Гьаркьятазибад цали бетаурси

ИшбархIи Дагъистан тIутIи дашахънила ва ил кья­ли гьалабяхI башахънила шайчир гьаркьяти ре­гион­тазибад цали бетарули саби.

Советский манзиллизиб Дагревкомли, экономикала гIямрулизиб тIутIи дашахънили мягIничебси мер бурцни пикрилизи касили, 1920-ибил дусла ноябрьла 18-личиб тIутIи дашахънила ва чягъир дирнила отдел алкIахънила хIекьлизибси хIукму кьабулбариб, илис «Вино» ибси ура бедили.
«Дагвино» комитетли саби акIахъубси бар­хIи­ли­чи­рад чягъир дирнила асилти гIядатуни даимдариб, ва ишбархIира белгиси кьяли республикала гьар­кья­ти агропромышленный комплексуназибад ца са­би.
Бурес чебиркур, республикализир ноябрьла 17-19-ибти бурхIназир Дербент шагьарлизир «Дагвино» комитет 100 дус бирнила байрамла далду­цуни дурадеркIес пикрибарили саби. Илдазир бу­тIа­кьяндеш диру Федерацияла хIукуматла органтала, Россияла декIар-декIарти регионтала вакилтанира.
Байрамла программализир лер конференция, тIутIила продукцияла ва халкьла някъбани дарибти ваяхIла выставка, чягъир дирути гьаркьяти предприятиебази архIяби ва цархIилти далдуцуни.
ГIяхIлас илкьяйдали чягъирла-коньякла предприятиебани дурайути масани халдаресра имканбикIур.
Ахирличиб мажлисла бутIакьянчиби шала-ма­кьам­­тала фонтанничил тянишбирар, буркьа Дер­бент­лизибкад къунзбулхъан ва Нарын-Къалализи аркьян.