Летчикла хьул — ахъанайти!

ВиштIали ви­ру­хIей­чивад лет­чик ветаэс хIейгуси дурхIя хIер­гар или гьанбиркули саби, бе­лики, ил лебталалра уркIи би­тIи­кIуси санигIят сабхIели биэс.

Рос­сиялизиб ил чебяхIси хIур­матла хIянчи саби. Илис­гу жагьилтасра летчикла са­ни­­гIят дебали дигуси. Амма лет­­чикуни бетаэс бахълис ди­гу­ли хьалли, сегъуна-биалра адам ил санигIятличил ве­гIиэс хIейрар, гIямрулизибад сунес се гIягIнилил, селичивад ве­хIир­хьусил хIебалуси кьалли, бекI­лил хIейрар. Летчик ве­таэ­с багьандан ца хьулцун баиб­си ахIен. Ил санигIятли адам­­лизирад халати жаваб­кар­­деш, гъабзадеш, яхI, сабур тIалабдирули сари. Хьул­чи­ли­биубси цIакь, ари, чIумати, ита-иша хIедулкIути пик­ри-хIер — летчиклизир бекI­ли­диуб­ти къиликъуни сари. Лет­чик­лизир диэс гIягIнити къи­ли­къунала лугIи илдачибли таман­хIе­би­рар: бугаси гIякьлу, мер-муса гIяхIил белгидирес бални, секIал уркIиличиб гIя­хIил бални (хъумхIертни) ва цар­хIил­ти. ИлискIун сецад-дигара лу­гIур­би, инструкцияби, ва цар­­­хIилти баянти уркIиличир да­лес гIягIнибиркуси саби. Ил­кьяй­­­дали дявиласи ва граж­данс­кая авиацияла лет­чик ка­би­­залачевси, кагибси адам­ли виэс гIягIниси сай.
Нушала белкIла игитуна­нира саби халабаибхIейс чи­хъали бетарутил, биштIали би­ру­хIейчибадал балусири. КIел­­р­а узи ГIябдуллагь ва Ка­мил ГIя­ма­ров­хъала хьуланас сабабра леб­ри. ИлдикIун маш­гьурси летчик ГIи­са-хIяжи ГIя­ма­ровла дурхIни саби. Ахъушала шилизиб акIуб­ти ва даргантала пахрули саб­ти дудешла ва дурхIнала гIямрула кьисмат цагъуна бетаур викIалра, ха­тIа­хIер­кур.
ГIиса-хIяжи ГIямаровлара лет­чик ветаэс ибси пикри сай виштIали вирухIели, Ахъушала ши­­лизиб аэродром барибхIели акIубсири. БегI гьалаб аэрод­ром­лизи «кукурузник» кабиили чебаибхIели, илала хьулани гьа­­тIира цIакьдиуб. «Кабинали­зи­бад дурабулхъути жагьилти урус дурхIни, пилотуни че­баиб­хIели, дебали тамашавиуб­сири илцадра жагьилти дурхI­на­ни заклизи дуклумар машина ахъбиахъес бирниличи. Илкьяй­дали набра летчик ветаэс ди­гиаурсири», — викIули сай ГIиса-хIяжи ГIямаров. Гьанна ил пенсияличив сай, амма сунела гIямрула гьуни, уркIилис дигуси санигIят кIелра уршили даимбирули саби. ГIиса-хIяжини сунела кIелра уршилис лайикьси, гIяхIси бяркъ бедиб. Илди чу­ла санигIят ункъли балути лет­чикуни биънила дурабад ка­бизалачебти гIяхIгъубзнира са­би. Адам сегъуна саял бузери­ли­чивли вала, ГIиса-хIяжи биал­ли, лебтанилра пенсияличи ду­­­­рау­хъунхIели булан акьули хIе­­­­­въуси, дайхъала гIямру зак­ли­зи урцули деркIибси зяхI­мат­чи­ сайливан вала.
