Чараагарси саби

Дила ши Сулевкент Хасавюртла район­низиб мер­ла­­биубли са­би. Нуни 30 дус­личибра им­цIали «Замана» кай­сулра ва бучIулра. Замана биуб­­хIели, нунира ила макьа­ла­би ва назмурти лукIули ри­рус.

Ну Сулевкентла урга даражала школализир гьанна 33 дус дарган мезла ва литературала учительницали рузул­ра. Нушала районнизир лерти даргала кIел шицун сари. КIелра шила адамти аргъес къияндулхъути даргала лу­гъ­а­туначил гъайбикIути саби, цIудхъурла ва гIяр­бу­кI­ла.
Литературный мезли гъайбикIути адамтачил нушала дурхIни дебали камли къаршибиркур. Литературный мезли илди гъайбикIули бирар чIянкIли дурсрачибцун, ил багьандан классла дурарти далдуцуни имцIали дурадур­кIули дирехIе. Гьалаб литературный мезла дурсри кадирхьес гьамадлири. Гьанна биалли, бехIбихьудла класслизиб нушала лугъатла гъай хIедалути дурхIни камли ахIен. БиштIати дурхIни телевизорличи хIер­би­кIули саби, ил багьандан нешла мезличир гIяхIли урус мез далули уббулхъули саби. ДурхIнас даргала литера­турный мез дяркъес дурала улкала мез руркъули кьяйда, къиянни саби. Амма иличи хIерхIеили, гIергъити 18-20 дус нуни бучIахъути дурхIнани дарган мезла ва литера­турала олимпиадабачир ва декIар-декIарти абзаначир гьаларти мерани кайсули бирар.
Ишдус, февральла 21-личиб Дагъиста автортала произведениеби дучIнила, сабира, пагьмучебти дурхIни декIарбарес багьандан ва челябкьлализиб литературала-художест­волашал ва эстетикалашал гьалабяхI букес, произве­де­нияби дучIниличи иштяхI акIахъес багьандан дурабер­кIибси абзличиб 2-ибил мер буциб 11-ибил класслизир ручIуси Сабина ГIябдуллаевани.
Мартла 16-личиб дарган мезла олимпиадаличиб 3-ибил мер сархиб 11 ибил класслизив учIуси ХIяпиз ХIяпизовли.
Мартла 26-личиб бетерхурси даргала литературала олимпи­адаличиб 1-ибил мер буциб 11 ибил классла ученик Мурад Рабадановли (илини 9-ибил класслизиб 3-ибил мер буцибсири, 10-ибил класслизиб – 2-ибил мер), 9-ибил классла ученик Ибрагьим Рабадановли 3-ибил мер буциб. Илди дурхIни цаибил класслизибад бехIбихьили, шула кьиматуначилцун бучIули саби.
Иш макьалализиб гьаман «Замана» газетализиб мез­ли­чила ахъбурцуси ма­съа­ла даимбарес дигахъаси. Нушаб нешла мез чихъти зубриван, нана хIуливан, ди­г­ахъес, илдала хIурмат-кьиматбирес, гьаладяхI ардикес, чеункъдикIахъес, мяхI­камдарес, чеалкIуси наслуличи даахъес чараагарли гIягI­ни­биркур.
Дарган адамлис нешла мез дални — миллатла гIякьлу-дагьрила даража, сай-вегIси культура ахъбуцни саби. Наб дебали гIяхIдилзан Р. БяхIям­ма­довла назмула тугъи:
«Нешла мез детахъалли,
Ну пяхIли ветихъусра.
Нешла мез хIедагьалли,
ГIякьлуагар язихъра» ибти.
Нуни ишди дугьбира дурхIнас хасдирулра.

БучIантазиб цаибти,
ГIямрулизиб разити,
Калахъес дигахъира
Гьаркьятили мурталра.
ХIушала гьунартачи
ЦархIилтира хъарихъур,
ХIушани ахъбуциб у
Даимбарес дигахъу.
Школала бучIантани
ХъумхIертугу дарган мез.
КъайгъибирехIе даим,
Ахъли дихIес нешла мез.