Вайси асарлиу хIебикахъес жибариб

«Ахъушала район» МО-ла туризмала, спортла ва жагьилтала по­литикала шайчибси уп­рав­лениела хIянчизартани ТIе­бек­махьила урга даражала школала бучIантачил экстре­­мизмализибад ва тер­рориз­ма­лизибад мяхIкам­деш бир­ни­ла чебкад ихтилат дура­бер­кIиб.

Гьунибаънила бекIли­биуб­сигъуна мурад сабри жа­мигIятла ва чеалкIуси наслула ил аргъбаибси масъалаличи пикри битIакIни, цали цала хIурматбирахъес бурсибарни, цархIилтачил уржили хIербиахъес жибарни, терроризмала гьарил баркьудили жамигIят тIутIукьякья­бир­ни­личила аргъахъни.
Хасти далдуцуни мягI­ни­черти диъниличила багьахъур ТIебекмахьилала школала директор Я.ХIусеновлира. «Терроризма – декIси такьсир саби, зулмукар адамтала кьукьялизибад цалабикибси. Ярагъ пайдаладирути, адамти билгIути, бахъал халкь цалабиркуси мерличиб баргбердни дурабуркIути адамти саби къачагъуни. ИмцIаливан илдала гIя­забтази ва гуж-зулмулизи бир­кули бирар чучиб сегъуналра гIяйибагарти адамти ва дурхIни. Россия терроризмала сеннира диэс асухIебирути лишантачил ва анцIбукьуначил гьаман бяхIигули саби. Амма гIергъити дусмазиб ил шайчиб нушала улкали мекелли халаси хIянчи дурабуркIнира чебиулра нушани», — викIи ил.
ГIур гъайухъун Ахъушала районна жагьилтала центрла директор ХI.МяхIяммадов. Илини Россиялизир къада­гъа­­дарибти кьукьнази барх­бикибти жагьилтачила хабурти дуриб. Илдигъунти барх­ба­сунани селра гIяхIси хIе­бир­ни­личила, чеалкIуси наслулис ункъли бучIес ва халатала хIур­мат­бирес гIягIнили биънили­чи­ла аргъахъиб.
Жагьилтала центрла хIян­чи­зар П.ГIяхIмадовли дурхI­­ни Интернет бузахънила тя­­хIяр-кьяйдаличил тянишбариб, социальный сетанала заралласи асарлиу хIебикахъес жибариб.