…Дус баракатла биаб!

Сентябрьла кIел.

КIишала урга­ дара­жа­ла ш­ко­лализиб ил бар­хIи багьудлумала дунъя­лизи унза абхьибхIеливан сабри. Жагали бегIбиубти дурхIни. Бузерила маргьличи кабизурти учительти. Чула дурхIначи дигиличил музабухъунти бегI­ти. ГIебшнила ванаси бархIи… Гьар се­кIал чула мерличир ва жагали сарри.
ХIера, багьудлумала БархIила байрам жагабирули,1-ибил классла биш­тIа­ти майдайчи дурабухъун. Илдани ду­рути хабуртачи, мубаракуначи, да­луй­ти-хIязаначи лебилра дигиличил лехI­бизур.
Школала директор Рабазан МяхIям­мадов гъайухъун:
— АхIерти дурхIни! ХIурматла мугIял­лим­ти ва бегIти! Гъамбиубси белчIудила дус баракатла биаб. ДурхIнас – мурхьти багьудлуми, учительтас – кункси хIянчи, ха­латас – арадеш ва паргъатдеш. Илди лерилра хIушачи хьуракадирули дигахъира. Ди­­гахъира белчIудила сагаси дус сабухъчебсили биубли, учительтала яшав къулайбиубли, бегIтала ери-юртлизи гIяхIла хабурти хьуракадирули, дурхIнала хIял-тIабигIят халатани пахрубарестили детаурли…
Мубаракла гъайличил дугьабизур школала организатор Шамил ГIялиев, гIилмула ва методикала шайчибси хIян­чи къел­гIе­б­би­­куси руководитель Бурлият Мя­хIям­ма­дова, учительти Рукьият МяхIям­ма­дова ва ХIялимат Рабаданова.
Балбуцла ахирличир 1-ибил ва 2-ибил классунала бучIантани «Нушаб даршудеш дигулра» ибси белкIличилти пушягIуни закидяхI арцахъур.