Къайгънас — баркалла

ГIямру аркьухIели, гьа­рилра адам варс­кайрули сай. Ил имцIали зягIипиркес ве­хIирхьули, арадеш къулай­би­рути арадешханабази ва­шес кьадарбирули саби. ГIер­гъиси замана гьаман дилара ара­деш нукьсанбиркули би­рар. Ил багьандан районна боль­ницализи арадеш къулай­биахъес карилхьули рирус.

ХIера, ишдусла апрельла шуличир тяхIуряхъили хъехIрикIес рехIрихьира. Кьаркьала гьунарагарбиуб. Кьаркьа буцIардеш гIяшбирули ахIенри. Ил багьандан наб районна больницала терапияла отделениелизи карихьес кьадарбиуб. Илар рузуси тухтур Муъминат ГIябдусамадовнани черетаахъили ахтардирарира ва ну арарарес къайгъни дехIдихьиб. Ил гьар бархIи нушачи раши, нушала аги-кьяйдаличила хьаррикIи. Муъминат ГIяхIмадовнала, медсестраби: Пирдаузла, Айханумла, Зазабала, Жавгьаратла, Раисатла къайгъначирли, илдани дирути уколтала, кадилзути капельницабала ва лугути дармунтала гIяхIдешли ну сагъкариубли, дила хъалибаргличи чаррухъунра.
ШалгIеббухъунси дурхъаси Рабазан базла ахирличир ну гьатIира больницализи рикира. Илис сабаб биалли, дубрурцули кьаркьала гьунарагарбиъни сабри. Кьаркьа буцIардеш авцIайчибад убяхIбиркули ахIенри, хIила гъяж 180-200-личи абиркулри. Ил багьандан ну инфекционное отделениелизи караркьира. РахъхIи рузули, хIянчила халати устадеш лерси Аминат МяхIяммадовнани итмаданал набчи халаси пикри бяхIчиаиб ва дила изала белгибарили, къулайриахъести тяхIурти далдуциб.
Ишаб бурес дигулра ил отделениелизибти хIян­чи­зар­тала, чула хIян­чи­ли­чи чекабизурдешличила, зя­гIип­тачи малхIямли, дугьабил­з­ни­личила, отделениелизибси уму­дешличила, заманаличиб зя­гIипти кьацIли балхниличила. ЗягIипсилис гIягIнити сари: тухтурла ванаси хIер­ра, малхIямси гъайра. Илди ле­рилра лерри Аминат Мя­хIяммадовнала ва илаб бузути хIянчизартала.
Наб иш макьалализиб халаси баркалла багьахъес дигулра терапияла отделениела заведующая Аминат МяхIяммадовнас. Баркалла багьахъес дигулра илди отделениебазиб адамтала арадешлис къарауйчи кабизурти лебилра медсестрабас.
Медицинала хIянчизарла БархIиличил хIуша уркIи-ур­кIиларад мубаракдирулрая. ХIушала гьамадли ахIенси бузерилизир чедибдешуни, хъалибарглизиб диги, зягIиптала ургаб хIурмат гьатIира им­цIа­диубли дигулра. ХIушала байрамличил цIуба халатунала дегIти!
Манзилла дуклумачир
Аркьялра дусми хъярхъли,
ДеркIаба рикIус гIямру
УркIби сагъли, чарх батли.

УркIи бикIул дикIули
Мурадлира дааба,
УркIи биъна диули
ГIямрулира делкъаба.