«ГIяхIсиличи бирхауди хьурабирулра»

Сагаси Дусла байрамлис гьалабси бархIи ДР-ла Халкьла Собраниела депутат Шамил ГIямаровли «Хьулани-кьасанала ёлка» бикIуси лебил Россияла балбуцлизир бутIакьяндеш дариб. Илини ёлкаличирад Украинализиб бетурхуси Россияла дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирути бургъантала дурхIнала хьулани-кьасаначилти 10 кагъар касиб.

ДурхIнала хьулани детерхахъес имканбикIниличила балули, Лавашала районнизивадси СултIан ШяхIбановли гIуррара савгъатуни асиб.
Сунела кумекчибачил, илкьяйдали Лавашала ва Хьаргабла (Гергебильла) районтала дявила комиссариатла жагьилти гIярмиялизи жибирнила ва хIядурбирнила отделениела начальник ХIясан Нахбаровличил, Лавашала районна администрацияла бекIла заместитель МяхIяммад Идрисовличил варх Шамил ГIямаров дурхIначи гIяхIладли вякьун, ва илдас савгъатуни дедиб.
«Гьайгьайрагу, дурхIнала дигIянати хьуланани, чулира Сагаси Дусла байрамлис гьаларти бурхIназир кагъуртази лукIути, нушала уркIбачи гьарли-марли асарбирули саби. БиштIатала хьулани гIямрулизир детурхахъули, нушани дурхIназиб гIяхIсиличи бирхауди хьурабирулра», — буриб Ш.ГIямаровли.