Ветеран разивариб

Дахадаевла районнизив лев­си ца ЧебяхIси ВатIа дергъ­ла бутIакьянчи Кудагула ши­ли­зивадси Ражаб Рабаданов районна бекI МяхIяммад ГIябдулкьадировла шай­зи­­вадли илала заместитель ГIяли­сул­тIан Мя­хIям­мадовли Сагаси 2023 ибил Дус­личил му­бараквариб.

ГI.МяхIяммадовли ветераннис арадеш, талихIчерти дахъал дусми диубли дигниличила багьахъур ва районна администрацияла шайзибадли савгъат бедиб.
«ЧебяхIси ВатIа дергъла бутIакьянчиби нушани халаси хIурматличил алавбурцути саби. Илди нушала халкьанала ит кахси дергълизир чедаахъибти игитдешла ва гъабзадешла мицIирси тарихлизи халбарес вирар. Нушала ветерантани балуси саби чучила нушани хъумхIертни, ва чучил гьунидаэс, мубаракбарес хъули дашни.
ИшбархIи бегIлара гьалабси яргализиб наб дигулра Ражаб Рабадановлис арадеш, талихI, юртлизир баракат ва мурталра сунела мякьлаб гъамти адамти камхIебиубли», — белкIири муниципалитетла руководительла кагъарлизиб.
Ражаб Рабаданов илкьяйдали Пачалихъла Думала депутат Жамаладин ХIясановла шайзивадли илала кумекчи МяхIяммад ГIялибулатовлира Сагаси Дусла байрамличил мубараквариб.
«БекIла чедиб даршуси зак, чеалкIуси наслулис талихIчебси челябкьла ва нушала ВатIайс хIуни дарибти лерилра гIяхIдешуни багьандан, хIед баркалла багьахъес дигулра. Мурталра разидешуни дихаб хIела дурхIнани, илдала баркьибтани ва илдачибадли акIубтани! ХIед мурталра иш дунъяла гIяхIдешуни, уркIила ванадеш, даршудеш, балгундеш, талихI, гьарбизуни ва разидеш дахъал дусмазир диубли дигулра», — буриб М.ГIялибулатовли.
Сунела яргализиб ветераннира районна руководстволис ва Пачалихъла Думала депутатлис сунечи пикри бяхIчиаънилис, кумек гIеббаахънилис баркалла багьахъур ва илдала бузерилизир сархибдешуни диубли дигулра или буриб.