«Чедибдешличи вирхулра»

Украинализиб бетурхуси хасси балбуцла бутIакьянчи Хайдакьла районна Мажалисла шилизивадси Абакар Дадашев Россияла гIярмияла чедибдешличи вирхули сай.
Иличила буриб А.Дадашевли муниципалитетла пресс-службаличил бетерхурси ихтилатлизиб.

«2022 ибил дусла февральла 24-личив ну СВО-лизир бутIакьяндеш дарахъес вархьибсири. Илис гьалаб, нуни вягIда хIясибли Волгоградлизиб 3 дусцадхIи къуллукъбирулри. Хасси балбуц бетурхуйхIив 3 баз кали гIергъи, бекIахъудила шуртIри багьандан, ну Волгоградлизи чарварира. Итаб дила юлдашуни ва узби кали саби. Мурталра кумекла някъ гьабуцес хIядурти гIяхIгъубзни саби илди. Нуни илдачил бархбас беткахъахъили ахIенра. Арали, разили чедибдешличил илди хъули чарбулхъниличи вирхулра», —буриб илини.
Хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дарни багьандан, Абакар Дадашев Святой Георгийла-Георгиевский крестла 4-ибил даражала лишанничил шабагъатлавариб.
«ЧеалкIуси наслу чула хала дудешунала гьунчибкад аркьнили, нушала уркIбазиб халаси пахру алкIахъули саби. УркIи-уркIилавад вирхулра, нушала гIярмицунани миллатчиби агарбирниличи ва чедиб­дешличил хъули чарбулхъниличи», — викIи районна бекI ГIялим Темирбулатов.