«Къиянси биубцад, тамашаласи саби»

«Дагъистан» РИА-лизиб РФ-ла чараагарси ва ихтиюртачилси вакил Азим ЯряхIмадовла бутIакьяндешличилси балбуц бетерхур. Илини гIергъити дусмазив сай узуси пачалихъличила буриб. «Ну Эритрея бикIуси пачалихълизив узулра. Эритрея – ХIунтIена урхьула дублабси пачалихъ саби. Ил нушала республикаличи мешуси саби: ахъти дубурти, дахъал миллатуни, динани… Илаб хIербирути 50 процентлацад адамти бусурманти саби. Азаддеш сархес багьандан, ил улкали халаси гьуни ахъиб.

Гьанна даршули хIербиэс, цаибти гунзри кайцIули сари. Илала хIекьлизирти масъулти арзахъес Россияли халаси кумекбариб. БусягIятла манзил улкнала ургарти вачарла-экономикала, багьудила, спортла шайчирти бархбасуни чIумадикIес дехIдихьили сари», – викIи ил.
Эритрея – сурсатуначибли дебали давлачебси улка биъниличилара аргъахъиб илини. Илкьяйдали ил улка Южная Африкала белхъхIебелхъуси бутIа биъниличилара буриб.
«Улкала давла сари – мягIдунтазирад адилтIути секIулти: дубси, мургьи, жавгьар духури, илкьяйдали – шинра», – буриб А.ЯряхIмадовли.
Илини бурни хIясибли, улкала экономикаличи халаси асарбирули саби Китайли, сенахIенну илаб 80 азирцад китайланти хIербирухIели.
Унраличирти улкнала бархбасуначила гъайикIули, илди паргъатти сари или багьахъур А.ЯряхIмадовли. Чисалра илди дуэс дигули ахIен.
РФ-ла ихтиюртачилси вакилла гъай хIясибли, улка къиянси биубцад, ил тамашаласира саби.
«Нушани пачалихъла пикруми-кьасани датахъес хIя­­ракатбирулра. Посольстволи дурабси полити­ка бе­­турхахъницунра ахIи, ил алкIахънилизибра бу­тIакьяндеш дирути сари», — викIи ил.