Сунела заманализиб ГIиса –хIяжи ГIяхIмадовичли Ленинградла гражданская авиацияла ака­демия таманаибсири. Ил цаиб­си дагъистанлан сайри че­бяхIси даражала багьудила баягъи академия таманаибси. Илис гьа­лаб илини Саратовла областьлизибси Краснокутскла гражданская авиацияла самолетуни урцахъес бурсибируси (летное) училищера таманаибсири. Илкьяйдали ГIиса-хIяжи ГIямаров да­гъистанланти лет­чи­куни-ургав цаибси летчик сайри, арагIебли ур­цуси (летный) отрядлис бекI­деш­­дируси командир ветаурси. Ил­гъуна чебяхIси къуллукъличи лайикьиркуси ахIен сунезир че­ряхIти устадеш агарси летчик. 1993 ибил дуслизив ил пен­сияличи арякьунсири. Пенсия­личи арякьи хьалли, ГIиса-хIяжи ГIяхI­­ма­дович 2011 ибил дусличи би­кайчи МяхIячкъалала аэ­ропортлизив ПДСП-лизив (дис­петчертала пунктлизив) узули калунсири. Чуйнара-сера Се­верный Кавказла гражданс­кая авиацияла шайчибси уп­рав­лениелизир ду­ра­дуркIути дал­дуцуначив, урцуси отрядла командир сайливан чедивикибсири, дахъал грамотаби сархибсири, баркаллала ка­гъуртачи лайикьикибсири. Гьан­нара ил сунечил барх бузули калунтани халаси хIурмат-кьиматличил гьа­­ниркахъули сай ва леб­­танилра че­бяхI­си да­ражала летчикван­ ва­луси сай.
Летчикли гьар гьанби­киб­хIе­ли сунела хъалибаргличил замана беркIес вируси ахIен, хъулира ил кьанси замана чарулхъуси сай. ДурхI­начил рарх имцIасигъуна замана неш рирусири. Или биал­ра, дурхIнани чу­чи хъар­ти, гьарил­ла хIян­чи чедетаахъили бекI­ди­рулри.
Дудешла шайзибад гьачамалра гIяйиб-хатIализи хIе­бикиб.
ГIиса-хIяжила халалгъуна урши ГIябдуллагьлизи хьарбиулра:
— Дудешла санигIят чеббикIес ибси хьул секьяйда акIубсири кIел­ра узила?
— Гьарил баркьудилизив къайгъичевси, кагибси, адуцалачевси, чеветаибси дудеш нушаб диштIали дирухIейчивад мисалли вирусири. Дудешличи хIердикIути нушабра мурталра иличи мешудикес дигутири. Мурул адам, хъалибаргла хала вегI кьяйдалира дудеш дебали къайгъичевси, гьар шайчивад жавабкардеш дихIес балуси адам сай. Иличил барх дудеш нушаб сунечи даэс гIягIниси ахъанай кьяйдали кайзурлири. Ил багьандан дудеш кьяйдали летчикуни детаэс пикридикIнира тамаша ахIен, —жаваб чарбатур ГIябдуллагьли.
ГIябдуллагьли школализив ункъли учIес дебали къайгъибирусири, цархIилван лет­чик ветаэс хIейрни балули. Школа таманаили гIергъи, Казахстаннизибси Актюбинскла чебяхIси даражала урцахъес бурсибируси (летное) училищелизи керхур. 1989 ибил дус­лизиб чебяхIси даражала училищели­зибси белчIуди хъараахъур. Ил дус­ли­зи­вал МяхIячкъалала аэропортлизив узес ве­хIи­хьиб. Урцес бурсивируси цаибси самолет «ЯК-18» ГIябдуллагьлис гIяхIил гьанбиркур. Илис гIергъи «ЯК-40», «АН-26», «АН-24», «ТУ-134» самолетуначив урци. Гьанна ГIяб­дуллагь «ТУ-154» самолетличив урцули сай.
Камиллира дудешлизибад ва ГIяб­дул­лагьлизибад мисал кайсули, илдачи мешуикес къайгъилизив школализив гIяхIил учIуси вири, спортлизи ахъибсири. Илра летчикла санигIятличил вегIиуб. Камиллира 1993 ибил дуслизиб дудешливан Краснокутскла гражданская авиацияла самолетуни урцахъес бурсибируси училище таманаиб. 2011 ибил дусличи бикайчи кIелра узи МяхIячкъалала аэропортлизиб бузутири. «Дагъиста Авиалинияби» бикIуси авиапредприятие гIекIили гIергъи кIелра узи Москвализиб бузули саби. ГIябдуллагь 2012 ибил дуслизив «Якутия» авиакомпаниялизив узес вехIихьибсири. Камил биалли, «Red Wings» авиакомпаниялизив узули сай. Камиллира декIар-декIарти самолетуни дикес балуси сай: «АН-2», «АН-24», «ТУ-134», «ТУ-154», «Airbus-321» ва ц. Илди лерилра самолетуни дикес декIарли бурсивирес гIягIниси сай, хIядурдеш бирахъути курсани делчIи, сенахIенну гьарил самолет цархIиллизибад сунела мотор хIясибли, декIарбулхъуси саби. Самолет сецадла кьадар халаси биалра, ил халати гIягIниахълумачил баршилира бирар.
