Адамтачи уркIи изуси

Бузери мурталра бет­хIейхъуси, кьимат­ласи давлали биру­сири ва гьаннара илкьяйдали кавлули саби, ил дунъяличирти лерил гIяхIдешунала хьулчи саби. ЧIянкIли чебетаибси бузериличил саби улка гьалабяхI башахъес ва халкьла гIямру гIяхIдухъахъес вируси.

ЧебяхIси ВатIа дергъла гьаб­кьяси фронтла бутIакьян­чиби ва бузерила ветеранти чеалкIуси наслулис гьуни чебиахъантили кавлули саби. Жагьилтас ветерантала хIяракатла черяхIти кьиматуни хьулчили дуцили бяркъ бедлугнилизибра кумекли бетарули саби бузерила ветеранти.
Чеабиуси наслулизи гьар-урла бузери чебяхIли кьиматлабирнила шайчирти гIядатуни гIерисахънилизи халаси пай кабирхьули сари поликлиникала ва шагьарла клиникала 1-ибил больницала медицинала хIянчизартала коллективлизир хIурматчерси, гериатрияла отделениела тухтур-невролог ГIяйшат Кьур­бан­бяхIяммадовна Ражабовани.
Латинтала медицинала гIядатуни гIяхIил дяркъурси Френсис Иоганбергли мягI­ни­черти дугьби дурибтири: «Жа­мигIятла пикрили арадеш бихI­нилизиб бузути медицина­ла хIянчизартала бузерилис кьимат бедлугнила шайчиб бекIлибиубси мер бурцуси саби. Медицинала хIянчизар мур­талра жамигIятла тIа­ла­бу­ни, халкьла мурадуни ирзес, ихтилатличи хIядурли вирес гIягIниси сай».
— ИшхIелла медицинала хIянчизар сунела сани­гIят­­лашалси чебла хIя­сиб­ли, зя­гIиптачил мал­хIям­ли гъай­ви­кIес, санигIят­лашалти устадеш пайдаладарили узес гIягI­­ниси сай, — рикIи ГI.Ра­жа­бова. Илала гъай хIясиб­ли, тухтурли зягIип­силис сегъунти-дигара аги-кьяйдализиб медицинала кумек гIеббаахъес хIяжатси саби.
Лебил ветерантани, чу­ла­­хъу­нани, «афганлантани» хIур­мат­бируси тухтур-нев­ролог ГIяйшат Кьурбан­бя­хIям­ма­довна гериат­рияла отделениелизир дебали гIяхIси ва чебяхIси даражала специалист сари. ГI.Ражабова медицинализир пагьмучерси тухтур сари. Отделениелизи кабаркьибти сунечи хъарти зягIипти илини гьар шайчибад хIерудиличил гIеббурцули рирар. ЗягIиптала аги ункъбиахъес ва илди хъули бархьайчи арабарили кьяшмачи тIашбатес багьандан хIяжатти медицинала лерил далдуцунира чекаризурли, сунела хIерудилиур дурадуркIути сари. Гериатрияла отделениелизиб бузути ме­дицинала хIянчи­зартала кол­лектив дебали уржибси, бузери дигуси, жавабкардеш дихес балуси ва Гиппократла хъялис марси саби. ГIяйшат КьурбанмяхIяммадовначила зягIипти «Аллагьличирадси тухтур» сари бикIули бирар, илизир тухтурлизир диэс гIягI­нити къиликъуни хIясиб­ди­рули. Илис кумекбирули рузули сари зягIипти би­кIуливан, уркIецIила рузи, медсестра Халисат МяхIям­мадова.
ГIяйшат КьурбанмяхIям­ма­дов­начила саби-ургаб зягIипти палатабазиб, гьаргалаб кабиибхIели гапбикIули бирар. ЗягIипти ветеранти арабарес тухтурли лерил сунела багьудлуми, бурсидешуни, пагьму пайдаладирули сари.
Гериатрияла отделениели­зив аравирули калунси зя­гIип­си, ухънаси адам Ибрагьим мур­талра ви­кIу­сири: «ГIяй­шат Кьур­бан­мя­хIям­ма­довна – ну­шала пахру, нушаб арадеш пеш­кешбируси, ка­бизалачерси тухтур сари» или. ГIяйшат Ра­жа­­­бовани вете­рантала хIур­мат­­­биру, илди ур­кIи­чеб­барес бала.
