АрхIя дураберкIиб

«Кайтаги» бикIуси этноцентрли иш­дус гIуррара Тимченкола «Куль­тур­ная мозаика» фондла Грант сархиб, «Сагаси наслу» проект гьалабихьили.

«Сагаси наслу» – биштIатала-жагьилтала видео-пагьмула студия саби, суненира районна жагьилтас, чус дигуси кьяйдали видео кайсули, ил барсбирули, социальный сетанази мерлабирули ва илабти адамтачил чула барибси хIянчиличила ихтилатби­рули, бузахъес имканти гьаргдируси. Илала бутIакьянчибани чула крайличила, халкьла культураличила, искусстволичила, урхI­ме­шу­ли ахIенти санигIятуначила, тарихла ва культурала памятникуначила, чебяхIси Хайдакьла тарихличила ва илала машгьурти адамтачила видеороликуни кайсес бирар.
«Сагаси наслу»-ла бутIакьянчибачил ар­хIя­ (блог-тур) бетерхур Мажалисла памятникуначи. Блогертани чула крайла жагадешу­начила видео кайсулри ва хабурти дурулри социальный сетаназир.
Студияла бекI Заира МяхIяммадовани бу­тIакьянчиби тянишбариб хIянчила планта­чил, ва илди детурхнила кьяйдуртачила аргъахъиб.
Илала гъай хIясибли, «Сагаси наслу»-ли гьан­нара блогерти бурчули саби. Ил сту­дия­­­ли­зиб илди убла заманала тамашала са­­ни­гIя­туначи (мисаллис, хайдакьла някьиш, ур­­цуй­зи­рад кьисдарили дирути някьиш) бур­си­би­ра­­хъу.
7-личибад 17-личи бикайчити дусмала биш­тIатас (блоггингла) бурсидеш касес им­кан­бикIур, гIур ил шайчирти багьудлуми халкьла культура ва пагьмурти машгьурдирнилизир пайдаладарес вирар.