ГIябдуллагьла узи Камил Москвализив сагадан «ТУ-204» самолет бикес бурсивиуб ва 2016 ибил дуслизив ил самолетла командир ветаурсири. Ишдусла апрельла 30-йчиб «ТУ-204» самолет бегI гьалаб Камилла бекIдешлиуб МяхIячкъалализи арцурсири. Илис МяхIячкъалализиб инженерияла ва техникалашалси лебил цалабяхъ, барх бузули калунти хIянчизарти разили гьунибаибтири ва жавабкарси къуллукъличил ил мубаракварибсири.
Буралли, Дагъиста летчикунала школа дебали цIакьси саби. Дагъиста летчикуни халаси иштяхIличил республикала дурабра хIянчила бурцули бирар. Ил анцIбукь ГIябдуллагьлира марбариб, сай ва сунела узи цархIилти мераначи хIянчила жибирниличила бурухIели. Ишар аэроклуб, авиа-модельла кружок дузули сари.
— БегI гьалав хIу арцурхIели, уркIиларти хIяланачила, пикрумачила гьанбикахъес вируду? – хьарбиулра ГIябдуллагьлизи.
— Заклав хIу бурес агарли, черяхIти хIялана вирцIулри. Гьачам заклизи арцурси ва таманси азаддешла хIял багьурси адам, гIур зак агарли уэс хIейрар. Гьала-гьала хIу инструктортани урцахъес бурсивирулри. Илис гIергъи хIезицун самолет бикахъес хъарбиру. БегI гьалаб самолет бикахъес ихтияр бедибси 18-19 дус виубси жагьил адамла хIялани илхIели гьайгьайрагу, дебали разити ва черяхIти дирар.
Гьар базлизиб летчикунала цалабик учибиркуси саби ва урцухIели диубти лерил ха­тIабачила, цализи ца гIердурести са­гати баян­тачила ихтилатбиру, —викIар ГIяб­дул­ла­гь.
Летчикла санигIят дебали тамашала саби, амма илизир цархIил сегъуна-дигара хIян­чилизир кьяйдали, хIейгидизести, къиянти масъултира къаршидиркули дирар, илдас летчикуни чула бухIнаб «хасти анцI­бу­кьуни» или бикIули бирар. Илди сари авиатехникализир диэс дирути далагардешуни, радиосвязь бетахъни, мотор заябиъни ва цархIилти. Илкьяйдали летчик урехиласи анцIбукьлизира викес вирар, урцнилис аргъ-гьава далхIедикибси манзил. ГIур цархIил санигIят хIебургар, адамла гIямрула кьисмат ил мегьла машиналичи хъардиркуси, яра илизирад дигахъути. Самолет арагIебли летчикла арилизиб биэс гIягI­ниси саби. ЦархIилван буралли, летчикли гьар секIайчила балес гIягIнибиркур — мотор бузнила тяхIяр-кьяйдаличила, гьа­рил гIягIниахъалаличила, къалабадешличила. Самолетли биалли, летчикла «хъар­баркьуни» тамандирес гIягIниси саби. ГIяб­дул­лагьла дудеш викIуливан, самолетличил уркIи цабарес гIягIниси саби летчиклира.
ГIябдуллагьлизи сунечил заклизиб биубси, аргъайзиб дебабиубси, урехила анцI­букьличила бурахъес тиладибирулра.
ГIябдуллагь ишкьяйдали вехIихьиб:
«Илдигъунти анцIбукьуни хабарагарли кадиркули дирар. Гьала-гьала дудешличил, гIур нуша узбачил детаурти урехилати анцIбукьуначила бурес дигахъаси.
