«ГIеб-гIебалгьуси тIамаван зайдикIули кавлан»

1941-1945-ибти дусмазир гIяхIцад дявти де­тауртири, чулира фашист-Гер­­ма­ния­ли­чибад чедибдеш гъам­бирнилизи мекелли халаси пай кабихьибти. Илди­гъун­та­зи­бадли ца саби Сталинград багьанданси дяви, сабира тарихла игитлати бяхIянази бегIлара цIакьсиван каберхурси.

***
Сталинград багьанданси дяви кIел манзилличи буртIули саби: Сталинград балтахънила (1942 ибил дусла июльла 17-личибад ноябрьла 18-личи бикайчи) ва чебулхънила (1942 ибил дусла ноябрьла 19-личибад 1943 ибил дусла февральла 2-личи бикайчи). КIиибил бутIализир Сталинград буцес пик­рибарибти душмантала гIяскурти советский халкьли тIутIукьякьядарибтири.
Фашистунала гIяскуртани, Орёл шагьарла югла шайчирти нушала гIяскурти дячIес, Волга хIеркIличи дурабухъес, Дон ва Кавказ дуцес пикрибарибсири. Крымлизиб ва Харьковлизиб кадикибти дургъбазир советский гIяскурти душмантас удидикнила гIяхIдешли, фашистунас цIакьани имцIадиахъес имкан­ба­кIибсири. ХIунтIена ГIярмия гIелабяхI башулри. ДуцIрумла гьужумлизиб душмантас советский халкьла оборона къяббердили, Донничи, гIур – Северный Кавказлизи ду­ра­бухъес имканбакIибсири. Сен­тябрьличиб душманти Сталинградла дуба-карчIализи дурабикибтири. Сталинград буцахъес багьандан, генерал-полковник Паулюсла бекIдешлиубси 6-ибил гIярмия декIарбарибсири, сунезира 13 дивизия кадерхурси. Сталинград багьанданси дергъ бехIбихьибсири. Волга хIеркIла мер-мусаличибти нушала бургъанти бячIи, душман Кавказлизи ухIнаулхънила урехи акIубсири ва кьяркьси дяви кабикибсири.
Душман вячIес багьандан, советский халкьли лерилра цIакьани дяхIчиаибтири. «Ни шагу назад!», — сабри ВатIа буйрухъ. Сталинград балтахънилизиб шагьарла руководстволира халкьлира гIярмиялис халаси кумек гIеббаахъибсири. Душма хIярхIубала удир заводуни ва фабрикаби дузес даимдиубтири.
Сталинград багьанданси дявилизир 1942 ибил дуслизиб МяхIячкъалализиб акIахъубси 91 ибил Мелитопольла лишанчибала дивизиялизи каберхурти гIяхIцад дагъистанлантанира бутIакьяндеш дарибтири ва гъабзадеш чедаахъибтири. Сталинград багьанданси дявилизир СССР-ла Игитуни – урусланти Николай Подорожныйли, Анатолий Хуторянскийли, Пётр Крутовли, тат Шатиель Абрамовли, булегиби Амет-хан Султанни ва Цахай Макаевли бутIакьяндеш дарибтири. Хасавюртла районна Минай-Тугай шилизивадси чячян Ханпаша Нурадиловли Сталинградличи гъамирути мер-мусаличиб душма 920 гIярмиц ва офицер кабушибтири. Ахъушала районнизивадси дарган МяхIяммад БяхIяндовли душма кIел танк даргаибтири ва хIяйна душмантачи чевхъунсири. ГIяхIгъабза дубурлан Ленинна орденничил шабагъатлаварибсири. ГIяндилизивадси старшина Ибрагьимовли, Сагъратльлизивадси ХIяжиевли, лавашакан З.ГIяб­дуряхIмановли, хайдакьлан С.ГIялисултIановли, сергокъалалан ГI.Пу­ле­нов­ли, ванашимахьилан Р.ХIяжиевли, мургуканти Ш.Рабазановли ва М.Багьаудиновли, ногъайлан К.Кидирниязовли, Дербентлизивадси капитан Куксани, Голотльлизивадси Р.ГIямаровли, Бабаютлизивадси Батирхановли, Кубрализивадси ГI. ГIямаровли, Джабализи­вадси С. Деврежбековли, Телетльлизивадси ГI.Гьи­тиновли, Къумторкъалализивадси М.-З. Баймурзаевли, МяхIячкъалализивадси В.Бек­лемишевли, А.Халиловли, Л.Брюзгинни ва К.Каяевли, дявила тухтур М.МяхIяммадовли Ста­­линг­рад балтахънилизир бутIакьяндеш дарибтири. Илкьяй­дали, комсомолла членти А.На­заровли, М.-З.ГIяб­дул­­ма­на­повли, ГI.ГIя­лиевли, И.Бей­бу­ла­товли ва цархIил­та­нира Ста­линград багьанданси дявилизир чIумати дебш касибтири.
