Гъабзадешла орден бедиб

Гьалавван Дагъистайзи бу­зе­ри­ла архIяличил вакIибси СКФО-лизивси РФ-ла Пре­зи­дентла АрагIерти ихтиюртачилси вакил Алек­сандр Матовников Дагъиста БекI Вла­димир Васильевличил варх алхунси Ма­рат Молчановла нешличил ва рузичил гьу­ниваиб, илдас Гъабзадешла орден бедиб.

М.Молчанов чихъси шабагъатличи лай­­икьикибсири 2000 ибил дуслизив веб­кIили гIергъи. А.Матовниковли, игитла гъам­тачи дугьаилзули, цIакьбарили буриб духIнарти къуллукъунала подразделе­ни­е­лизив узули, Маратли сунела чебла хъараахъур или. «Иш шабагъат мяхIкамли би­хIе­ная, хIушала уршиличи пахрубиреная», — викIи ил.
ДР-ла БекI В.Васильевли сунела шайзибадра М.Молчановла нешлизи халаси баркалла багьахъур: «Чесабиуси Нешла БархIила байрамличил бархбасахъи, ордена кавалерла неш сарливан, дигулра хIед халаси баркалла багьахъес, нушала лебилра нешанас кьяйдали».
Алхунсила нешра уршиличила гьанбикахънилис баркалла рикIулри.
ГьанбиркахъехIе, 2000 ибил дусла июньна 24-личив Марат Молчанов Гъабзадешла орденничил шабагъатлаварибсири, гIямрулис урехилати шуртIразиб дявила чебла ихъухIели дакIударибти гъабзадеш ва игитдеш багьандан.
Фамилиялизиб хатIа бетаъни багьандан, шабагъат бедлугнила балбуц гIела арбухибсири. Республикала руководстволи масъалаличи пикри бяхIчиаънила кумек­личил ил арзес имканбакIиб.