъалала районна больницала хирургияла отделениела медсестра Барият БяхIяммадова «ДР-ла арадеш мяхIкамбирнила урибси хIянчизар»-ла уличи лайикьрикиб, Мурегала «Родничок» бикIуси хъубзури-фермертала хозяйствола председатель Зубайру АрслангIялиев, ХIурхъила «ХI.ТIалхIятла уличилси кол­хоз» СПК-ла председатель ГIяб­дуллагь Расулов ва ил колхозла халал букIун ГIяб­дулкьадир БяхIяммадов, шила хозяйствола управлениела бекIливиубсигъуна специалист-агроном ХIусен Хасбулатов «ДР-ла шила хозяйствола урибси хIянчизар»-ла умачи лайикьбикиб, «Сергокъалала район» МР-на администрацияла ихтиюртала отделла начальник МяхIяммад ГIялиевлис ДР-ла Правительствола ХIурматла Грамота бедиб. Илди шабагъатлабарили гIергъи концертла программа гьалабихьиб. ДР-ла бурибти гIяртистуни П.Кьа­гьи­ровани, П.ГIя­ма­ровани, ГI.Нас­­рул­­лае­вани, З.Мя­­хIяевани, М.Алик­­­­перовли, М.Лукь­­ма­нов­ли, Р.Ха­лим­бе­ковани, Ш.ХIя­жиевли ва цархIилтани чула гьайбатти тIамрачил пергер далуйти зайдухъахъи, балбуц гьатIира жагабариб.
Жагати делхъличил ва далуйтачил балбуц майдайчиб даимбиуб. Илар чула пагьмуртас цаибил мер сархибтас ХIурхъила шила администрацияла ва «ХI.ТIалхIятла уличилси колхоз» СПК-ла шайзирад арцла савгъатуни дедиб.
Нушала шайзибадра дила биштIаси ватIан, ахIерси Сергокъалала район 90 дус биъниличил, районна лебилра адамти уркIи-уркIилабад мубаракбирулра! Район даим гьалабяхI башули, вавалибирхъули, шанти разили ва хIулкIули хIербирули дигулра!
АхIерти гьалмагъуни, нушала газетала юлдаш, поэт Казимбек Рабазановли район 90 дус биубхIейс белкIунси назмура гьалабирхьулра (Буралли, иличил сабри шадлихъра бехIбихьибси):

Сергокъалала раойн
Ассаламу гIялайкум
Район Сергокъалала,
Шанда дебшладарибти
ВатIан гIяхIти гъубзнала.
УрчIемцIали дус биуб
ХIела гIямрула тарих,
Бетаурри Дагъистайс
ГIяшулван чIумал хъарихъ.
ШалабикIаби даим
Дагъистайс шалал бацван,
Ухаби дунъяличиб
Заклизиб зубариван.
Дунъяличиб бурибти
ГIилму мурхьтала мягIдан,
Улкализиб машгьурти
Игитунала ВатIан.