ГIяхIсиличи умут бирхьехIе

Сагаси дус бехIбихьиб. Илис нуша сагати уркIила умутуначил ва хIяланачил, гIяхIдешличи бирхаудиличил гьунидаира. Лебил дунъяла адамтачи бакIибси къиян чебарбукахъес ЧевяхIсилизи тиладибирулра. Сецад адамтала жан къябдердахъиба тIинтIбиубси коронавирусла чейхъуси изай.

Гьанна бусягIят изала тIинтIбикIнила шайчирти тяхIяр-кьяйда сегъунти сарил чумал тухтурличил нуни ихтилат дураберкIира.
Илдазивад ца сайри, Москвализибси Н.И. Склифософскийла уличилси къалабаси кумекла гIилмула хIялумцIлабала институтлизив узуси уркIила тумала хирург Шахов МяхIяммад НурбяхIяндович.
— МяхIяммад НурбяхIяндович, коронавирусла чейхъуси изала тIинтIбикIни хIярхIхIебиублив гьанна. Сегъунти сари аги-кьяйда хIу узуси больницализир?
— Гьанна бусягIят зягIиптала лугIи камбикIули саби. Изала тIинтIбикIнила шайчир сагати дарсдешуни кадиркули ахIен.
— ЗягIипти-ургаб имцIали сегъунти гIямрула адамти къаршибиркули?
— ИмцIаливан ургарти гIямрула ва халабетаибти адамти саби.
— Тухтуртани бусягIятла манзиллизиб сегъуна кьимат кабалтули?
— Изала гIелабяхIбиубли хьалли, гьачамлис ил бетхIейхъур. Аллагьли ахIи, балусира ахIенгу, — иб илини пишвяхъили.
Амма «хIунтIена зона» сагаси дус кабикайчи кавлан или бурули саби. Москвализиб гьанна ковидличилти зягIиптас хасбарибси халаси госпиталь абхьес ибти гъай лер. Лерилра цархIилти больницаби гьалар кьяйда дузесаэс пикри саби.
— Вакцина барахъибти адамти лебу зягIипти-ургаб?
— Вакцина барахъибти зягIипбиркути анцI­бу­кьу­нира лер. Амма илдигъунти дебали камли саби ва гьамадли изала чекайсули саби. Нушала больницализиб, вакцина барахъибти декIли зягIипбикнила цалра анцIбукь гьанналауб хIебиуб.
— ГIяхIси, МяхIяммад НурбяхIяндович. Халаси баркалла, нушачил ихтилатбарес замана баргнилис. ХIянчилизиб гьамаддеш биаб.
— Баркалла хIушабра. Лебтасалра арадеш булгулра, мяхIкамли диреная.
Дагъистаннизиб коронавирусла чейхъуси изала тIинтIбикIес бехIбихьибхIейчирад, МяхIяч­къа­ла­лизибси цаибил больницала «хIунтIена зона»-лизир рузуси пульманолог терапевт Кьурбанова Фатима Мухтаровначилра халаси ахIенси ихтилат бетерхур.
— Фатима Мухтаровна, се бурес рируда ил изайчила.
— Гьанна нушала больницализибти зягIиптала кьадар хIярхIбиубли саби. Амма изала беткахъили ахIен. Сецад хIейгеси биаллира, ил гьачам бетхIейхъур или балахъули саби вирусологунанира.
—ЗягIипти-ургаб бахъал жагьилти лебу?
— БусягIятла манзил бахъал-декIар агара. Жура-журала дусмала адамти леб ишаб.
— Нушала республикализибра биштIати дурхIни-ургаб ил изайчил зягIипбикибти анцIбукьуни лерни мар сабив гьатIи?
— ГIе, мар саби. Ил изала кабизахъурти чумра анцIбукь диуб.
—ХIянчилизиб се къиянбулхъули хIушаб?
— Тухтурла хIянчи мурталра къиянси сабигу. Гьарилла жан дерцахъес нушани дирусигъуна къайгъибируси саби. Балулра, бамсурли саби лебилра тухтурти, адамти. Амма нушаб чIумадиэс ва мурталра дяхI-дяхIли ил изайчи къаршили кадилзес чебиркур. Аллагьлизи шурку дикIехIе.
— Ахирлизиб, гьанна кIел дус ковидла изайчи къаршили рузуси тухтур кьяйда, адамтачи сегъуна дугьабиз леба хIела?
— Халаси тилади саби, мяхIкамли диреная. Иза сегъунти-биалра лишанти дакIудиалли, лехIкамайхъудая. Тухтуртачи дугьадилзеная. Мурталра сахъли диреная. Лебтасалра арадеш.
— Баркалла, Фатима Мухтаровна, хIушабра арадеш биаб.
Илдачил ихтилат дураберкIибхIели, гьанна бусягIят зягIипбиркутала лугIи камбикIниличила нуни аргъира. ГIуррара вайтIахIебикили, илкьяйда аги калниличи ва гьатIира ункъбикIниличи рирхес дигулра. Лебтасалра чIумаси арадеш булгулра.