Дудешла бузерила гьуни МяхIячкъалала авиаотрядлизиб 1965 ибил дуслизиб бехI­би­хьибсири. Ил «АН-2» самолетла кIиибил пилот сайри, илхIели лебтанилра дубурта­ла гьавала сагали кадихьибти гьундури рур­­къулри. Дагъиста дубуртазир 36 аэ­род­ром лертири. Бузерила бархIи савли ша­ла­хIедикили лерай бехIбирхьусири, ва ду­ги­ла кьанси заманаличиб таманбирусири. 1970 ибил дусла август базла ца бархIила бухI­наб дудешли бикуси самолетла мотор (дви­гатель) хIяйнара-сера тIашбизурсири. БегI гьалаб мотор заябиубсири ЧIиркIейла ГЭС-ла чедибад арцурхIели, илхIели самолет кабиркули, гIяшбирес бехIбихьиб. Балагь-мусибат чебакIайчи самолетла командирли гьар секIал бусягIятла замана хIисаблизи касили, бархьси хIукму дурасес гIягIниси саби. Самолетла къалабадеш, ахъдеш дет­хIе­хъахъес багьандан, летчиклис самолет ка­батес балбикибси мер баргес чебиркур. Ду­дешли самолет илгъуна тяхIярлизиб Чи­риюртла аэродромличи бетаахъес виуб. Мотор тIашбизнила сабабра баргес хIе­биубтири, амма сагали абикьурхIели, самолетла «уркIи» селра хIебиубсиван бузесбиибсири. Илкьяйдали илавад дудешлизи­ штаблизи чарухъахъес хъарбарибсири. Мя­­хIячкъалализи гъамвирухIели, сагадан са­­молетла цаибил мотор хIебузанбиуб (тIаш­­бизур), гIурра самолет сен-биалра ДО­СААФ-ла аэродромлизи бетаахъили ка­­батес чебуркъубсири. Ишабра сагадан аби­кьур­хIели, мотор бузесбиибсири ва дудешли гьуни даимбариб. Чяртличил дарман дируси мерличир (грязелечебница) бетаибхIели, хIяйнайсра самолетла мотор тIашбизурсири. Аэродром илабад гьарахъли ахIенри, ил багьандан самолет гIягIниси мерличи баахъили, ванзаличи кабатурсири. Кьанниван ба­гьурсири, мотор тIашбизнила сабабли бетаурсири цилиндрла бухIна кабикибси резинна мява (шайба). Самолет балбирухIели (ремонт) ила кабикибси биэс асубирар. Баралра кьаниалри, дудешли бикуси самолет баргбердес асубири.
Дила узи Камилли бикуси самолетлизи цIадикибтири. Ил гьаваличиб кабикес бирутазибад бегIлара вайси анцIбукь саби. ИлхIели Камилла самолет гьаваличибри ва гIяхIцадла ахъбиублири. Илгъуна агилизив бусягIят, хIули липIла манзилла ухIнав пикриухъи, се барес гIягIнилил бажардибарес хIейъалли, пассажиртала ва самолетла экипажла бикIуливан, хIянчи таманбируси саби.
Ит замана штурманни вируси Камилли итмадан, 2 минутла бухIнаб, самолет ласбарили, аэродромлизи чарбарили кабатур. Самолет гьарахъли архIебукьнили илдала игъбарбиубсири. Илкьяйдали къалабаси тяхIярли урехила анцIбукь гьунчибушес виънилис Камиллис итхIели Россияла транспортла шайчивси министрли вируси И.Е.Левитинни «гражданская авиацияла отличник» ва «гьавала транспортла отличник» ибти уми дедибтири».
Челябинсклизи арцурхIели, ГIябдул­лагьли бикуси «АН-26» самолетла топ­ливола кабизла насосуни (шин­кIа­деш супIдируси гIягIниахъала) хIедузандиубтири. 2015 ибил дуслизив Уфализивад арцурхIели биалли, «ТУ-154» самолетла гьала шайчибси (лобовое) шиша бячунсири. ГIябдуллагьли илхIели вачахIерхили, се барес гIягIнисил шакикиб. Илини гьавализиб 11 азир километрла ахъдешличил арцурси самолет 4 азир километрла гIяшбарили (виубсила кьадар гIяшли), Внуково аэропортлизи баахъиб. ИлхIелира самолетла къалабадеш, гьар секIал гIягIниси даражаличир дихIулри. Илкьяйдали илини пассажирти ва экипаж урехиласи бе­хIемцI­ли­зибад мяхIкамбарибтири.
