Даимти дигайличила

Гьалабван ГIямарла Ба­тирайла ули­чил­си Даргала му­зыкала-драмала театрла сагаси заллизиб РФ-ла урибси гIяитист Нариман ГIялиевли ка­бихьибси «ГIяшикьти» би­кIу­си спектакль чебаахъиб.

Драматург ХIябиб Нав­ру­зовла пьеса хIясибли анцI­букьуни кадиркули сари фер­мертала кIел хозяйстволизир. Илаб хIенкьула Будайли (гIяр­тист ГIябдусамад ГIя­лиев) ди­гай дирхьули сай доярка Марзичи (гIяртистка Мисри Мя­хIяммадова). Илдала дигай ди­­гIянтири. ГIур илди авлахъли­чиб кIелра къаршибиркули са­би. Уршили сунела уркIи гьарг­­бирули сай рурсилизи, ам­ма рурсили ил дукел­цIи­ли­чи­вир­­хьули сай.
Илдала гъайличи ди­гIяй цар­хIилти дояркаби лехI­би­зур­ли са­би. Илди Будай­ли­зи би­­кIули саби хIела ди­гIяндеш гьарг­хIе­барили ди­гадли нушаб гелешме­шуни барга или. ХIен­кьулани бар­­хIехъ­ла­ замана концерт чеба­а­хъес мас­ли­­гIят­­бирули сай ила бакIибти жагьилтази дояр­ка­би че­баахъес багьандан. Ил се­кIай­­чила багьурли сай фер­мала за­ведующий Къап­лай (ДР-ла уриб­си гIяртист ГIяб­­дулла Риз­ва­нов). Марзила ге­леш­мешличил тянишиэс ба­гьан­дан илра концертличи укьес хьулухъи сай. Дояркаба­ни ил хьунул адамтала палтар­личил вегIварили сай ва концертличи чучил варх укили сай.
Будайла юлдашунани Марзила ур­кIи­лабси багьес багьандан илизи багьахъурли саби ил ахъси шурличивадли увяхIикиб или. Амма юлдашуназивадли цали иличила Марзизи дигIяй бурили сай. Рурсира масхара барес хьулрухъи сари, сунес Будай уркIи-уркIилавадли дигахъули риалра.
Марзини Будайла юлдашунас чеб­би­цIес багьандан хьунул адамла палтарли­чил ве­гIиубси Къаплан илдазивадли цалис «ге­леш­меш сарлин чер­ри­­кIахъес» мас­ли­гIят­би­рули са­ри. Заведующийра масхарачи сай­ри ва анцIбукь ахирличи би­кайчи му­кIур­вакIили ахIен. Илкьяйдали илини жа­гьил­­тала дигIяндешуни гьаргдирули сари ва далай-делхъличил анцIбукь таманбирули са­би.
Илкьяйдали дигайла даимси тема ахъбуцили чебаахъибси пьесализир бутIакьяндеш дариб ДР-ла бурибти гIяртистуни Рашидат ИсмягIиловани, МяхIям­мад­расул МяхIяммадрасуловли, ХIясанкьади Рабадановли ва пагьмучебти гIяртистуни Нур­бя­­хIянд Идрисовли, Сакинаханум Ильясовани ва Басират ГIяб­дуллаевани. Спектакльла де­корацияла чевкад (сцена балкьарахънилизив) узусири ДР-ла халкьла художник Ибрагьимхалил Супьянов.
Комедияла постановка бегI гьалаб чебаибти избербашлантас дебали гIяхIбизур ил. ХIера, се бикIулил илди:
ГIяхIмад Кьадиев: «Дебали гIяхIил ду­захъулри чула ролани ле­билра гIяр­тис­ту­на­ни. Разилира илдачи. Спектакль бехI­бихьибхIейчивадли иш­тяхI­ли­чил хIе­рикIира. Дила пикри хIясибли, лебта­нил­ра пикри бяхI­чиаиб ГIяб­дуллагь Ризванов хьу­­нул адамтала палтарличил ве­гIиуб­ли Къис­таман «ветаурли» сце­наличив да­­кIу­­ухъунхIели. Илцадра мас­хурти демжур­си сценаличи хIер­би­кIули, ду­кел­цIилизи гIелабиркулри. КъантI­ли буралли, дебали гIяхI­си саб­ри спектакль. Ха­ласи бар­калла биаб режиссерлис ва гIяр­тис­ту­нас».
Хъалибаргличил барх Ра­зият ГIя­ли­е­ва­ни сунела пик­ри бурули сари: «Халаси баркалла багьахъес дигулра «ТЕАТР ДАРГО ЗРИТЕЛЬТИ» ибси кьукья акIахъубтас. Илала ку­мек­личил багьурра нушани спектакль бетурхниличила. Ну­­­шаб дебали гIяхIдизур спек­такль ва гIяртистунала пагьмурти. Хаслира ГIяб­дулла Риз­­­вановла бугаси пагьмули шад­­­вирахъулри левгIев. Халаси баркалла гIяртистуни ГIяб­­ду­самад ГIялиевлис ва Мис­­­ри Мя­хIяммадовас. Илдала гьар­ли-марти дигай сар­хIе­ли­ван ну рирхаурра, хIя­лал­диаб гIяр­тис­­тунас».
Марьям ва МяхIяммад Мя­хIям­­­ма­дов­хъала хъалибарг: «Диш­­тIахIели Даргала театр гьан­биркур. Илар кадиркути анцI­­букьуни зурбативан дил­зути­ри. Нуша диштIахIели бурги илкьяйда гьанбиркусира. ХIябра къугъати гьан­бикуни черсаргъахъиб кьалли «ГIяшикьти» спектакльли. Дебали гIядатласи ва леб­гIеб гIямруличи балбикибсири сю­жет. ГIяр­тистунани илцадра жагали ролани дузахъухIели аргъеслири илдала халаси пагьму лебни­. 1,5 ся­гIятла духIнар илдигъунти гIямрула мягIничерти ша­лу­би ицадра чедетаахъили гьа­ла­дихьес, гьайгьай, гьамадси ахIен. ГIяр­тистунала бузери хIур­мат­ли­чи, ахъси кьиматличи, вавнала халубачи ва вяхли дя­хъибти хъутрачи лайикьли саби».