«Гьарил адамла чебла»

Октябрьла 15-личиб бехI­би­хьибси лебил Россияла халкьла пе­­репись ноябрьла 14-личи би­кайчиси манзиллис бухъян­бил­тIуси саби. Хай­дакьла район­­нира ил хIяра­катлизир бу­­тIакьяндеш дирули сари. Хай­дакьланти хIи­саб­лизи кайснила баркьу­дилизи ахъили саби 70-йчибра имцIали адам: 61 переписчик, 10 контролёр ва 1 инструктор.

Халкь хIисаблизи кайснила тя­хIяр-кьяй­да ахтардидируси ГIяй­шат ГIяб­дур­гIя­зизовани бур­ни хIясибли, ишдус кагъур­тала мерличир электронные ан­кетаби дир­цIа­хъути сари.
«Нуша дакIайчи хIер­ли­ка­хIедиили, гьарилли переписьлизир бутIакьяндеш дарес ви­рар. Хъуливад дурахIевхъи, Гос­услуги порталла личный кабинетлизибад вегIла у сияхI­ли­зи каберхахъес вируси сай. Онлайн тяхIярли илгъуна баркьуди дураберкIес вирар ноябрьла 8-личи бикайчи», — багьахъур илини.
«Лебил Россияла халкьла перепись РФ-ла мер-му­са­личиб хIербирути адамти хIисаблизи кайснилизиб бекI­либиубсигъуна хьулчили бе­тарули саби. Илини халкь со­циальный бяхIчибизлизиб гьа­лабяхI башнила ва экономикала хасдешуни, россиялантала миллатунала ва мезанала цахIнабик, илдала багьудила даража чедиахъули сари. Улка гьалабяхI башнилизир, мурадуни сархнилизир илди баянти дебали мягIничертили детарули сари. Халкь хIисаблизи кайснила хIяракатлизир бутIакьяндеш дарни гьарил адамла чебла саби», — цIакьбарили буриб Хайдакьла районна бекI ГIялим Темирбулатовли.