ГIябдуллагьлис илгъуна игитдешла баркьудилис РФ-ла транспортла Минис­терствола шайзибад ХIурматла Грамота бедибсири. Дахъал цархIилти шабагъатуначи лайикьикибси виалра, ГIябдуллагьлис илдачила гъайвикIес хIейгахъу, бекIли­биуб­силизи халхIебиру.
Дахъал гъай агарси, уруз-хIяцIси ГIяб­дул­лагьлис сунечила селра бурес хIейгули виалра, илизирад тамашала баянти­ дагьес дигуси нуни гIурра ца-чумал суал дедира.
— ГIябдуллагь, пилотла ва летчикла ургабси декIардешличила бурагу?
— Илди кIелра дев цагъунтази халдирули дирар, илди синонимтазира дуйгIу, амма буралли, летчикли дявилати самолетуни дикуси сай, пилотли биалли – гражданская авиацияла гамурби. Летчикуни ва пилотуни декIар-декIарти белчIудила заведениебазиб бучIути саби, илдала хIядурдешра декIарси саби, хIятта илди-ургарти урцнила низам-кьяйда булан цагъунти ахIен. Мисаллис, гражданский пилотли авиакомпания бузуси белгиси расписание хIясибли, гьавала гьундурачибад адамти бику, ца аэропортлизирад итиллизи духби диху.
Дявила хIянчизартала гьар секIал илдазирад декIардулхъан: илди гьундурикадцун ахIенну, илди агарти мераначибадра урцути саби, дявилати масъулти ирзухIели биалли, илди сегъунти-дигара аги-кьяйдализи бикес бирар.
Илдани бузахъуси авиатранспортра цагъуна ахIен. Пассажирти бикути са­мо­летуни-ургар имцIаливан машгьурти сари: « Boeing» ва «Airbus». Дявила авиациялизи кадурхар: Ту-154, Ил-62, Ту-134, истребительти, вертолетуни, фронтла авиация ва дахъал цархIилти. ЦацадехIти самолетуни гражданская ва дявила авиациялизир дузахъули дирар, мисаллис, «ТУ-154», «ТУ-134» самолетуни. Бурес чебиркур, гражданская авиациялизир нуша пилотуни сарра, дявила авиациялизир – летчикуни.
— Летчик яра пилот селизивад умсули вирара?
— Илди специалистунас мурталра бучIес, имтихIянти дедлугес, хIядурдеш дурабуркIес чевкъули бирар. Илдала теориялашалти багьудлуми, англияла мез дални, аэродинамикала, навигацияла (гьавала гамурби дикниличила гIилму) ва цархIилти тяхIяр-кьяйда ахтардидирули дирар. Илала дурабад, ца тяхIярли самолетуни дарсдикIули сари – гьаман сагати гIягIниахълуми дакIудулхъули сари, ва илди руркъес хIяжатли сари. Бузерила бархIилара кабизурси замана хIебирар, гьар гьанбикибхIели хIянчила вашес гIягIнибиркур. ЦацахIели хIянчила дугели 3 дикибси замана вакIес чевкъули бирар, 5 дикибхIели арцес багьандан. Летчик гIянручI ца мерлав, бархIехъ сягIятуни хIясибли декIардулхъути мер-мусаличив вагьарвирар. Кьаркьайс ил анцIбукьличи бурсибиэс къиянни бирар.
Летчикунас ва пилотунас гьар даим спортлизиб биркьес гIягIнибиркур, урцес багьандан. ЦархIилван илди урцес хIе­­би­рар. ЦархIил шайчибад мурталра вя­шикIни дебали гIяхIси къиликълизи бей­гIес вирар.
— Баркалла хIед, ГIябдуллагь, тамашала ихтилатлис. ХIушала гьамадли ахIенси хIянчилизир сархибдешуни ва къаркъагъуна арадеш диаб!
ГIябдуллагьличилси ихтилатлизибад нушани аргъиливан, летчикла санигIят къиянти санигIятуназибад ца саби. Ил санигIятли, уркIи-уркIилабад саби дигуси адамлизирад гьар шаликарти багьудлуми, бурсидешуни тIалабдирули сари. Ил багьандан ил санигIят чеббикIес дигутас дебали чекабизурли бучIес ва бузес чебиркур.