Гьайгьайрагу, Сталинград ба­гьанданси дявилизир дубурлан хьунул адамтанира гъабзадеш ва игитдеш чедаахъибтири. Дергъла майдайчибад Е.Куценкони сунела хъуцI­румачиб, бяхъибти 64 бургъан дурасибтири. Иличирли Куценко ХIунтIена Байрахъла орденничил шабагъатларарибсири. Сталинград багьанданси дявилизир П.Минкаиловани, В.Яце­ненкони, цаибил даражала радист ва связист В.Ха­ну­каевани, Т.Бухановскаяни, Е.Панаен­ко­ни, А.Фенд­риковани, А.Борисенкони ва цар­хIил­танира бутIакьяндеш да­риб­тири.
1942 ибил дусла дуцIрум­ли­зир ва гIебш­ни­лизир кадикибти кьяркьти дургъбазир душма чедулхъути гIяскурти даргаибтири ва советский бургъанти душмантачи чебухъахъести шуртIри акIахъубтири. Волгаличибси дявила сагаси манзил бехIбихьибсири. Совет хIу­куматла Верховное Главнокомандованиели душмантала гIяс­­курти алавдурцнила ва ил­ди агар­дирнила хIекьлизибси план хIя­дур­ба­рибсири ва илис «Уран» ибси ура бедибсири.
Сталинград багьанданси дергъ бегIлара кьяркьсилизи хал­­бирули саби. Тарихчибан­и бейгI­ни хIясибли, душмантани Ста­линг­рад­личи игьубти хIяр­хIу­ба­ла лугIи арагIебли пачалихъ ванзала къакъличибад агарбаресра баили, имцIара булхъули саби. Амма, Сталинградла бургъантани, цIала шив­ши­тIайзибад уруххIебиубли, шагьар душма кьялшубази хIебикахъиб.
ВатIан балтахъантала игитдеш нушала улкалира ахъли кьиматладариб: 700 азирличибра имцIали адам ордентачил ва медальтачил шабагъатлабариб, илдазибад 114 – СССР-ла Игитла уличи лайикьбикибтири.
Сталинград багьанданси дяви ЧебяхIси ВатIа дергъла тарихлизибцунра ахIи, ара­гIеб­ли дунъяла тарихла бяхIлизира даимлис минабиуб. «ХIунтIена ГIярмия ва Сталинград ибти дугьби дунъякад арцуртири, ва илди инсаниятла тарихлизибад гIеб-гIебалгьуси тIамаван зайдикIули кавлан», — белкIунсири 1943 ибил дуслизиб хабардерхурси Чарли Чаплинни. Сталинград багьанданси дявилизиб чедибдеш сархибхIели, Пабло Нерудани ибсири: «Иш анцIбукьлизиб гъабзадешла орден ванзала михъирличи баршили саби». Душмантала генералли вируси Ганс Деррли сунела «Поход на Сталинград» бикIуси жузлизиб белкIири: «1942 ибил дуслизиб Сталинград дунъяла дергъла хIекьли халаси барсдешла мерли бетаурсири. Сталинградла удиб кабикибси кьяркьси дяви Германиялис дебали декIси удибикнили бетаурсири, Россиялис – ЧебяхIси Чедибдешли».
Сталинград багьанданси дяви фашистунала Германия ва илала гIярмия кутурдиънилис бехI­бихьудли бетаурсири. Ит­хIейчирад 80 дус ардякьи диалра, илала чебяхIдешличила сезаманалра хъумхIерту. Маршал Г.Жуковла гъай хIясибли, Сталинград багьанданси дявилизиб нушала бургъантани сархибси чедибдеш илцадра мягIничебси саби. МажахIят, гьаннара цалра гьимикарли Волгаличиб сархибси чедибдешла кьадри-кьимат камдиахъес виэс.
Западла улкнала гьаннала руководительтани – гьалаб нушачил цабиубли бузули калунти – Сталинградла удиб кибикибси дявиличила хIясилти хъумкартурли, фашис­тунала Германияла хатIаби ва баркьудлуми тик­рардирули са­ри. Украинала миллатчиби Россияличил къар­шили бургъахъес ярагъличил гIеббурцули саби. Амма, чула кумекличил фашистуни чедибиркниличи дугIли умутбихьили саби илдани. Россия мутIигIхIебикIур. Халкьли Сталинградла удиб кабикибси дявиличила, нушала бургъантала игитла гьунартачила хъумартурли ахIен. ХIера, илди гьунартани гьанна дявила хас­си балбуцлизир бутIакьяндеш дирути улкала марти уршби уркIичеббирули саби. Россия бутI­надбарес, чус мутIигIбакIахъес, тIабигIятла сур­сатуни дилгIес дигути Западла улкнала руководительтала пикруми детхIедурхар. Россияла халкь цауркIбиубли саби ва, итхIели со­ветский халкьливан, душмайс чIумаси бяхъ чегахъес хIядурли саби. Халкьла цIакь цадешлизиб саби. Историяла дурсри гьандиркахъес гIягIнибиркур!