«Халати ва хайрилати мурадуни тIашдалтеная»

Нушаб ца тамашала жагьил адамличил тянишдиэс игъбар­биуб. Илис СултIан Рабазанов би­­кIар. СултIан МГИМО-ла Уп­рав­лениела ва политикала фа­куль­тетла 3-ибил курсла сту­дент сай.

Селичивли тамашаизура ил адам? Жагьил, сунела дусми хIясибли ахIи, духуси сай, ВатIайчи дигилира вицIили сай. Илис бикьридеш дирули сари илала замана буркIнила гIядатунани – дуцIрумла каникулти, спортлизив виркьнила дурабад, или­ни сунес ахIерси Дагъистан Республика маш­гьурбирахънила къайгъназир дуркIули сари, бурасли – Дагъистанна халкьла культураличил сунела Москвализибадти юлдашуни тянишбирули саби. Нушала белкIла игитла илди бахъал саби, сенкIун ил урегал дус учIули калунси А.Невскийла уличилси Кодетский корпуслизибадти юлдашунала сияхI МГИМО-лизи­бад­ти цакурслантани чеби­цIа­хъиб.
Дагъистанлан сайливан СултIан дунъяличибра маш­гьурси вузла преподавательтала хIурматличил пайда­лаикIниличила нушала сегъунтилра ташмишдеш агаркъира, нуша илала факультетлизи дугьадизурра, студентла белчIу­ди­личила хьархъардяхъес или.
Филологияла гIилмуртала кандидат, англияла мезла шайчибси 6-ибил кафедрала преподаватель Климинская Светлана Леонидовна иличила бурес разирикиб, иличи че, илгъуна пергер урши айкьнилис, бегIтас баркаллала дугьбира дархьиб.
«СултIан Рабазанов ца дус набчив учIули калун. Ил манзилла ухIнав сай жавабкарси ва гъирачевси студент виъни чебаахъиб, сайра гьар мурталра багьудлумачи гьуцIси.
СултIан дурсрачив серхурли узусири, илини секIал хIясиббарес ва сунени барибси саркъахъили баянбарес бала. Творчествола хIянчурби дура­дур­кIухIели, илини сай пикриикI­нила урхI­мешуахIендеш чебаахъиб.
СултIан дебали адуцалачевси ва чихъти адамдешла вегI жагьил сай. Гьар мурталра малхIямли гъайикIар, преподавательтала ва цархIилти студентунала хIурматбиру.
Илгъуна студентличил рузес наб дебали гIяхIбизур. СултIаннис гьарбизуни ва гIяхI­дешуницун диаб!
Илкьяйда, СултIанна бегI­тас баркалла багьахъес дигулра, уршилис пергерси бяркъ беднилис. Гьайгьайрагу, СултIанна сархибдешуназиб илдалара пай лебси саби», — сунела пикри багьахъур Светлана Леонидовнани.
БикIуливан, гьарахъдешли адам гъамируси сай. ВиштIахIейчивад рес­пуб­ликала дурав вахъхIи калнили Сул­тIаннизир сунела Дагъистанничи диги цIакьдиахъубли сари. Илис республикала районтикад шадиввашес дигахъу.
«Хаслира имцIали дила хала бегIтала районтази вашес дигахъис – дудеш акIубси Хайдакьла районна Пиляхъила шилизи ва неш акIубси Хунзахла районна Харахила шилизи. Гьанна илди набра ахIертили детаурли сари», — викIи нушала белкIла игит.
Гьарли-марли, 19 дус виубси СултIан кьасчевси, къайгъичевси жагьил сай. Ил халаси хIяким ветаэс ва дудешливан Дагъистаннис пайда хес хьуликIули сай. Сул­тIанна дудеш Рабазан Рабазановли сунела гIямру дедибси сай, биштIаси Ва­тIайзиб паргъатдеш калахъес багьандан.
Бурасли, СултIан дудешлизивад жявли мяхIрумиубсири. Ил, сунела къуллукъласи чебла ихъухIели, хIиллакартани кавшибсири.
ГьанбиркахъехIе, 2013 ибил дусла октябрьла 24-личиб, МяхIячкъалала Нуровла уличилси кьакьалабси 24 ибил юртла мякьлаб, баргиуси ярагъличил хIиллакарли РФ-ла Дагъистан Республикализибси Управлениела МяхIячкъала шагьарла Ленинский районна следственный отделла старший следователь ухIнавси машина баргаибсири. 36 дус виубси Рабазан Рабазанов дяхъурбазивад больницализив таманкайубсири.
