Бахълис чебаэс дигуси

«Дагъистан» РИА-лизиб «Бизнес-Тур в Дагестан» бикIуси проект­ла чебкадси конфе­рен­ция бетерхур. Иличир Ха­баровскла крайлизивадси ДР-ла Правительствола ва­кил Б.ГIисаевли, мил­латла по­литикала ва динанала къул­­лукъунала шайчивси министрла за­мес­титель А.МяхI­мудовли, илкьяйдали СМИ-бала вакилтанира бутIакьян­­деш дариб.

Балбуц ибхьули, ведомство Россияла регионтазиб бузути ДР-ла Правительствола вакилтачил жигарчебли барх бузниличила, илди гьарил бехIбихьудлизиб гIеб­бурц­ниличила буриб А.МяхI­му­довли. Б.ГIисаевла сипта хIясибли, СМИ-бала вакилтазибад ва туристунала агентствобала руководительтазибад цалабикибси кьукьяли Дагъистаннизи архIя дураберкIиб. ГIяхIли Дербентлизи, Сулахъла къярдличи, Хунзахла районнизи бякьун. Илкьяйдали илди ДР-ла туризмла, ДР-ла миллатла политикала ва динанала къуллукъунала, ДР-ла вачарла ва промышленностьла шайчирти министерствобала руководительтачилра гьунибаиб.
«Буралли, илдигъунти архIябани регионти-ургарти бархбасуни дебадирахъу, Дагъистан гьалабяхI башахъу. Иличибли гIяхIлас нушала республикала культураличил ва гIядатуначил тянишбиэсра имканбикIур. Миллатла политика гьалабяхI арбукес къайгъи дакIубирули, хасси Министерстволи этнотуризм гьалабяхI башахъниличи пикри бяхIчииули саби. Социальный сетаназирти пикруми хIясибли, гIяхIлас Дагъистан дебали гIяхIбилзули саби ва илдас нушачи гIуррара башес дигули саби», — викIи А.МяхIмудов.
«Игьдибар ва гьалмагъдеш агарли гIергъи, туризм гьалабяхI арбукес хIейрар. Дебали мягIничебси саби Дальний Востоклизибад нушала республикализи башути туристунала «варачан» белгиси тяхIярличи бикахъни. Республикализи бакIибси нушала кьукьяли регионна имкантала даража ахъли кьиматлабариб. Этнотуризм ва берклумала шайчибси туризм гIяхIцадла гьаладяхI аркьниличи вирхулра. Нуни бални хIясибли, бахълис Дагъистаннизи бакIес дигули саби. Ил багьандан, Хабаровск — МяхIячкъала, МяхIячкъала — Хабаровск халкьани-ургарти гьундури ибхьниличи пикри бяхIчииулра.
Дальний Востокличила гъайикIалли, дирхаирая, илабси тIабигIят дебали жагаси саби. Нушала Дагъистаннизибван, илабра уркIи гьаргти, гIяхIти гIяхIялдеш диранти халкь хIушаб гьунибиур», — викIи Б.ГIисаев.
Гьайгьайрагу, республикализи бакIибти гIяхIли разити хIяланани бицIили, нушала жагати мер-мусаличи хIяйранбиубли, уркIила ахъси гьавличил хъули чарбулхъули саби.