баркьудлумас бедибси ахъси кьимат

Украинализиб бетурхуси хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирутала хъалибаргуни, тухумти, дагъистанланти ва улкала халкь сабурагарли хIерли саби чедибдешличил нушала бургъанти хъули чарбулхъниличи. Гьайгьай, дергъла цIара дишахъи, даршудешла заклизир далай-делхъла гьайбатти агурбира зайдухъахъи. Сепайда, нушала пикрумазирадли ва балгназирадли дигахъули ахIен бургъантала кьисматуни.

Амма лер гьамадли ахIенти замунтазир уркIи пахрули бирцIахъути анцIбукьунира. Дубурлан дурхIнани дергъла майдайчир дирахъути гъабзадешла баркьудлумачила ва илди улкали шабагъатлабирниличила баянти дашули сари нушачи.
ХIера, Дахадаевла районна Уркухъла шилизивадси Нариман МяхIяммадовлис Суворовла медаль бедниличилара хабар баиб дубурлантачи. Н.МяхIяммадовли арбякьунси дусла февральличирадли дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирули сай. Бургъантала гьала тIашдатурти хъарбаркьуни тамандирнилизив декIарухъни багьандан бедибси саби илис илгъуна шабагъат.
«Суворовла медаль – Россияла Федерацияла па­чалихъла шабагъат саби. Ил 1994 ибил дусла мартла 2-личиб кабизахъурси саби. Медальлис урусла чевяхIси полководец, генералиссимус Александр Васильевич Суворовла у бедибси саби. Иличил шабагъатлабирути саби улка ва илала хъархIерагардеш далтахънилизир бутIакьяндеш дирухIели гьабзадеш ва гьунарти дакIударибти, санигIятлашалти ахъти устадеш чедаахъибти. Суворовла медальличил Нариман шабагъатлаварни илини дявила майдайчир дурадеркIибти баркьудлумас бедибси ахъси кьимат саби», — буриб районна бекI МяхIяммад ГIябдулкьадировли.