Жузи ва нуша

«Тарки-Тау» лебилра Северный Кав­казлизиб бегIлара халаси жу­за­­ла ярмарка саби. 8-эсил дус бе­тур­хули саби ил МяхIячкъалализиб Р.ХIям­за­товла уличилси Миллатла биб­лио­тека­ли­зиб.

Ил ярмарка жузи дицес ибси пикриличил бетурхахъуси ахIенну, жузла автор ва ил жуз белчIес пикри акIубси адам къаршибикахъес, илди-ургаб жузачила ихтилат бетерхахъес ва жагьилти-биштIати жузи кьиматладирахъес бурсибиахъес ибси пикриличил саби. Иш ярмаркаличи учибиркули бирар лебилра дунъяличибра машгьурбиубти писательти, поэтуни, жамигIятла хIяракатчиби, жузи диганти ва цархIилти. Илди-ургар ихтилатуни, «журуга столти», гьунибаъниби, жузачил тянишбирни ва цархIилти декIар-декIарти далдуцуни детурхули дирар. Илала дурабад, жагьилтас литератураличил дархдасунти абзанира дурадуркIули.
ХIера, илдигъунти жура-журала далдуцуначил ва уркIила разиси гьавличил сунела бузери бехIбихьиб ишдусра жузала ярмаркали.
ГьатIира дигеси, жузала ярмаркала да­зурбазиб, гьалабван дураибси даргала машгьурси поэтесса Сарат ГIялиевала «Чер­дикIибти» бикIуси жузличил тянишбирнила балбуцра бетерхур. Иличила н­у­ша­ни бурехIе газетала гIергъиси номерлизиб.