Россияла Федерацияла Президент Владимир Путинна ХIукму хIясибли, къуллукъласи чебла ихъухIели, гъабзадеш ва урехиагардеш дакIударни багьандан, Р. Рабазанов вебкIили гIергъи Гъабзадешла орденничил шабагъатлаварибси сай. Илкьяйда, РФ-ла СК-ла Председатель А.И. Бастрыкинна хъарбаркь хIясибли, Р.Рабазанов «Къуллукъла чеблалис мардеш багьандан» бикIуси медальличил вебкIили гIергъи шабагъатлаварибси сай.
2015 ибил дусличибад МяхIячкъалала 18 ибил школали илала у бихули саби.
«Дудеш баркь-бацличи де­бали чекайзурсира вири, ца­заманализив — дебали малхIямсира. Ну, се-биалра асили, разивирес дигахъи илис ва гьарил дила тилади дураберкIес гъазализив вири. Амма учIес вехIихьибхIели, ил набчи тIалабкарли вири.
Гьанбиркур, 4-ибил класслизиб Англияла мезла дарс белчIес наб хIейгулри, илхIели дудешли, ну жузличил ца хъули ухIнаили, унза гIекIибтири, дарс багьайчи.
Наб дебали дудешла илгъуна баркьуди хIейгибизур, амма дарс багьурра. ИлхIели илини цIакьбарили буриб: «ИшхIейчибад Англияла мезла дарс хIуни цIакьани кIир­ка­дарили руркъес гIягIни­биркур!» МугIяллим булан тIалабварибсири, ну учIахъес. Гьанбиркур, ну итхIели дебали гьимуркIусири дудешличи, амма гьанна илис баркалла викIулра, сенкIун, илала гIяхI­дешличибли, ну Англияла мезличил азадли гъайикIес бур­сивиублира», — дудешличила гьанбикуни дуриб СултIан­ни.
СултIан Рабазановла неш Залина ГIябидовнас суненицун уршби кьяшмачи тIашбатес гьамадли ахIенри. Амма ил масъала арзес риъни нушани гIячихъли чебиулра, пергер жагьил адамличи хIердикIухIели. Ил вебкIибси мурул узули калунси РФ—ла СК-ла Дагъистан Республикала Управлениелизир рузули сари.
«Гьалжана нешанала кьяшмауб бирар» бикIар халкьлизиб. Дила пикрили, ил хIекьдеш саби. Дила неш мургьила адам сари. Илизирти рухIла чIумадеш ва адуцалачердеш багьандан нуни хIурматбирули вирус. СенкIун, ил дудеш хабарагарли арукьнила дардли рицIили риалра, сарира кьяшмачи тIашризурли, нушара адикьес сунезир цIакьани даргес риуб.
Ишгъуна имкан пайдалабарили, нешлизи черрерхахъес тиладибирулра, цацахIели нешла уркIи хIергъули, ил чуйнара рачарархахъни багьандан. Черрерхи, неш», — мукIурвакIиб СултIан.
Нушала жагьилтази се бурес вируда? ибси суайс МГИМО-ла студентли иб: «Дагъистанна жагьилти дебали саберхурти ва пагьмучебти саби. Илди халати ва хайричерти мурадуни тIашдалтес, илди хIясибли гьалабяхI башахъес жибираси. Къияндешуни гьар-чинаралра дирути сари, амма илди дяхIяэс вируси сай, гъира лебли биалли. Илала дурабад, нушала жагьилти дипломатияла гIилмулизиб имцIали чебиэс дигахъаси».
ИшхIелла багьахънибала манзиллизиб Интернетла сетаназир дахъал имканти лер, чидил-дигара кьялилизир сархибдешуни диахъес багьандан. Амма илаб халаси урехира лебниличила хъумартес асухIебирар, сенкIун адамла дагьриличи асарбарахъес дигусилис сегъунтилра гьалабизуни агара. Жагьилтас СултIан Рабазановла гьуни гIибратласили бетарниличи ва гIямрулизиб гьариллис бархьси гьуни чеббиркIниличи дирхулра. СенкIун цацадехIти гIямрула хатIаби гьардарес къиянни бирар, яра бекIлил хIейрар!