БучIули марайли бархIехъла булбул

…ТIашлира районна больницала азбарлабси памятникла гьалар, сабира больницала коллектив цабиубли барахъибси, саби-ургаб агарти, хапли дакIубухъунси, кахси изай арбухибти гьанбиркахъес багьандан.

«ГIяжаибси замана бакIиб кьалли, — пикририкIулра ну, памятникла мякьла кадихьибти жагати вавначи хIеррикIули, —гьалав адам агарвиаллири итмадан хабар ахъбирусири, муръаличи букьес, чула децI багьахъес адамти къалабабиркутири, децI багьахъес гьаввакIес бетхIеаллири — вегIличиб халаси гIяйиб лебхIеливан билзусири.
Гьанна биалли, агарвиубсиличила бекIлил хIебакьилира кавлули саби, илала гъамти чебаэс агара, децI багьахъес бетарули ахIен, децIла бегIти чула сабил кавлули саби, уркIира чIумакабарили, агарихIибад сабурра баргили. ГIур барес вируси лебу!»
Улхули саби тухтуртира. Больницала мякьларад гьар шалгIеррулхъухIели, ишаб агарбиубтала сипат гьанарули саби: ГIяхIмадла, ХIябибла, Байсаратла, хIера, гьанна илдачи имцIариуб Раисатра.
Раисат ГIябдуллаева, жигарчерси, малхIямси, дяхI шаласи, сунела санигIят дебали балуси, сунечи хIяжатбикибсиличи чебетаибси хIеруди бируси… Сецад дуралра Раисатличила гапла гъай — дахъал ахIен. Сецад-дигара баркаллаличира лайикьси адам сарри ил.
ЧебяхIси ВатIа дергъла бутIакьянчи НурмяхIяммад ГIябдуллаевла ва пергер хьунул адам Нуржагьанна хъалибарглизир акIубси Раисатли, Дагъистанна пачалихъла мединститут таманбарили гIергъи, Ахъушала районна больницализир рузули, гьар бархIи ХIямшимарад Ахъуша хIянчила рашули, халкьла хIурмат сархиб.
Гьанна биалли, гьатIира камбиуб районна больницала гIяхIтигъунти тухтуртала лугIи. Коронавирусла изалара гьарахъбиркули ахIен, гьар бархIи дакIубирули саби зягIипбикибти, дигалли цахIнабли республикализиб, дигалли районнизиб. Ну ишар тIашли лерли шалгIердулхъули сари къакъла гIеларад «Къалабаси кумекла» машинаби. Дуги-хIери цадарили бузули саби тухтурти, лебилра медицинала хIянчизарти. Чейхъути излумала отделениела дурарад гIуррара кIел отделение декIардарили сари коронавирусличил зягIиптас. Чузибад бирусигъуна кумек гIеббиахъули саби тухтуртани, чучила пикрибухъес заманара агарли.
Алхунти тухтуртас памятник барибхIели, «Умира делкIи диалри!» бикIутира лебтири. Гьанбиркусив, гьатIи, илдачи алхунтала лугIи гьатIира имцIабирар или! ХIера, ил ламартла изай тухтуртала гIямру къябиэс даимбиубли…
Августла 19-личиб пятиминуткаличибад дурабухъунти тухтуртала дяхIлаб сецад марайдеш чебиулрил!
— Нушала Раисат аррякьигу!—гьар-урла замунтазив мурталра разиси, масхуртар Зугьумла тIамализир гьанарулри децIра дардра.
Советский манзилла гьарли-марси багьуди касибти тухтуртазирад ца сарри Раисат ГIябдуллаева. Багьудиличи че —сунезир мурхьти адамдешра, малхIямдешра, уркIецIира лерси. Аллагьли сунела дурхIнас дедаб сунес деркIес кьадархIебиубли калунти дусми!
…Памятникла мякьлабси галгаличиб бучIули саби булбул, илра бахъ марайли бучIусиван билзули саби. Чедиулра кислородла сагати баллонти уряхIисули, декIли зягIипти МяхIячкъалализи бархьес машиналичи чебяхIисули вяшбикIути.
Хапли къукъу-лямцI вяшдухъун. Гъурша гъагулти дягIли заклизирад дет-саддяхъиб. «Тамашала бетаурли саби тIабигIятра! — уркIиличи бакIиб илгъуна пикри. — Ца шайчир — ахирагарти чяхI-заб, итатIир—забла кIантI кахIебиркули, дуги-хIери ухути цIа… Гьар секIайчиб чедибикесван барсбяхъибси иза балагьра!»
Гьандикиб Ахъушавадси поэт, философ, юрист МяхIяммад Ибрагьимовла назмулизирадти тугъира: «Мусни – зубрала ургав, агь, адамла назикдеш!»
Гьандикиб адам вебкIибхIели дирути къугъати балгни: «Ца хIези ахIи тиладидухъеси агарагу, Аллагь, хIела уркIецIила пай нушачира баахъагу, дурхъаси Аллагь!»
«СецадхIи кавлуси вара ишгъуна анцIбукь! Вакцина барахъесалра къалабадикираягу, адамти!» или вявэс хIяздулхъули сари. Белики, илизиб лебли биэсгу Аллагьла уркIецIила бутIа!