ГIяйшат Ражабова Ахъуша­ла районна Бутрила ши­ли­зир акIубси сари. Ил риш­­тIа­хIейчирадал тухтур ретаэс хьул­­рикIусири, цар­хIил­тас ку­мекрикIес, илдас ра­га­ла­сили ретаэс багьандан. Илала пикрили, адамти кьяш­ма­чи тIашбалтни, арадешла нукь­сандешуназибад сагъ­бир­ни бегIлара пайдаласи хIянчи саби. Тухтурлизир диэс гIягI­нитигъунти лерил къи­ли­къуни лерри ГIяйшатли­зир, ил багьандан школа та­­манаили гIергъи, медицинала институтлизи карерхурсири. Тухтурла санигIят чеббикIниличил ГIяйшатли сунезибси адамтас кумекрикIес ибси бегIлара цIакьси хьул бартаахъур. Илала пикрили, зягIипси адам тухтурличивад сагъвиубли, разили арвашниличиб чебяхIси ва пайдаласи баркьуди биэс хIебирар. ГIяй­шатли риштIахIейчирад су­нела дудешлизибад мисал кайсусири — мурталра бархьдешгIевси, тIа­лаб­к­арси, села-биалра кьиматбарес балуси, малхIямси, кайзурси гъабза. Сунесра дудешличи мешурикес дигусири. Дудеш хIякимличил виаб, гIядатла ялчиличил виаб цаван, хIурматличил гъайвикIусири.
Дагъистан мурталра де­кIар-декIарти пагьмуртачил давлачебсири. Илданира республика гьалабяхI башахънилизи халаси пай кабихьиб.
ГIяйшат Ражабова малхIям­дешличил, халадеш агарли, гьести гIямрула адамтачи уркIи изули, сунела гъамти тухумтачилван гъайрикIуси тухтур кьяйдали ралуси сари ветерантани. Илини мурталра зягIипси адам ванаси девличилцун гIевуцили хIеруарну, хIякьикьатлизибра сунела хIеруди чебиахъу. ХIянчила дурабадси баркьудилизирра ГIяйшат гьарилла уркIи иргъуси, кабизалачерси адам сари. Ил мурталра адамлис кумекла някъ гьабуцес, илала уркIи аргъес хIядурси сари.
Гьачам зягIиптачил гъайрикIухIели, илини ибсири: «ЗягIипсила аги ункъбиъни тухтурли гIеббиахъуси кумеклизибад сагъвирахъниличи бирхауди акIнилизибад дигахъуси саби». ЗягIипсила пикруми гIяхIла шайчи дарсди­алли, илра сагъвирес, илала аги ункъбикIес бехIбирхьуси саби. Дарман — ил тухтурла някълизибси гIягIниахъала саби, зягIипси аравирахъуси биалли, тухтурли сай сунела гIяхIси ибсиличи бирхаудиличил, зягIипсила сунела сунечи бирхауди акIахъниличил.
ГI.Ражабовани сунела бузерилизир гьархIебизуни, хатIаби кадикахъес хIедалта, бархьаначи буралли, илала хIянчилизир илдигъунти кахIедиркур. РиштIахIейчирад ил бузери дигахъес, илала хIур­матбирес бурсириубси сари. Сунела хIянчира ГIяй­шат­ли гIяхIил бала, гьарил зягIипсиличи хасси гьуни бургу, илала изала бусягIят кабилзахъа, гIелайзи архIебу­хили, лай­икьси кумек гIеббиахъу. ГIяй­шат Ражабова сунени гьа­р секIал далулра или риа­р­к­ахIерирар, сунени касибти устадешличи хъарихъули, санигIятлашалти багьудлуми, устадеш гьатIира чедирцIахъу.
Сунечи хъарти зягIиптачи ГIяйшат разити, шалати дяхIличил арицIур. Ил чераиб­хIели зягIиптира разибирар, лерил излуми кIундацIибтиван кабилзан. Тухтурличибад зягIипти сагъбиубли, разили, чула шишимти-анцIкьи ца шайчи лайдакIили арбашар.
ГIяйшат Кьурбан­мяхIям­мадовнани акьуси заманара заяли архIебашахъу, медсестрабази духути гIякьлуми гIердуру, пайдаласи ибси барес къайгъилизи риркур.
Илини чуйнара-сера медицинала хIянчизартала со­ве­ща­ниели­чибра бурибсири зя­гIипсила шайчир уркIецIи, жавабкардеш дакIудирни, медицинала хIянчизарла бекI­лидиубти къиликъу­на­зи­радти сари или. Тухтурличи зя­гIип­си­лис кумекбарес, илала аги ункъбиахъес, кункбиахъес багьандан сунезибад лябкьусигъуна бирес чебси саби.
Гериатрияла отделениелизи (гьалаб ветерантала госпиталь) кабихьунти лебил зя­гIип­ти гьар бархIи ГIяй­шатлис илала черяхIти ус­тадешлис, ветерантачи да­кIубируси чебетаибси хIеру­ди­лис уркIи-уркIилабад баркалла бикIули саби.