Бархьдеш гIямрула бетуцли биахъубли

Адам бегI гьалав цIа­ла ванадеш ва пай­да гIяшуллизи­рад­ли кайсес бурсивиубси сай. Багь­ла-багьлали сунела дагьри мурхь­дикIуцад илини сагати тя­хIурти дургес вехIихьиб ва гIямрула-яшавла шуртIри ункъ­диахъес гIяхIцад имканти гьарг­диуб.

ЦIализибад саби шандайс дебш кайсуси. Дубурла шимазибти дурхIнира кьисматла бяхъянас мукIурхIебикIули, илдала удиб дебшлабирути саби. Ил багьандан ахIену наслубачирад-наслубачи гъаб­задешла ва гьунартала хабурти дашути ва чеалкIуси наслулис мисалли детарути. ХIера, дургъбала къияндешунани виштIахIейчивадли Насрутдинра пикричевсили, кьасчевсили ва бажардичевсили ветаахъур. Бархьдеш гIямрула бетуцли биахъубли, халкьла гIямру къулайдиахъес багьандан лерилра гIямрулизив дахъал къияндешуни дяхIярули, чекайзурли узули калунси пасихIкар адамличила саби иш белкIра.
Насрутдинов Насрутдин Ильмутдинович акIубси сай Къарабудагъкентла районна Кьакьашура бикIуси шилизив. Насрутдинна дудеш Ильмутдин сай гIяхIъулали дургъбази арякьунсири ва нешра жявли ребкIибсири. 4 дус виубси узичил рухънакараибси хала нешличив калунсири 6 дус виубси урши. Янила манзиллизив хъулиб бугIярхIели, илис гьар бархIи урцуйчи вацIализи вашес чевкъусири.
Урцул бусягIятал игутири ва хъулиб ванадешра бахъхIи кавлуси ахIенри. Ит­хIелил пикриикIусири Нас­рутдин илкьяйда адамти инжит­хIебирули, цархIил тяхIяр баргес хIейрусира хъулри ванадиахъесил или.
ХалавикIуцад Насрутдиннизиб газ дугIли улкахъес хIебатурли, иличил адамтас пайда бихахъес ибси пикрира чIумабикIулри. Лерилра су­нела гIямрула шалдали бетаурси кьаслира уббухъун ил. Секьяйда сунела пикри гIямрулизиб бетерхахъес вирарал пикриикIулри, ва ил пикрили урши бузерила ХIунтIена орденна уличилси Грозныйла нефтяной институтлизира киб. Илав учIути дусмазивра дубурлан урши къайгъилизиври сунела пикруми детерхахъести гьундури белгидарес ва республикализирти шимира шагьуртира тIабигIятла газличил гIердуцести адамти баргес. 1957 ибил дуслизиб илаб белчIуди хъараахъурси Н.Насрутдинов, сунела дурхIяхIелла кьас гIямрулизиб дураберкIес къайгъилизиври. ИтхIели СССР-лизиб адамтала хъулразиб газ пайдалабарахъес къадагъабирусири. СенахIенну ил урехиласилизи халбирусири. МяхIячкъалализиб кабикибси анцIбукьлира илгъуна пикри адамтазиб чIумабикIахъулри. Жагьил дубурлан чина-дигара ваиб, ва республикала мер-мусаличиб газла кумекличил адамтала хъулри ванадирахънила масъулти ахъдуциб. «Дагнефтьлизи», «Даггазлизи» ва «Кавказтрансгазлизи» чуй­нара вякьун. Сунела пикри гIеб­буцести адамтагIив къяй­цIу­хъун. Грозныйлизи варх­ли ваиб.
