«Мурталра кумекбарес хIядурлира»

Дахадаевла район­на «Иван-къу­тан­на ООШ» МКОУ-ли­зи бузерила архIя­личил ва­кIиб ДГУ-ла педагогикала ка­фед­­рала доцент Алжанбеков Му­рад ХIяжимурадович.

3,7,8,9-ибти классуназирти дурсрачи вякьи гIергъи, ил бучIантала багьудлумала даражаличи разили калун. Выпускникунани гьарилли чула гьуни декIарбарилри ва жигарчебли имтихIянтачи хIядурбикIулри. Дарсличир дурхIнани илцадра жигарла бутIакьяндеш дирулри, хIятта кураторли хьардиути историяла, биологияла, обществознаниела шайчирти лерил суалтас жавабти лугулри.
Дурсри тамандиубли гIер­гъи, «журуга столличиб» ме­то­дистли лерил хатIабачила гьан­бушиб ва гIур илди хIе­ди­ахъес чекадизурли диреная или буриб. «ИмцIаливан пикри бяхIчииэс чебиркур дарсличи хIя­дур­дирухIели, хаслира — математикала ва урус мезла дурсрачи. Ну дебали разивиубра жагьси учительница К.Кабчуевани дура­бер­кIибси дарсличи. Лерилра тIалабуначи балбикибси дарсла план лебри. ДурхIнани илала предмет хIясибли дебали гIяхIти багьудлум­и чедаахъиб», — викIи М.Ал­жан­бе­ков.
БелчIудила учреждениебази учительти ва цархIилти хIянчизарти хIянчиличи кабалтнила суалти хIердариб. А.ХIяжиевани ахъбуцибси суайс жаваб багьес багьандан, республикала профсоюзла организациялизи дугьаризахъес гIеббуриб кураторли.
«Школала даража ахъбуцес багьандан, учительтани конкурсуначир ва цархIилти далдуцуначир жигарла бутIа­кьян­деш дирес гIягIнили са­би. Республикала ва муници­па­литетла даражаличир де­тур­хути конкурсуначир бу­тIа­кьяндеш дарес дигусилис мурталра кумекбарес хIя­дур­лира», — багьахъур Мурад ХIя­жи­мурадовичли.