ГIядатуни мяхIкамдируси…

Хайдакьла районна Мажалисла шилизибадси Рабазан Ид­ри­сович ва Зубайдат Иман­ша­пи­евна ХIясановхъала хъалибарг лебил Россияла «Дусла хъалибарг — 2021» бикIуси конкурсличиб чедибикиб.

Конкурс бетерхурсири Москвализиб, Россияла бузерила ва социальный бяхI­чибизла Министерствола, илкьяйдали къиян­ти аги-кьяйдализибти дурхIни гIеб­бу­­цес хасбарибси Фондла кумекличил. Гьан­буршехIе, 2021 ибил дуслизиб кон­курс 6-найс дураберкIиб, ва илизир нушала улкала гьарил регионнизибад 2000 хъалибаргли бутIакьяндеш да­риб. Балбуцла бекIлибиубси пикри — хъа­ли­баргла мягIничебдеш ва кьадри-кьимат ахъ­дуцес.
Ишдуслизиб бетурхуси конкурслизиб Хайдакьла районнира бутIакьяндеш да­риб. Муниципалитетлизиб бетерхурси бу­тIала сиптакарли биуб социальный бяхI­чибизла цахIнабси центр. Иличиб фе­деральный конкурсличи «ГIядатуни мяхI­камдируси хъалибарг» ибси но­ми­на­циялизиб ХIясановхъала хъалибарг де­кIар­барибсири.
Районнизиб ХIясановхъала хъалибарг лебтанилра гIибратла хъалибарглизи хал­бируси саби, чула миллатла гIядатуни ва культура мяхIкамдирути хIяракатчиби биъни багьандан. Хъалибаргла бекI Ра­ба­зан Идрисовичли жагадеш алкIа­хъуси устадешлис 40 дусличирра им­цIа­ли харждарили сай. Илини сунела ибкьси бузериличил пачалихъла да­хъал шабагъатуни сархиб. Зубайдат ХIя­санова «Кайтаги» этноцентрла ди­рек­тор ва хайдакьла някьишла уста сари. Или­ни хъумкартурти хайдакьла ня­кьиш ми­цIир­дарили, бахъал хьунул адам­ти или­чи бурсибариб. Илини бурси­ба­риб­та­нира, жура-журала конкурсуначир ва фес­тивальтачир бутIакьяндеш дирули, хай­дакьла някьиш лебил дунъяличиб маш­гьурбариб. Районна гIямрулизир жи­гар­ла бутIакьяндеш диру. Илдала рурс­би Зу­рият, Заира ва Мадина дебали уста­деш­чеб­ти ва пагьмучебти саби. Рурсбанира биш­тIа­хIей­чибадли бегIтала санигIят гIе­басиб. Илдани нешла някъбани дарибти жагати ваяхI чула хъулразир мяхIкамли дихIули сари.
ГIялим Темирбулатовли ХIясановхъала хъалибарг цаибил мер буцниличил му­баракбариб.