ХIушала виштIаси акIалли…

Нешли урчIемал баз уркIила удив вихIули кали гIергъи алкIули сай виштIаси, хили бегIтас разидешра талихIра, илини биалли хIебала сецад шишимти чедуркъубал сунела бегIтас ил манзиллизир. Ил мягIничебси анцIбукьличи гьайгьайрагу, гьариллис гIяхIил хIядуриэсра чебси саби.

Нушала диннизиб дурхъаси МяхIяммад Идбагла (с.гI.в.с.) сун­на хIясибли, виштIаси алкIуси манзил «Аятуль-Курси» аят бучIни гIяхIси саби, ил гъамти тухумтанира белчIес асубирар.­ Виш­тIа­си­­лис у хIядурбарес вирар канилав левай авал баз ви­ру­хIе­ли­, илхIели рухI кьаркьайзи хьурадирути сари, ва илини гьар се­кIал­ дикьути, иргъути сари. ВиштIаси акIубли верхIел бархIи ди­киб­­хIели биалли, биштIаси мавлид барес вирар. Тухумтазивадси адабчевси мурул адамли яра живарибси имамли балуй ли­хIи­лизи азан­, алгъай лихIилизи кьамат бучIа. У бедлугухIели биалли идбагунала, асхIябтала ва адабчебти адамтала бедалли гIяхIси саби, илала гIямрулизиб баракат биахъес багьандан. Илкьяйдали виш­тIасила кIинчIуби кIантIибарибси чумиздагли яра варъали дикути сари.
АкIубли 7-ибил, 14 ибил яра 21-ибил бархIи хIякьикьат лугьу­си­ саби, уршилис — 2 мазала мас, рурсилис – 1 масла кьада­р. Ниге­т бируси саби ишкьяйда: «Нуни нигет барира дила уршилис (рурсилис) иш мас белгьес Аллагь багьандан». Диълизибад хурег бирухIели лигуби дячхIедячи далтути сари, виштIасила гIям­ру­ли­зир анцIкьи-шишимъала хIедиахъес багьандан. Ил диъли­зибад хурег барили гъамти-тухумти ва унруби жибиру. ХIя­кьи­кьат белгьи гIергъи, бекI бялгIи виштIасила гъезла битIакI хIя­сиб­ли мургьи дуртIути сари яра иличи цугли садакьа арцличил бедлуга.
Рахли чис-биалра акIубхIейчивад балугълаваайчи хIякьикьат хIе­белгьи убкали биалли, халаваибхIели вегIли вегIлис белгьес вируси сай.
ХIукуматла низам-кьяйда хIясибли
Гьачамлис, дунъяличи акIубси инсан виштIали левай, ил айкьес кункдеш биахъес багьандан хIукуматли акIахъубти шуртI­рира лерти сари.
АкIубси виштIасилис пособие лугуси саби акIуб­хIейс ва гьар базли, илала дурабад хъалибарглис неш­дешла капитал, хъулри асес кумеклис сертификат ва бекIахъудила къуллукъуни гIер­ди­ахъ­­нилизир кунк­дешуни лер. Чум биштIати биаллира илизибадра ди­­га­хъуси саби.
Декретличи раибхIели лугуси пособие касес багьандан хьунул адам­ хIукуматла яра цархIил журала хIянчиличир рузули риэс ва ФСС­-личил (фонд социального страхования) вягIда биэс гIягIниси саби.
ВиштIасилис раибси хьунул адам, 12 жумягI дикайчи учетличи каризалли, илис лугуси саби пособие 649,84 къуруш, медучреждениелизибад гIягIниси тя­хIярла справка касили. Ил тяхIярли, виштIаси акIубси хьунул адамли гьачамли кайсуси (единовременное) пособие 16 870 къуруш саби, гIягIниси тяхIярла документуни дучили 6 базла духIнар соцстрахованиелизи, яра сари рузуси мерличи дедалли.
Гьар базли лугуси посо­бие кабилзахъуси са­би гIергъити кIел дусла ур­габ­сила кьадар алапализибад 40 процентла хIясибли виш­тIаси 1,5 дус виайчи. Цаибил виштIаси акIубхIели лугуси­ бегI­лара биштIаси арцла кьадар – 4512 къуруш, кIиибил акIуб­хIели 6248,65 къуруш, бегIлара халаси биалли – 26152,39.
КIиибил виштIаси акIуб­хIели 453026 къуруш­ла кьа­дарла неш­дешла­ ка­питалла сертификат лугуси са­би, ишдуслизиб илала кьадар барсхIебиубли кавлан. Ил гьар базли кайсесра асубирули саби, гьайгьай, гIягI­ниси тяхIярла документуни гьаладихьалли. Илкьяйдали 2019 ибил дуслизиб акIубтас гьар базли лугуси пособие виштIаси хIябал дус виайчи кавлахъуси са­би.
2019 ибил дусличибад бехIбихьили, акIубси цаибил виштIа­силис сагаси пособие лугуси саби. Ил кабилзахъуси саби 2018 ибил дусла 2 кварталлизиб хIериэс гIягIниси кьадарла арцла лугIи хIясибли.
ХIушала алкIути биштIати лерил биркIанти ара-сагътили алкIаб иш шалал дунъяличи.