Кумекбирув яра зарал бирув?

Иш масъалаличила лукIулра нушала хIукуматла больницабазиб бузути тухтуртачи тамай гьимукIили. ГьимукIилра, сенахIенну гьанна илдачи аркьухIели бусягIятал лябкьули саби «илдани наб кумекбирув яра зарал бирув?» ибси пикри.

Бархьли бурасли, наб зумали тухтуртачи вашес гIягIнихIебикиб (баркалла биаб ну декIси изайзи хIеркахъуси Аллагьлис), амма мурт вакIасра ну больницализи, хумарти дяхIличилти, малхIямдеш агарти дугьби дурути тухтурти чебиулра. Илди мурталра чула хIянчи барес гIягIнити мераначиб баргес вирули ахIен, илдала зягIипти кьабулбарниличиб, гьатIиралра къалабати баркьудлуми лер или гьанбикесли бирар, чизи-биалра суал бедалли, мягIниагарси жавабра чарбиру. Асубирусив, гьатIи, илкьяйда бирес? Сегъуна-биалра зягIипси больницализи лявкьули сай сунела къуллукъуни, хIянчи датурли, замана баргили, илавси тухтур биалли чяйла бержес дуравхъи сай. Чяйла бужули гIяхIцад замана буркIули саби. Бархьсив, гьатIи, ил?
Тухтур хIянчилав виалра, имцIаливан иличи вякьунхIели, гIя­датла адамли хIергъести гъайли гъайикIули, вехIирхьур, ва адамла базла алапа хIебаэси багьала дармунти лукIули сари, бекIлил изала ахтардихIебарили. Адам кьабулагарикалли, итира агарси мал­хIямдеш бекIлил беткайхъур, ва селичилра лехIяхъес хIейгули, цархIил тухтурличи урхьури. Илкьяйда адам гезкайкIахъули сай больницабазив. БекIлил хIебураслира баладая сецад рушбатчиби лебал тухтуртала ургаб. Амма иличила ахIенгу гъай, илдани чула хIян­чили­зи халбируси кумек гIягIниси тяхIярли гIеб­хIе­би­ахъ­ниличила са­ри. БегIлара гIяхIси анцIбукь саби, рахли зя­гIи­пи­кибси, зарал агар­ли яра асурти хIедиубли сагъиалли, амма ур­гIеб­си­ли чебиулра гIягIниагарти дармунтани яра хатIаласи лечениели зягIипсила аги гьатIира вайбирахъни.
Бахъалгъунти тухтурти зигарбикIули саби алапа камли саби яра хIяжатси гIягIниахъала агара или, амма гIядатла адамтачиб сегъуна гIяйиб леба ил шайчиб? Се бируси сегъуна-би­ал­ра гIягI­ни­ахъала бекIлил пайдалахIебарили, ил селисалра гIягI­ни­хIе­би­ке­си изайзи викибсини? ИмцIаливан зягIипсилис гIягI­ни­ахъ­луми гIягIнили ахIен, сунела санигIят балуси, хIянчи бируси ва мал­хIямси тухтур гIягIниси сай. Гьайгьайра, лебилра тухтурти илдигъунти зулмукарти ахIен, леб дебали малхIямти, бекIлил я алапаличи, я гIягIниахълуми лерни-агниличи хIерхIеили, адамтас кумекбарес дигутира. Баркалла биаб чус, илди ил санигIятлизиб бузес акIубти биънила мягIна бархьли иргънилис. ГIурилти, рушбат кайсули, арц дедили асибти дипломтачил бузули саби. Илдигъунтани адамтас зарал ахIи, сегъуналра гIяхIдеш хIебиру. Арадеш мяхIкамбирнила кьялилизибцун ахIен илгъуна аги, цархIилти мер-мусаличирра нукьсандешуни камти ахIен.
Университетуназир тухтурла санигIятла багьудлуми кайсути жагьилтачира дугьаизес дигулра. ХIушани сегъуна-биалра багьуди касес хIедирули, дурсри кадирхьантас имтихIян бедес багьандан рушбат бедлугухIели, гьанбикахъая — багьуди кахIеснила сабабли, челябкьлализиб хIушала хатIаличибли адамла гIямрулис урехи алкIниличилара. Тилади саби, рахли хIушани тухтурла санигIят декIарбарили диадалли, гIягIниси багьуди касес къайгъибиреная ва адамдеш-малхIямдеш детмайхъахъидая.