…БутIакьяндеш дирахъути ахIен

Ноябрьла 1-личиб Россияла Ярагъладарибти ЦIакьаназиб къуллукъбарахъес жагьилти жибирнила хIяракат бехIбихьиб. Гьанна нушала улкали дявила хасси балбуц дурабуркIниличил бархбасахъи, халкьла суал алкIули саби. ГIебшнила манзиллизиб жибарибти гIярмицунази дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирахъутив?

ДР-ла дявила комиссар Дайтбек Мустапаевли буриливан, дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирахъути ахIен. Иличи че, илди Россияла сагати регионтазира – ДНР, ЛНР, Херсонна областьлизи ва Запорожьелизи бурхьути ахIен.
Иличила гьалабванра бурибсири Генштабла бекIлибиубсигъуна организационно-мобилизационное управлениела начальникла заместитель Владимир Цимлянскийли: «ГIярмицунази ва илдала бегIтази аргъахъес дигулра – гIярмиялизиб къуллукъбарахъес жибарибти жагьилтази Украинализиб бетурхуси Россияла дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирути ахIен. Дус дикибхIели, гIярмицуни хъули бурхьути саби».
Д.Мустапаевли бурни хIясибли, гIебшнила призыв хIясибли 3,5 азир дагъистанланни гIярмиялизиб къуллукъбиру.
Жагьилти гIярмиялизи жибирнила тяхIяр-кьяйда дарсдиубли ахIен, чIянкIли ца базла кьанни жибирницун ахIенси. Ил улкализиб кабизурси агиличил бархбасунси биъниличила багьахъур оборонала министр Сергей Шойгуни: «ГIебшнила призыв ца базла кьанни дурабуркIни ишбархIи дявила комиссариатуначи дахъал хIянчи хъардикни багьандан саби. Ил багьандан нушаб сегъунтилра хатIаби диубли дигули ахIенра».
Эгер хIушаб гIебшнила призывла хIекьлизирти баянти дагьес дигули диадалли, ДР-ла дявила комиссариатла буцIарси линияличи – 8(8722) 63-88-69; 263-88-86 – зянкъдяхъес дирудая.