Насрутдин Ильмутдиновичли 1967 ибил дуслизив Къарабудагъкентла райисполкомла председательли викIибхIели, сунела пикри бетерхахъес гьатIира чIумали кьасбариб. Ил гIевурцусири райкомла цаибил секретарь ва гIур ДАССР-ла Совминна Председатель ветаурси А.Д.Умалатовли, сунела дудеш Социалист бузерила Игит, СССР-ла ва ДАССР-ла депутат, СССР-ла колхозникунала Союзла член И.Н.Насрутдиновли, ДАССР-ла ЖКХ-ла министр М.Юсуповли ва бахъал цархIилтани.
Гьала-гьала мегьла баллонтазибси газ пайдалабирахъес имканбакIиб Н.Нас­рут­диновлис, амма газла сетанала кумекличил адамтала хъулри ванадирахъес ибси пикри илизиб сеннира чIумабикIулри. Илкьяйдали Къарабудагъкентла районнизиб бегI гьалаб адамтала юртанази газ букахъес ихтияр барахъиб илини ва 1972 ибил дуслизиб газличил район гIеббуциб. Илала гIергъи, 1979 ибил дусличирадли дехIкадихьиб абзурли Дагъистан газличил гIеббурцнила хIянчи. Гьайгьай, къаршидиркулри дахъал гьалабизунира, амма дубурличи ацIес хьулухъунси нарт шурми яра къадурби къаршидикиб или дай гьунчив тIашилзуси ахIен.
Илкьяйдали «Кавказтрансгаз» ПО-лизибадси ЛПУМГ-ла начальник Н.И.Насрутдиновра хIякимтала яра чила-биалра илгъуна адамтас пайдаласи баркьуди гIямрулизиб дура­бер­кIахъес диргалабулхъниличи хIерхIеили, гьалавяхI вашулри ва цалис гIергъи ца шимира шагьуртира газла кумекличил ва уркIила ванадешличил шала-ванадирахъулри. Мурт­рил БерхIиливан дубурлантала гIямру ишбархIила сагадешунала кумекличил – газличил бусягIятра гIердуцили нушани чедиулра. Ца адамли дахъал цIакьанира къайгънира харждарили, илцад бахълис багаласи баркьуди дураберкIни игитси биънира аргъесли саби. ХIера, жяв замунтазиб адамли гIяшуллизибадли цIа кайсуси биалри, ишбархIи биалли гIяшулгъуна кьасра яхIра лерхIели, ца адамлира сегъунти гIяхIбаркьуни дурадеркIес вирулил гIячихъли саби.
Н.Насрутдиновли акIахъуб­сири «Дагестангазпром» ООО. ГIур ил «Каспийгазпром» ООО-личи шурбатурсири.
Россияла ва Дагъистанна набтла ва газла урибси хIянчизар, ДР-ла гьести гIямрула адамтала Советла член, бузерила ветеран Нас­рутдин Ильмутдиновичли бу­ся­гIятла заманара чеалкIуси наслулизи дубурлантала бегI­лара гIяхIтигъунти къиликъуни гIерасахъес ва гIям­рула бархьси гьуникад жагьилти чеб­хIебалкIи башахъес къайгъибирули сай.
Буралли, илала у Дагъистанна ва Россияла тарихлизи мургьила хатIличил белкIи саби. Илини сабри республикализиб газла кьяли гьалабяхI арбукес хьулчнира кадихьибти. Н.Насрутдиновли Дагъистанна бегIлара гьарахъти шимази газ баахъес халати къайгъни дакIудариб. Илгъуна гьамадли ахIенси баркьуди гIямрулизиб бетерхахъес вирар чIумати кьасани-пикрумала вегI адамлицун. ХIера, тяп илгъуна сай сунечила нуни ишаб буруси гIяхIгъабзара.
Дубуртар Улкализиб уршби алкIалли, ил хIугъунти багьадурти алкIаб. ХIушагъунтачиб сабину иш дунъя тIашси.
Чесабиуси Сагаси Дусличилра акIубси бархIиличилра (декабрьла 21-личив) ил уркIи-ур­кIилавад мубаракварес ди­гулра. Илис ва кулпетлис къар­къаван чIумаси арадеш, эр­кинси баракат, талихI ва даршу­деш дулгулра.