Харжани чедицIахъес вирар

 

ХIурматла дарганти, баркьудила адамти, ДР-ла экономика ва мер-муса гьаладяхI дашахънила шайчибси Министерстволи пачалихъла программа гIямрулизиб дурабуркIнила хIяракат даимбарили саби. ДР-ла «Дагъистан Республикала дубурла мер-муса социальный бяхIчибизла-экономикала шайчир гьаладяхI дашахъни» бикIуси программа 2020-ибил дусла февраль базлизиб ДР-ла Правительствола хIукму хIясибли акIахъубси саби.

Пачалихъла программала дазурбазир хIушала гIергъити вачар-чакарла проектуни дурадуркIнилис диахъубти харжани 50 процентла кьадарла чедирцIахъути сари:

берк-бержла продуктуни дураэс,

халати ахIенти теплицаби тIашдатес,

берк-бержла продуктуни кадирхьути ва илди дицайчи дихIути хъулри тIашдатнилис,

промышленностьла продуктуни дурайути предприятиеби акIахънилис ва дузахънилис.

Илкьяйда сай-вегIси хозяйство бузахъес асибси шила хозяйствола халаси ахIенси техникалис диахъубти харжанира 50 процентла кьадар чедирцIахъути сари.

Бурасли, пачалихъла программала дазурбазиб дурабуркIуси конкурс хIясибли гIеббиахъуси кумекла лерилра жураби шила хозяйствола масани дурайънилис диахъубти харжани чедирцIахъниличил дархдаси сари ва гIурра сагати проектуни акIахъниличи дяхIчиаибти сари, дубурла мер-мусаличиб экономика гьалабяхI башахъес багьандан.

Бурес гIягIнибиркур, конкурслизир бутIакьяндеш дарес дирудая, чIянкIли хIушала проект дубурла мер-мусаличиб дурабуркIуси биаллицун, урхьу дубличибад 500 метрла имцIаси кьадарла ахъдешличиб. Илдигъунти мер-мусаличир сари республикала 30 районна азирличирра имцIали ши.

ДР-ла «Дагъистан Республикала дубурла мер-муса социальный бяхIчибизла-экономикала шайчир гьаладяхI дашахъни» программа хIясибли дурабуркIуси конкурсличила чеимцIати баянти касес дирудая Министерствола сайтличир — http://minec-rd.ru/ — Развитие горных районов (Дубурла районти гьаладяхI дашахъни) бикIуси белкI хIясибли.

Хъуммартидая, конкурслизи гIярзаби кьабулдирути сари 2021 ибил дусла ноябрьла 15-личи бикайчи.