Имканти гьаргдирули

Ишдус Пятигорск ша­гьарли­зибси Машук би­кIуси дубурла удиб Кавказла республикабала бегI­­лара машгьурси жа­гьил­та­ла мажлис бетерхур. Илис саби маж­лислис дубурла у бе­диб­си­ра.

Ил балбуц бетурхулри 3 ман­зилличи бутIили. Наб им­канбакIиб илала 3-ибил бу­тIа­лизир бутIакьяндеш дарес.
Балбуцличи СКФО-ла 7 ре­гионна жагьилти учибикилри. Дагъиста делегациялизиб 200-личиб имцIали адам леб­ри. Нуша савли Пятигорсклизи са­даира, ва илис гьалаб бетерхур­си бутIа таманбиубмаданал ар­букьес бажардихIебикибти бу­тIа­кьян­чиби лебни багьандан, Лермонтовла Мартыновличил дяви (дуэль) бетаурси мер­личир тIашдизурра. ГIур нуша мажлис дурабуркIуси майдайчи духIнадухъунра. Ил дебали жагаси мер сабри. Дуги беркIахъес бутIакьянчибас да­хъал чятиртира кадатурлири, бамсриахъес ва хIяз барес хасдарибти гIяхIцад мер-муса лерри.
Амма бегIлара мягIничебси сабри илаб багьудлуми че­ди­цIа­хъести баянти гьаладир­хь­нила бяхIчибизра. Нушала­ бутIа ил шайчиб де­кIар­бул­хъулри гьаларти 2 бу­тIа­ли­зи­рад. Гьалар-гьа­лар­ти­ бутI­на­зир­ жагьилтас ила жи­барибти специалистунани на­сихIятуни дурули биалри, нушани цализи цали сарри баянти дурути­. КъантIли буралли, нушала­ нушани, цализибад итилли­зи устадеш ва бурсидеш гIе­ри­сахъули, гьа­ла­дяхI дашулри. Гьайгьайра, нушачил специа­листра леври, сунела кумек хIя­жатбикибхIели, багалавиахъес. Баянти кайснила ил жу­ра нуша абзур бархIи илар ду­зути нушала пикруми гьарди­захъес лайикьсили бетаур. Леб­ри мажлисличи ца ити шадиб бакIибтира.
Наб дебали гьарбизу­р ну­гъунти жигарчебти, иштяхI­ли­чил бузес гъирачебти ва да­хъал пикрумала бегI­ти адам­тачил вархикес бикиб­хIе­­ли. ГIе, ил сабри мажлисла­ бекI­ли­биубси пикрира – бекI­деш­­дирнила кьялилизив узес бурсикайъни, устадеш касес имканбакIни ва ил шайчиб вегIличи хасси хIянчи баргни. Шелра бутIакьянчиличил барх нушани ца проект балкьаахъурра, сабира мажлисла бегIлара гIяхIти 10 проектла сияхIлизи каберхурси. Бархьли бурасли, илав проектуначил узухIели, дагьриличил бархбасунси бузери биъни багьандан, дебали умсулри. Нуни чебиулри, секьяй­да къиянни сабрил сав­ли­ зарядкаличи абилзес, ва бархIехъ кьанни кабилхьес. СенахIенну лебилра заманализиб проектуни далкьарахъу­ли бузес чебиркулри. Амма хIян­чи­­ла хIясилти мажлисла ахирли­чир гIяхIил кьиматладирулри, проект балкьаахъуртира шабагъатлабирулри.
Илала дурабад, савгъату­ни дедлугулри спортла яра дагь­ри­ла абзаназив че­ди­­­ви­киб­си­лисра. БекIлибиубси савгъат­ биалли, дагъистанлан ГIяхIмад ГIяб­­дуллаевли сархиб. Ле­рил­ра регионтала бу­тIа­­кьян­­чибазивад ил хIя­бал­р­а­ бу­тIализив чедивикиб, ва сав­­гъат­барибси Lada Granta Да­гъис­тайзи сабукиб. Ле­рил­ра­ бу­тIнала ахирлати баян­ти хIя­сиб­даралли, халаси разидешличил бурес вирули сай Дагъиста дегI­лара дахъа­л сархибдешуни лер или. Камлив, гьатIи, 25 миллионничир имцIали проектуни далкьаахъурти дагъистанлантани сархни.
Дебали гIяхIси гIядат саб­ри нушачи гьар бархIи машгьурси адам живирни. Илкьяйда­ли нушачи бакIиб Дагъиста Пра­вительствола Председатель А.Здунов, ДР-ла жагьилта­ла къул­лукъунала шайчивси ми­нистр К.СягIидов, Россияла халкьла урибси гIяртист С.Без­­ру­ков, Дагъиста БекIла ва Правительствола Администрацияла руководитель В.Иванов ва цар­хIилтира.
БутIакьянчибас илдачил ихтилатбарес, ва суалти акIалли, илдази хьардаэсра имканбикIулри. Илдани жагьилтас гIякьлуми дурулри ва декIар-декIарти суалтасра чедетаибти жавабти лугулри.
КъантIли буралли, «Машук 2019» мажлисли СКФО-ла лебилра жагьилтас имканти гьаладирхьули сари чула пик­руми-кьасани гIямрулизир де­терхахъес, жигарчебти адамтачил тя­нишбиахъес ва, гьайгьайрагу, мягIничерли ва разили дуцIрум гьунирдатахъес.