«Гьарбизуни дираб!»

Мушулбашнила дунъяла аб­занала чемпион Жамалудин ГIя­лиевличил Хайдакьла рай­он­­на бекI ГIялим Темирбулатовли их­ти­­латбариб.

«ОРЕN FC 25» турнирличиб цаэсил мер кас­ниличил ил мубараквариб. Ил турнир ду­ра­беркIибсири арбякьунси дусла ахирличиб.
«Жамалудин ГIялиев гьачам-гьатIи чем­пион ветаур. Дила пикрили, нушани ил UFC-лизивра чейэхIе. Районна халкьла ва руководствола шайчивад ил уркIи-уркIилавад мубаракирулра! Дахъал гьарбизуни дулгулра!» — викIи ил.
Ихтилатлизиб ГI.Темирбулатовли Жамалудинна арадешличилара хьарбаиб.
«Турнирлизир бутIакьяндеш дарахъес живарибси манзил хIу зягIиплиригу, жагали хIядурлира хIергади. Къиянни ахIенрив хIед?» — хьарбаиб илини.
«Операция барили гIергъи, 8 баз хъулив калунсири. Ца баз абзаначи хIядурикIули калунра. Къияннири, амма чедибдеш сархес бажардиикира», — иб Ж.ГIялиевли.
Чемпионни баркалла багьахъур ГI.Те­мир­булатовлис ва сунела Хайдакь машгьурбарес гъирачевли узес чесиб.