Имканти гьарзадикIахъули

«Дагъистан» РИА-ла редак­ция­лизиб дураберкIибси пресс-конференцияличир ДР-ла лугIур­ба­ла технологияби гьаладяхI да­шахъ­­ни­ла министр Юрий ХIямзатовли жур­на­лис­ту­нала суалтас жавабти чардатур. Бал­буц­ла мурад гьалабван дураберкIибси «Кавказ-2022» РИФ-личир хIердарибти ва цар­хIилти аргъбаибти масъулти баяндарни сабри.

Министрли буриливан, «Кавказ-2022» мажлисличир гъамси заманализир нуша­ла улкализиб дураибси «программное обеспечениебачи» (компьютерла гIягI­­ни­­ахъала) шурдухъести имканти хIер­да­рибтири.
«Ил масъала гьамадси ахIен, амма ил багьла-багьлали арзес гIягIнили саби. Россияла Президентла хIукму хIясибли, 2025 ибил дусличи бикайчи багьахънибала шайчирти лерилра ваяхI нушала улкализир дурайути ваяхIличи шурдатес гIягIнибиркур. Нушала улкала «программное обеспечение» халати гунзрачил гьалабяхI аркьули саби», — викIи Ю.ХIямзатов.
Илини илкьяйдали багьахъур, IT журала кьялуби гьаладяхI дашахъес багьандан, ишбархIи, регионнизир кьяйда, улкализирра дахъал имканти алкIахъули сари или, илдала лугIилизир – предприятиебас ва хIянчизартас кункдешунала программаби пикридирнира.
Балбуцличир ахъдуцибти суалтазибад ца сабри дахъалгъунти социальный бяхIчибизла къуллукъуни электронный жураличи шурдалтахънила масъала. Илдазибад хаслира имцIали бузахъуси ва адамтасра гIяхIбилзуси гIягIниахъалали бетаурли саби «Госуслуги» сайтличибси «Запись к врачу» бикIуси раздел.
«Запись к врачу» бикIуси гIягIниахъала лерилрара-сера поликлиникабазиб бузахъули саби. Илала дурабад, илала бузери гьатIира ункъбиахъубли саби. Гьанна тухтурличи укьес багьандан, вегIла поликлиника чидил сабил, тухтурла у сегъунал, илала график ва цархIилти баянти дагьес вирар, «витрина данных» бикIуси гIягIниахъала пайдалабарили. Ил механизмали техникала шайчирти хатIаби камдиахъес ва адамлис сайтличил гьамадли пайдалаикIахъес имкан лугули саби», — баянбариб министрли.