УркIбазив мицIирли кавлан

Юсуп Хаппалаев акIубсири Лакла районна Хурукра бикIуси шилизив. Кумухлизибси педагогикала училище таманбарили гIергъи, ил ДГПИ-лизив учIули калунсири. КIинайс Максим Горькийла уличилси Москвализибси Литературный институтлизиб белчIуди хъараахъур. Ю.Хаппалаев Дагъистанна писательтала Союзлизив жавабла секретарьли узули калунсири. Ил гIяхIцад жузала авторра сай. Илала произведениеби школабала жузазира кадерхахъурли сари.

Юсуп Хаппалаевли Р.ХIямзатовла, ГI.Батирайла, ХI.ЦIадасала ва цархIилти поэтуни-писательтала дахъал произведениеби булугунала мезличи шурдатур. Литературализир диахъубти сархибдешуни багьандан, ил хIукуматла гIяхIцад шабагъатуначи лайикьикибсири.
Ю.Хаппалаевли пахрубарести уршби ва рурсби абикьур. Илди чебяхIси даражала багьудиличи бегIбиубти, Дагъистанна хIурматла адамтили бетаур. ХIебалас, дудешла аманат сабил, яра чула пикри сабил, илдани дудешла уличилси фонд абхьили бузахъули саби. Ил фонд чула арцлира чебирцIахъу. Гьар дус илдани дудешла произведениебала чебкад конкурс дурабуркIули бирар.
МяхIячкъалализибси парклизиб дудешлис тIаш­ба­турси памятникра леб. Иш гьакIлизиб ил памятник-алав бахъал узи-урши, тухумти, гьалмагъуни, хIукуматла хIянчизарти, писательти ва журналистуни цалабикиб. Поэт акIубхIейчирад 105 дус дикнилис хасбарибсири илаб дураберкIибси балбуц. Юсуп Хаппалаев гьаниркахъули гъайбухъунтани, иличила гIяхIцад пикруми дуриб, ва илала назмурти делчIун.
Гьанна вецIал дусра-сера Ю.Хаппалаевла уличилси фондли жура-жура миллатунала жагьилти лукIанти гIеббурцули ва шабагъатлабирули саби. Иш балбуцличибра илала рурси ГIяжа ГIяб­дуряхIмановани 100 азирцад къуруш дедиб цаибил мер буцибси, кIарахъала поэтесса Индира ЗубагIировас, 50 азир къуруш — кIиибил мер буцибси ПатIимат Рамазановас ва хIябъибил мер буцибси Муса МяхIяммадовлис. Илди ахIенну, лерилра нушара ил анцIбукьли дебали разидиахъубра. БикIули бирар: «БуртIусила някъ бацIхIебулхъан».
Уршбанира, балбуцличи бакIибтас, урусла ва булугунала мезаначил дел­кIунти дудешла жузи сав­гъатдариб. Илдигъунти дурхIнани чула дудешла у мурталра мицIирли кав­лахъа. Баркалла биаб чус.
ХIушаб Ю.Хап­палаевла назмурти гьаладирхьулра:
Агь гьундури – архIяби
ДейгIес хIейрар лерилра,
Баргес вирар гьамадси
Яра бегIла къиянси.

Я бурямти, я вавни
Михъир бирцIахъу дягIли,
ЧеббиркIидал сегъуна
УркIи, бурагу гьари?

Рахли хIечил вархли ну
Вашасри кункси дякькад,
Паргъатдеш бетахъили
Ишцад зягIипхIеркаси.

***
ХьанцIа зак урхьуличил
Къаршибиркули саби,
Дугели ва хIерили,
Дугели ва хIерили.

Урхьназиб закла сурат
Дебакабиубли саб,
Дугели ва хIерили,
Дугели ва хIерили.

УркIира дунъялизи
Бугьусигъуна саби,
Дугели ва хIерили
Дугели ва хIерили.

Дила уркIи илизи
Мерлабиубли саби,
Дугели ва хIерили,
Дугели ва хIерили.

ДяхIурби
Агь, дяхIурби, дяхIурби
ЦIуб дяхIила диркьурби,
ДяхIила хIякназир сар
Дубурти, авлахъуни.

Лебил ванза цIубли саб
Шаладеш имцIали сар,
СакIубли жинжирагъван
Пусли ласдикIули сар.

Бухариван белсунси
ГIяйнира кабихьи саб,
ХIядурикIен, дуравхъен
Дякьличи зубартала.

Лебил дунъя цIубли саб
Шалара имцIали сар,
Заклизир зубартиван
ДяхIи ласбикIули саб.

ВатIа пахрули ветаурси
Сулайбан Стальскийлис
ХIела чIумаси девли
Далайчила ярагъли,
Кайзурси хIу гъабзари,
ВатIайс калунри марли.

Адамтала уркIбази
ЦIала тIякьван ацIири,
Мурталра къия халкьлис
Далуйтани учIади.

Гьарил девра, далайра
ВатIан гьанни дучIади,
Душман дакIувиалра
Дугьби дугадикIулри.

Горькийлира – балли хIед
Сагаси у гиб марли,
Иш даршдусла «Гомер» сай,
Дагьрикар далайчи сай.

ГIямрулизиб ил хIела
Багьара кавлан ахъли,
ХIу хъумартеси манзил
ХIякьян замунтазибра.

ХIу нушала даимлис
Зубар сайри Сулайбан,
Бархьдешла гьунчиб хIу­ни
ГьалабяхI халкь аркулри.

Кьялубани берхъибси
Галгаван ахъбикIуси,
ХIунира берхъахъири
ШягIирти — далайчиби.

АхIерси Дагъистанра
ХIу акIубси ВатIанра,
Далайли черяхIдарри
Баркьудлумар Сулайбан.
(Шурдатурси — А.ГIябдулманапова)