Илди мяхIкамдирнила мурадличил

Нушала гIямрулизиб лебгIеб халаси ва мягIничебси мер бурцуси саби нешла мезли. БегI гьалаб гьарил виштIасили бу­руси девра «неш» ибси са­би, сабира вегIла хала бегI­та­ла лугъатличил ируси. Или­чиблира багьеслигу нешра неш­ла мезра нушаб дурхъати кьис­матла савгъатуни диъни. Нешла мез хъумартурсини рахъ­х­Iи агарли сунела нешра хъу­мартес вирар викIалра хатIа бетхIерар, сенахIенну илди нушаб илцадра гъамти, дурхъати, хIяжатти сари.

ГIергъиси замана нешла мез­личила ва илди мяхI­кам­да­­рес хIяжатли биъниличила гIя­лимтани, писательтани, поэ­ту­нани, журналистунани, му­гIял­лимтани ва цар­хIилти са­ни­гIятунала ва­кил­тани мурталра гъай ахъдур­цули сари. Илди дурхIнази ункъли дагьахъес хIяжатсира саби. Нешла мез гьарил адамлис букуси кьацIван гIягIнити сари, ва илди мяхIкамдирес лебтасалра цIакьани ибкьаэс чебиркур.
ХIера, илгъуна масъала ахъбуцили, гьалабван Дахадаевла районна администрациялизиб «Даргала анкъи» бикIуси дарган мез гьаладяхI дашахънилизиб бузуси жамигIятла хIяракатла гьунибаъни бетерхур. Балбуц дураберкIиб «Даргала анкъи» бетуцла руководитель, «Гьалмагъдеш» журналла редактор Кьади ГIя­ли­сул­тIановли бекI­деш дирнила удиб.
Ца­ла­бикиб­тани нешла мез мяхI­кам­дирнила масъала хIер­бариб, хIяракатла бутIа­кьян­чибала произведениебала сборник цалабирхъниличила гъай детаур.
Гьайгьай, ишхIелла манзиллизиб лебгIеб челукьусили берарули саби нешла мез мяхI­­кадирни. Гьунибаънила бу­­тIакьянчибани балахъуливан, гIергъиси замана вегIла мил­­­латла мез детихънила урехи алкIули саби. Школабазиб, дурхI­­нала унхъразиб ва цар­хIилти мераначиб дурхIни урус мез­личилцун гъайбикIнили илгъуна балагардеш алкIахъули са­би. ВегIла нешла мез агар­ди­ал­ликIун миллатла культура, хала бегIтала гIядатунала бетуц агар­диэс асубирар. Цала­би­кибтани балахъулри дурхIни чула хъалибаргуназиб, багьудила учреждениебазиб ва цар­хIилти мераначиб нешла мез­личилцун гъайбикIахъес хIя­жатли биъниличила.
Балбуцличи цалабикибти лерилра даргала районтала вакилтани чула пикруми дуриб. ЦабутIаван хIейгеси анцIбукь саби шимазибадли адамти шагьуртази гечбирни ва биштIатачил бегIти чула мез­­личил гъайхIебикIни.
«Нешла мез мяхIкам­дир­нила даража гьалабяхI арбукес вирар хъалибаргуназиб бегIти чула дурхIначил хала бегIтачирад нушаб дурхъаси букьурли даибти дарган мез­личил гъайбикIалли. Илкьяй­да­ли багьудила учреждение­ба­зиб ва жамигIятла мер-му­са­­личибра дурхIни нешла мез­ли гъайбикIахъес бурсибарес чебиркур», — буриб Кьади ГIялисултIановли.